Göteborgs universitet

Hav och vatten

Havsgruppen (Ocean Law Group) är en av Juridiska institutionens samhällsutmaningsdrivna kompletta akademiska miljöer. Det innebär att gruppens arbete är organiserat med utgångspunkt i vissa samhällsutmaningar istället för som traditionellt utifrån rättsvetenskapliga ämnesområden.

Den gemensamma nämnaren för arbetet inom Havsgruppen är kopplingen till havet och till förutsättningarna för att göra mänsklig användning och interaktion med haven ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Det innebär studier av rättens roll i ett vidare perspektiv, ofta med tvär- eller mångvetenskapliga förtecken, bland annat i relation till aktiviteter som sjötransporter, naturresursförvaltning, energiutvinning och miljöskydd.

Havsgruppen består av forskare och doktorander inom en rad olika ämnesområden, bland annat sjörätt, luftfartsrätt, internationell miljörätt, internationell handelsrätt, internationell avtalsrätt, EU-rätt, samt svensk miljö- och förvaltningsrätt. De arbetar med ett brett spann av frågor – från elektronisk transportdokumentation, hantering av vrak och intermodala transporter, till havsplanering, marina genetiska resurser och rättsliga förutsättningar för vattenbruk. Det de har gemensamt är intresset för hållbar användning och bevarande av haven.

Forskningsgrupp

Abhinayan Basu Bal, lektor i sjörätt och annan transporträtt
Aron Westholm, forskare i havsförvaltningsrätt, sjörätt och transporträtt
Claes Martinson, professor i civilrätt, innehavare av Torsten Petterssons professur i sjörätt och annan transporträtt
Ellen Eftestöl, gästprofessor i sjörätt och annan transporträtt
Gabriela Arguello Moncayo, postdoktor i havsförvaltningsrätt 
Jhonnie Kern, lektor i civilrätt med inriktning mot sjörätt och annan transporträtt
Alexander Mattisson, forskningsamanuens
Jonas Kyrönviita, doktorand i offentlig rätt
Julia Johansson, doktorand
Kristjan Laas, doktorand
Lars-Göran Malmberg, professor emeritus
Lena Gipperth, professor, miljörätt i havsmiljörätt
Niels Krabbe, forskare i havsförvaltningsrätt, sjörätt och transporträtt
Nkeiru Scotcher, postdoktor i havsförvaltningsrätt
Thomas Erhag, professor i offentlig rätt
Trisha Rajput, forskare i internationell rätt, WTO-rätt
Vonintsoa Rafaly, postdoktor i havsförvaltningsrätt

Pågående projekt

 • Electronic Transport Records
 • HITS/AIP projekt om kommunikationssystem och ledning av transporter av farligt gods i samarbete med LTH i Lund
 • SWEMARC - Swedish Mariculture Research Center. https://swemarc.gu.se
 • Trade facilitation measures and its impact on trade operations
 • ZORRO (Zostera marina restoration). No-net-loss and restoration of marine habitats: Legal and ecological constraints and solutions. Kompensationsrestaurering med fokus på ålgräs – rättsliga, ekonomiska och legala hinder och möjligheter. 2011-2014. Finansieras av FORMAS och Centrum för havsforskning i Göteborg. https://www.gu.se/forskning/zorro-tvarvetenskaplig-forskning-om-forvaltning-och-restaurering-av-algrasangar-i-sverige

Avslutade projekt

 • CHANGE - Changing antifouling practices for leisure boats in the Baltic. Finansieras av BONUS. http://www.bonusportal.org/
 • CodS – Restaurering av torsk i Skagerrack. Interreg-projekt GU, DTU, SLU, IMR och Oslo universitet.Electronic Transport Records
 • Legal aspects on governance of natural resources. 2013-2016. I samarbete med University of Nairobi. Finansieras av Vetenskapsrådet inom programmet "Research links".
 • NICE - ny metodik för effektbaserad bedömning av kemisk förorening i kustekosystem. 2012-2017. Finaniseras av FORMAS “Starka forskningsmiljöer”. https://nice.gu.se 
 • SPEQS - A Systems Perspectiv on Environmental Quality Standards - Ett systemperspektiv på miljökvalitetsnormer. Finansieras av Naturvårdsverket. Koordineras av Havsmiljöinstitutet. http://speqs.se

Postdokprojekt

 • Gabriela Argüello Moncayo, Marine Governance in the Arctic Marine Environment

Doktorandprojekt

 • Jonas Kyrönviita, Odla fisk rätt - en systemanalytisk utredning om den rättsliga styrningen av det svenska vattenbruket. Finansierat av SWEMARC. https://swemarc.gu.se

 

Tidigare aktiviteter

Seminarium Legal challenges linked to unmanned/automated ships, 27 september 2018, kl. 17-19, Professor Henrik Ringbom, Scandinavian Institute of Maritime Law och Åbo Akademi University.

Internationellt seminarium 23-24 oktober 2017, Supply Chain Finance and the Changing Landscape of International Trade

Internationellt seminarium 26 oktober 2017, Governance in the Polar Regions: The Role of Law in Protecting Social and Environmental Values

Internationell konferens 7-8 november 2016, The ecosystem approach in ocean planning and governance