Göteborgs universitet
Bild
Illustration ämnesdidaktiks forskarskola -uppslagen bok
Foto: Adobe Stock
Länkstig

Ämnesdidaktisk forskarskola

En ämnesdidaktisk forskarskola om hållbar utveckling och klassrumsundervisning. Den ämnesdidaktiska forskarskolan riktar sig mot mellanårens klassrumsundervisning i svenska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen med fokus på hållbar utveckling. Tolv forskarstudenter kommer att antas och arbeta mot en licentiatexamen.

Forskarskolan avser genom klassrumsstudier undersöka undervisning för grundskolans mellanår i skärningsfältet aktuella samhällsutmaningar och centralt skolämnesinnehåll, med fokus på hållbar utveckling. Forskarskolan genomförs i samverkan mellan de samhällsorienterande-, naturorienterande-, och svenskdidaktiska forskarmiljöerna vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP), Göteborgs universitet (GU), samt forskningsmiljön Research on Subject-specific Education (ROSE), vid Karlstads universitet (KaU).

Bakgrund

Inriktningen motiveras av att dagens samhälle och dess hållbarhet står inför ett antal utmaningar, att skolans uppdrag är att kvalificera medborgare för aktuellt samhällsliv, att skolans bygger på en utbildningslogik med rötter i en annan tid och att det därför är oklart om dagens skola och undervisningsorganisation förmår svara
upp emot de krav som riktas mot den, dvs. att utveckla relevanta kunskaper och kompetenser.

Den övergripande fråga som forskarskolan avser att bidra till kunskap om är:

I vilken mån och på vilka sätt förmår ämnesundervisning utveckla relevanta kunskaper hos unga för att kunna bidra till hållbar samhällelig utveckling?

I relation till tidigare utbildningsvetenskapliga studier med fokus på undervisning för hållbar utveckling är det av särskilt värde att ämnesinnehållet i den aktuella forskarskolan står i fokus. Licentiatsuppsatserna förväntas bidra med ny kunskap om hur lärare inom olika ämnesområden kan relatera och transformera frågor om hållbar utveckling till specifikt undervisningsinnehåll, och specifikt undervisningsinnehåll till relevanta hållbarhetskunskaper. Detta är ett perspektiv som saknats i forskningen och som efterfrågas av lärare.

Organisation

Forskarskolan leds av en styrelse med sex medverkande forskare, tre från KaU och tre från IDPP, där en från varje lärosäte representerar NO-, SO- och svenskdidaktik. I styrelsen finns även två externa ledamöter som representerar skolhuvudmännen.

Tolv forskarstuderande antas i forskarskolan. Då dess huvudsakliga fokus är årskurs 4-6 är det rimligt att anta att många av licentianderna själva kommer att vara verksamma som lärare för elever i dessa åldrar. Även om det kommer att vara möjligt att antas i ämne (KaU) och ämnesdidaktik (IDPP) är det troligt att majoriteten kommer att antas i pedagogiskt arbete. Oberoende av examensämne kommer utbildningen att ges en tydlig ämnesdidaktisk inriktning.

Rekryteringen av de forskarstuderande underlättas av att såväl KaU som IDPP har upparbetade samarbeten med respektive regions skolhuvudmän och sedan tidigare har forskarskolor med finansiering från skolhuvudmän. Styrelsens externa ledamöter är centrala för att bibehålla samverkan kring de studerande och deras forskning under utbildningen som helhet. För att bredda denna samverkan är tre interna konferenser planerade (i början, mitten och slutet av utbildningen) där licentianderna deltar tillsammans med någon eller några representanter från sin skolledning.

Innehåll i utbildningen

För att uppnå en hög vetenskaplig kvalitet arbetar forskarskolan medvetet med:

  1. kurser och seminarier
  2. täta handlednings- och forskningskonstellationer
  3. kontinuerliga internationella kontakter

Kursutbudet består av en gemensam del som fokuserar ämnesdidaktik, hållbar utveckling och klassrumsstudier och en del där licentianderna får möta andra forskarstuderande vid KaU respektive IDPP.

För att hålla samman forskarskolan drivs under hela utbildningen en seminarieserie med fokus på ämnesdidaktisk forskning. Det empiriska material som genereras av licentianderna kommer att nyttjas gemensamt av licentiatspar med två handledare som själva blir aktiva forskare av materialet. Sammanlagt etableras sex sådana forskarteam med tätt samarbete. Till forskarskolan knyts också en grupp med internationella rådgivare från de fyra miljöer som forskarskolan har särskilt utbyte med. Dessa ledamöter kommer vara värdar för de studerande vid internationella vistelser som
erbjuds samt fungera som talare och respondenter vid konferenser.

Kursen i klassrumsstudier görs i nära samverkan med Oslo universitet. I den aktuella forskarskolan ges de studerande en gedigen grund i ämnesområdesfokuserade didaktiska forskarmiljöer med hög vetenskaplig kvalitet samtidigt som de med forskarskolans nya inriktning kommer att bidra till att förskjuta forskningens inriktning på ett nyskapande sätt som vi bedömer som nödvändigt idag.

Kontakt och mer information

Forskarskolans koordinatorer

Martin Stolare, Karlstads universitet
Email: martin.stolare@kau.se

Christina Osbeck, Göteborgs universitet
Email: christina.osbeck@gu.se

Vetenskaplig ledare

Åke Ingerman, Göteborgs universitet
Email: ake.ingerman@gu.se

Allmänna frågor om forskarutbildning

Angelika Kullberg, Viceprefekt för utbildning på forskarnivå, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Email: angelika.kullberg@ped.gu.se