Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild

Pågående avhandlingsarbeten

Doktorander och pågående avhandlingsarbeten i ämnena kostvetenskap och idrottsvetenskap.

Julia Wanselius

Avhandlingsarbetet syftar till att undersöka barns och ungdomars matvanor med fokus på grönsaks-, frukt- och sockerintag. Arbetet skrivs inom det institutionsgemensamma forskningsprojektet "How-to-Act?" samt inom Livsmedelsverkets nationella matvaneundersökning "Riksmaten ungdom".

Solveig E.S. Hausken

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som integrerar det biomekaniska och samhällsvetenskapliga perspektiven för att leda till multifaktoriell kunskap om hur skador uppkommer inom barn- och ungdomsidrott. Deltagande barn och ungdomar kommer att vara 10 till 18 år och rekryteras från den populäraste, men också en av den mest skadefrekventa idrotten i Sverige: fotboll.

Andreas Lundberg Zachrisson

Ett prospektivt skadepreventionsprojekt i samarbete med Göteborgs Friidrottsförbund. Andreas följer elitaktiva friidrottare i Göteborg under fyra år för att mäta skadefrekvens och utarbeta skadepreventiva metoder för att hålla de aktiva skadefria. Projektet startade hösten 2016.

Aleksandra Oravsky Sandström 

Avhandlingsarbetet syftar till att utforska upplevelsen av mat, måltider och rörelse för välmående och funktion samt kartlägga matvanor och fysisk aktivitet bland svenska barn och ungdomar med adhd. Studierna kommer dels att ske med hjälp av kvalitativa intervjuer, dels med hjälp av frekvensformulär, matdagbok och accelerometerdata. Projektet är en del av institutionens strategiska satsning att förena forskning inom kost- och idrottsvetenskap. Handledare är professor Christel Larsson och medhandledare är universitetslektor Karin Grahn.

Erik Lignell

Syftet med avhandlingsarbetet är att genom matchanalys på ishockey öka förståelsen för vad som sker på isen under en ishockeymatch utifrån ett teknisk, taktiskt och fysiologiskt perspektiv. Arbetet är ett samarbete med Frölunda Ishockey Club där målet är att genom analys av matchdata, öka kunskapen om vad som gör lag och spelare mer effektiva.

 

Mari Wollmar

Avhandlingsarbetet syftar till att utvärdera matens klimatpåverkan både på individnivå och inom skolmåltiden, hur vi kan gå mot en mer växtbaserad kost utan att kompromissa med näringsinnehåll och hälsa.

Avhandlingsarbetet består av två infallsvinklar, två arbeten kommer att ha fokus på individer som idag har en större klimatpåverkan, det vill säga en stor andel animaliskt protein. Resterande arbeten fokuserar på skolmåltiden där det redan idag arbetas mycket med att minska klimatpåverkan från måltiderna. Här kommer istället näringsinnehåll, framförallt järninnehåll, beräknas för att säkerställa att de produkter/ måltider som ersätter kött har ett fortsatt tillräckligt järninnehåll.

Tania Nilsson

Avhandlingsarbetet syftar till att utvärdera hur fysisk arbetsbelastning hos ungdomsspelare på elitnivå påverkar skadeincidens och fysisk kapacitetsförmåga. Målet med projektet är att få en ökad kunskap inom området för att kunna etablera riktlinjer för hur man optimerar fysisk arbetsbelastning för ungdomsspelare på elitnivå, i syfte att minimera risken för skador och optimera fysisk prestation.

Hannah Helgegren

Avhandlingsarbetet syftar till att utveckla och utvärdera nya tillvägagångssätt för att öka intaget av grönsaker och frukt hos mellanstadiebarn. I arbetet ingår intervjuer med barn samt deras föräldrar, utvärdering av en ny modell för grönsaks- och fruktkonsumtion som kan användas av familjer, samt en gruppintervention med inslag av bland annat föräldrastöd och sensorikövningar (Sapere). Datainsamlingen kommer att ske i Skåne och delar av datainsamlingen kommer att ske med hjälp av kameran i mobiltelefoner. Huvudhandledare är professor Christel Larsson.

Jonatan Fridolfsson

Syftet är metodutveckling av accelerometerbaserad mätning av fysisk aktivitet. De förbättrade metoderna kommer att användas för att studera sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsomarkörer med nya statistiska metoder.

Mats Rönnqvist

Avhandlingsarbetet handlar om hur lärare kommunicerar med elever vid rörelseundervisning i ämnet idrott och hälsa, varför de kommunicerar såsom de gör samt hur denna kommunikation påverkar undervisningen. Projektet syftar till att utveckla en förståelse kring hur lärares sätt att kommunicera och interagera med elever i idrott och hälsa förmedlar kunskap via socialt tillskrivna och konstruerade innebörder och mening. Undersökningen genomförs på gymnasieskolor, bland lärare och elever i skolämnet idrott och hälsa.