Göteborgs universitet

Vår historik

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap är en sammanslagning av institutionen för mat, hälsa och miljö och Idrottshögskolan vid Göteborgs universitet.

Historik för institutionen för mat, hälsa och miljö (MHM)

Institutionen som flyttade in i Gamla Latins nyrenoverade lokaler sommaren 2006 hade en mer än hundraårig tradition i Göteborg. Utbildningarnas inriktning och innehåll har skiftat under årens lopp i takt med samhällets förändring och behov, vilket namnbytet från Hushållsvetenskap till institutionen för mat, hälsa och miljö (MHM) vittnar om. Ett centralt tema under alla år har emellertid varit att utbilda och utveckla kunskap till stöd för individer och hushåll och att utifrån tillgängliga resurser skapa ett gott liv.

Frågor som berör hållbar utveckling, resurshushållning samt livsstilsfrågor i bemärkelsen friskvård, kost och hälsa utgjorde institutionens centrala verksamhetsområden. Livsstilsfrågorna har blivit allt viktigare för allt fler människor i välfärdssamhället.

Temat Mat och måltider var ett starkt framväxande område inom institutionen, inom ramen för det mer övergripande temat "hållbart levnadssätt".

Hushållsvetenskap som ämne och verksamhetsområde daterar sig i Sverige till 1890, då Maria Nordenfelt på privat initiativ grundande ett högre handarbetsseminarium för kvinnlig yrkesutbildning i Göteborg. Högskolereformen 1977 innebar att seminariet för huslig utbildning infogades i Göteborgs universitet som institutionen för huslig utbildning. År 1990 ändrades namnet till institutionen för slöjd och hushållsvetenskap och 1997 blev det institutionen för hushållsvetenskap, samt från 2006 institutionen för mat, hälsa och miljö. Hushållsvetenskap antogs som forskarutbildningsämne år 1992.

Historik för Idrottshögskolan

Vid ett möte den 19 februari 2004 beslöt styrelsen för Göteborgs universitet att dåvarande Centrum för Idrottsvetenskap skulle byta namn till Idrottshögskolan, Göteborgs universitet. Beslutet trädde i kraft den 1 mars 2004, vilket alltså räknas som Idrottshögskolans inrättande.

Idrottsrelaterade kurser startades dock redan på 1970-talet vid Göteborgs universitet, och idrott som undervisningsämne inom lärarutbildningen hade då funnits sedan lång tid. Det är emellertid först i början av 1990-talet som utvecklingen tar fart genom att ett Idrotts- och friskvårdspedagogiskt program etableras samt att Idrottsdidaktik upp till och med 80 poäng ges inom lärarutbildningen.

En annan viktig händelse under 1990-talet var att Centrum för Idrottsvetenskap (CIV) bildas i april år 2000. CIV:s tillkomst grundas främst i att idrottsrelaterad forskning och utbildning fått spridning inom Göteborgs universitet och att det därmed skapats ett underlag för ett gemensamt forum för dessa frågor. Syftet med CIV var att skapa ett fakultetsövergripande centrum för utbildning och forskning inom idrottsområdet i ett brett perspektiv.

Före 2010 års sammanslagning med institutionen för mat, hälsa och miljö (MHM) var Idrottshögskolan en del av institutionen för pedagogik och didaktik.