Länkstig

Anna-Lena Lilliestam

Om Anna-Lena Lilliestam

Jag är universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsorienterande ämnena och min forskning och undervisning fokuserar speciellt på det historiedidaktiska fältet. Jag är programledare för Masterprogrammet i didaktik på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession och en stor del av min arbetstid ägnas åt detta program, både vad gäller undervisning och ledning av programmet.

Jag har en lång lärarerfarenhet från grundskola och gymnasium och har undervisat i svenska, historia, kultur-och idéhistoria, kommunikation och musik. Jag har också arbetat med fortbildning av lärare, forskarcirklar och skolutveckling inom gymnasieskolan i Göteborg. Att bidra till utveckling av lärarutbildningen och av skolans undervisning ligger mig varmt om hjärtat. De två läroböckerna "SO för lärare 1-3" och "SO för lärare 4-6" ligger i linje med detta intresse.

Min forskning är praktiknära och har speciellt fokuserat på undervisning och lärande i historia. Avhandlingen handlar om det historiska resonerandet och är en praktiknära studie om att resonera historiskt i termer av aktör och struktur: vad innebär det att resonera på detta sätt? och vad krävs för att elever ska kunna utveckla förmågan till aktör- och strukturresonemang? Avhandlingen kombinerar variationsteori- fenomenografi med teorier från den brittisk-amerikanska historiskt- tänkandetraditionen och var den första svenska studie som byggde på denna historiedidaktiska teoribildning. Jag har också skrivit artiklar som presenterar och problematiserar teorin i en svensk kontext.

En annan studie undersöker ämneslärarstudenters i historia syn på historia och historieundervisning. Den avser att utgöra en grund för utveckling av högskolans utbildning av blivande historielärare. Vilka uppfattningar kan undervisningen bygga vidare på och vilka uppfattningar behöver utmanas i utbildningen? I en annan studie undersöktes lågstadielärares syn på undervisning i de samhällsorienterande ämnena. De samhällsorienterande ämnena som kunskap eller som fostran visade sig vara en central aspekt i deras resonemang kring de fyra ämnena.

Under våren 2022 har jag två fokus på min forskning. Dels undervisning kring kontroversiella frågor i de samhälllsorienterande ämnena, dels frågor kring vad som kan anses vara kraftfull kunksap, powerful knowledge, i dessa fyra ämnen.