Länkstig

Jonna Larsson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jonna Larsson

Hösten 2016 försvarande jag min avhandling ’När fysik blir lärområde i förskolan’. Avhandlingen är skriven inom forskarutbildningsämnet Barn och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och tar fokus på barns möjligheter för lärande utifrån perspektivet ’emergent science’ inom ett naturvetenskapligt undervisningsområde som fysik. Min utbildnings- och yrkesbakgrund visar en process från förskollärarutbildning 1994, (och verksam som förskollärare i Alingsås kommun fram till 2014) en fil.kand. i pedagogik med inriktning mot förskola och fritidshem [PEF] en mastersexamen inom European Master in Early Childhood [EMEC] samt en licentiatexamen 2013.

Mina forskningsintressen riktas mot förskolan som utbildnings-arena med koppling till undervisning, kvalitets- och professionsfrågor främst inom områden som naturvetenskap (som del av STEAM) och hållbar utveckling. Här framträder tydligt relationen mellan förskollärares undervisning och barn som aktiva, deltagande, aktörer, i ett föränderligt samhälle.

Min anställning är knuten till Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) där jag har ett flertal uppdrag. Dels driver jag, tillsammans med prof. Pia Williams, forskningstemat Policy, Profession, Kvalitet och Lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem (PPQL) https://www.gu.se/forskning/ppql . Jag är även ansvarig för institutionens arbete med hållbar utveckling i relation till bl.a. undervisningsfrågor samt företräder institutionen i fakultetens Miljöberedning https://uf.gu.se/omfakulteten/miljo. Vidare undervisar jag på grund- och avancerade nivå i flertalet kurser med inslag relaterade till kvalitet, naturvetenskap och hållbarhetsfrågor samt etiska frågeställningar.

Jag ingår i ett antal nätverk, som *ECERS-3, * TND-community (The Transnational Dialogues: Research in Early Childhood Education for Sustainability), *Nationellt nätverk för naturvetenskap i förskolan, * Alumniverksamheten kring ”Forskarskolan Barndom, Lärande och Ämnesdidaktik” [FöFoBa, FoBa samt FoBaSM, m.fl.]

Pågående forsknings- och samverkansprojekt samt externa uppdrag