Länkstig

Jonna Larsson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jonna Larsson

Om Jonna Larsson

Mina forskningsintressen riktas mot förskolan som utbildningsarena med fokus på naturvetenskap och teknik samt barns problemlösningsstrategier (STEM) samt hållbar utveckling. Dessa områden relateras till kvalitets- och professionsfrågor med relevans för förskollärare. Här framträder tydligt relationen mellan förskollärares undervisning och barn som aktiva, deltagande aktörer i ett föränderligt samhälle.

Jag har under lång tid arbetat som förskollärare i barngrupp och har en fil.kand i pedagogik, en master inom EMEC (European Master in Early Childhood) samt en licentiatuppsats och 2016 försvarade jag min doktorsavhandling med titeln ’När fysik blir lärområde i förskolan’. Avhandlingen har fokus på barns möjligheter för lärande utifrån perspektivet ’emergent science’ inom det naturvetenskapliga området fysik.

Min anställning är knuten till Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) vid Göteborgs universitet där jag har ett flertal uppdrag. Dels driver jag, tillsammans med prof. Pia Williams, forskningstemat Policy, Profession, Kvalitet och Lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem (PPQL) https://www.gu.se/forskning/ppql. Vidare undervisar jag på grund- och avancerade nivå i flertalet kurser med inslag relaterade till kvalitet, naturvetenskap och hållbarhetsfrågor samt etiska frågeställningar.

Jag ingår i ett flertal nätverk, bl.a *ECERS-3 (Internationellt nätverk för kvalitet i förskolan), *TND-community (The Transnational Dialogues: Research in Early Childhood Education for Sustainability) och *Nationellt nätverk för naturvetenskap i förskolan,

Pågående forsknings- och samverkansprojekt samt externa uppdrag

  • Driver forskningsprojektet ’STEM i förskolan’ under 2022-2024 som har fokus på hur undervisning inom naturvetenskap/science; teknik/technology; kreativitet/engineering; problemlösning; matematik/ mathematics) i Västra Götalands län. Studien vill ta reda på hur förskollärare och barn tillsammans, eller enskilt, hanterar och finner lösningar på olika utmaningar som de kan ställas inför när undervisningen har fokus på STEM.
  • Projektledare i projektet ’ULAN’ (Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap, HT2020- HT2023) vilket är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet, samt en förskola, förskoleklass och årskurs 1 i Göteborg. Projektet har fokus på likvärdighet i undervisning och väver samman barnlitteratur med barns möjligheter att utveckla sitt kunnande om naturvetenskap. https://www.gu.se/forskning/undersokande-lasaktiviteter-om-naturvetenskap
  • Driver forskningsprojektet ‘SAEECS’ (Scales of Agency and Encounters in Early Childhood Sustainability, 2022-ff) som fokuserar på hur förskollärare skapar förutsättningar för barn att utveckla aktörskap och handlings-kompetenser för framtiden. Vidare är fokus på förskollärares kvalitetsarbete i relation till dimensioner av hållbarhet i förskolans praktik.
  • Ingår i ett internationellt forskningsprojekt (Turkiet/Sverige, VT2022-ff) där vi gemensamt i en kausal jämförande kval/kvant studie fokuserar på vilka sätt kunskaper i relation till Hållbar utveckling bidrar till hållbarhets-relaterad undervisning i termer av attityder, förhållningssätt och kompetens.
  • Ingår som forskare i samverkansprojektet ’KUST’ (Kunskap undervisning språk och teknik) tillsammans med kollegor från två av fakultetens institutioner samt en västsvensk kommun. Se gärna https://idpp.gu.se/forskning/forskningsprojekt/KUST (avslutat)