Länkstig

Miranda Rocksén

Universitetslektor

IDPP
Ledning
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 458
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och
teknik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Miranda Rocksén

Mitt forskningsintresse riktar sig mot att undersöka och bättre förstå interaktionen mellan lärare och elever vid undervisning och lärande om naturvetenskapligt innehåll. Med utgångspunkt i dialogiska teorier om kommunikation analyserar jag videoinspelade material, framförallt klassrumsundervisning. I mitt avhandlingsprojekt studerade jag kommunikationen under elva videoinspelade lektioner om evolution i en niondeklass. Resultaten av denna studie synliggör det naturvetenskapliga klassrummet som en arena för kommunikation och några av de villkor detta ger för den undervisning och det lärande som sker, exempelvis kartlägger jag kommunikativa strukturer och aktivitetsmönster som uppstår. Jag arbetar med praktiknära skolforskning inom projektet ÄMNOS där vi tillsammans med en förskola och skola utvecklar ämnesdidaktiska modeller för undervisning i naturvetenskap i förskolan och grundskolans F-3. Projektet finansieras inom den nationella satsningen på försöksverksamhet med samverkan kring praktiknära forskning ULF. I ett annat projekt tillsammans med universitet i Sydafrika arbetar vi med hållbarhetsfrågor i relation till utbildningen av lärare i naturvetenskap och teknik. Detta samarbetsprojekt finansieras med stöd från STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. 2018 medverkade jag i forskningsprojektet Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning, som genomfördes vid Umeå universitet finansierat av Vetenskapsrådet.

På IDPP undervisar jag i kurser inom olika lärarprogram, oftast med ämnesdidaktiska inslag med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnena, främst kemi och fysik, men också inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Jag handleder också examensuppsatser och gör VFU-besök.

Läs mer om ULF-satsningen:

https://www.ulfavtal.se/nyheter/

Forskningssamarbetet med Sydafrika har finansiellt stöd av STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning; VR, Vetenskapsrådet och Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, inom South Africa – Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation Programme.