Göteborgs universitet

Hållbarhetsmärkta kurser

Göteborgs universitet tillämpar hållbarhetsmärkning av kurser och program. Kriterierna för hållbarhetsmärkning reviderades och fastställdes av universitetets utbildningsnämnd under våren 2014.

Läs mer om kriterier för hållbarhetsmärkning.

Det konkreta arbetet med att hållbarhetsmärka en kurs kan ske i tre olika faser i kursplanearbetet. 

Vanligast förekommande är att den eller de som utformar en ny kursplan har en uttalad ambition att kursen ska hållbarhetsmärkas och formar därmed kursplanen systematiskt utifrån det. Detta förekommer särskilt när en kurs är hållbarhetsfokuserad. 

När detta inte är fallet försöker granskaren av nya kursplaner vara uppmärksam på om en ny kurs, utifrån innehållsbeskrivning och lärandemål, kan vara motiverad att hållbarhetsmärka.  Granskaren återkopplar i så fall till den/de som skapat kursplanen och diskuterar frågan och i förekommande fall hållbarhetsmärks kursen. Detta gäller nästan alltid hållbarhetsrelaterad märkning. 

I ett tredje och sista fall är institutionsrådet uppmärksam på om hållbarhetsmärkning kan komma ifråga när en ny kursplan granskas inför beslut. Viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå eller granskaren av kursplanen återkopplar till den/de som skrivit kursplanen för en diskussion.  Om det blir aktuellt handlar det också här oftast om hållbarhetsrelaterad märkning.

böcker

Hållbarhetsmärkta kurser vid LIR (2020)

IL1103 Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning 15 hp helfart dag ht/vt läsperiod 1 (hållbarhetsrelaterad) 

IL1105 Miljöhistoria och ekokritik 15 hp, halvfart kväll vt (hållbarhetsfokuserad) 

LIR201 Humanioras historia, identitet och praxis 15 hp halvfart dag ht (hållbarhetsrelaterad) 

RT2320 Teologi och genus 7.5 hp halvfart dag/nät jämn ht läsperiod 2 (hållbarhetsrelaterad) 

RT2321 Skapelse, ekologi och människa 7.5 hp halvfart dag/nät jämn ht läsperiod 1 (hållbarhetsrelaterad) 

LV2162 Ekokritisk fördjupningskurs: Det goda livet 7.5 hp halvfart dag/nät ht läsperiod 2 (hållbarhetsfokuserad) 

RT1250 Apokalypsen i text och tolkning 7.5hp halvfart nät sommar (hållbarhetsrelaterad)