Länkstig

Max Lyles

Universitetslektor

Juridiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C607
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Max Lyles

Jag är docent i rättsvetenskap och undervisar i rättshistoria, allmän rättslära, komparativ rätt och privaträtt (skadeståndsrätt och avtalsrätt).Min huvudsakliga forskningsinriktning bedrivs i gränslandet mellan traditionell rättshistoria och rättsfilosofi/allmän rättslära, där jag huvudsakligen ägnat mig åt rättsvetenskapens roll i rättshistorien.År 2006 disputerade jag i ämnet rättshistoria på avhandlingen A Call for Scientific Purity: Axel Hägerström’s Critique of Legal Science. I min avhandling undersökte jag de filosofiska och vetenskapsteoretiska grunderna till Axel Hägerströms rättsvetenskapliga teori. 2020 uppdaterade jag tillsammans med Filippo Valguarnera och Stig Strömholm Rätt, rättskällor och rättstillämpning - En lärobok i allmän rättslära (6 uppl.).

Forskning och forskningsprojekt

2007 till 2009 hade jag en postdoktjänst finansierad av Vetenskapsrådet vid Uppsala universitets juridiska institution. Postdok-projektet, ”Sedvanerätt och annan oskriven rätt: En rättshistorisk undersökning av en rättskällas betydelse och utveckling i svensk rättstillämpning och rättsbildning 1800-2000”, utgör en undersökning av sedvanerättens roll vid rättsbildning och rättstillämpning. I projektet har särskild tyngd lagts på att undersöka rättskällelärans utveckling och innehåll under samma period, samt att mot bakgrund av doktrinhistoria och samhällsutveckling ge ökad kunskap om sedvanerättsläran under denna period och belysa den s.k. oskrivna rättens position i rättskälleläran.Våren 2010 fick jag forskningsfinansiering av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser på projektet ”Avtalsfriheten och privatautonomins betydelse i rättsteori, rättstillämpning och rättsbildning under 1800- och 1900-tal”. Projektet utgör en undersökning av hur den allmänna liberaliseringen av samhället speglades i rättsutvecklingen på såväl rättsinstituts- som rättsförhållandenivå. Undersökningen inriktas på följande avtalstyper: säkerhetsöverlåtelsen/lösöreköpet, terminsavtalet och avbetalningskontraktet.Sedan 2016 är jag ledamot i Stiftelsen institutet för rättshistorisk forsknings (Olinska stiftelsen) vetenskapliga råd.För mer information om min forskning (texter med mera) se: https://www.researchgate.net/profile/Max_Lyles/

Administrativa uppdrag

Studierektor för forskarutbildningen, juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet (2018-2020). Viceprefekt med ansvar för forsakrutbildningen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet (2020-2021).

Ledamot av Stiftelsen institutet för rättshistorisk forsknings (Olinska stiftelsen) vetenskapliga råd, 2016 tillsv.Ledamot av handledarkollegiet (forskningsutskottet) 2011-2016. Programansvarig för juristprogrammet vid Örebro universitet 2012-2013.Enhetschef för Juridicum, JPS, 2013-2016.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Rättshistoria
  • Allmän rättslära

Undervisningsområden

  • Rättshistoria
  • Allmän rättslära
  • Komparativ rätt
  • Privaträtt

Utvalda publikationer

Norstedts Juridik 200 år - En jubileumsskrift. Max Lyles och Filippo Valguarnera (red.), Norstedts Juridik 2023.

Rätt, rättskällor och rättstillämpning - En lärobok i allmän rättslära. Stig Strömholm, Max Lyles och Filippo Valguarnera. Norstedts Juridik, 6 uppl. 2020.

A Call for Scientific Purity Lyles, Max

Ekonomisk kris, avtalsfrihet och avbetalningsköpets födelse, Lyles, Max, i Rätten i den ekonomiska krisen, Uppsala : Iustus förlag, s. 13-42, 2011

Sedvanas omvandling till lag och rätt, Lyles, Max, i De lege: Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshistoriskt och komparativt : vänbok till Rolf Nygren, Iustus förlag, s. 287-304, 2011

Tradition, conviction and necessity, Lyles, Max, Rättshistoriska studier, 25 \, Rechtswissenschaft als juristische Doktrin : ein Rechtshistorisches Seminar in Stockholm 29. bis 30. Mai 2009, Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning, s. 161-179, 2011