Göteborgs universitet
Bild
sick robot and doctor robot
Länkstig

Digitalisering och AI

Nya digitala plattformar, nya interaktioner vårdgivare/patienter, informationshantering.

Den pågående digitaliseringen av samhället utmanar traditionella strukturer i sjukvården och har redan nu effekter på hur ett jämlikt och effektivt sjukvårdssystem bör organiseras. Nya digitala plattformar för hälsovård har skapat nya kontaktytor mellan patienter och vårdgivare. Tillämpningar av Artificiell intelligens (AI) ger nya möjligheter för förbättra diagnostisering och prioriteringsarbete. Digitala verktyg ger nya potentiellt kostnadseffektiva lösningar. Tillsammans skapar dessa nya teknologier också förändrade förutsättningar för utveckling av nya organisationsformer inom vården. De faktiska effekterna av den nya teknologin bestäms av hur vårdgivare och patienter nyttjar dem i interaktion med de incitament som bestäms av organisation och reglering. Utöver att studera hur förändrade processer och nya tjänster och verktyg påverkar kvantitet och kvalitet av vård och vem som får tillgång till vård finns det även anledning att rikta uppmärksamheten mot de effekter den nya tekniken har på informationshantering, på patientsäkerhet, på vårdpersonalens yrkesutövning och på organisationen av vården i sin helhet. En ökad användning av AI för att ställa diagnoser eller prioriteringsbeslut sätter också frågor kring ansvar och etiska överväganden i fokus.


  • Hur access till och användande av telemedicin och digitala vårdkontakter påverkar patienters användande av annan vård och i förlängningen patienters hälsa? Docent Gustav Kjellsson
  • Digitaliseringens genomförande – implementeringsprocessen, former för ansvarsutkrävande samt effekter på styrningen av framtidens vård. Professor Ewa Wikström, docent Mikael Cäker
  • Kompetensstrukturer och behov vid digital transformation och användning av AI i professionellt arbete. Professor Ewa Wikström, universitetslektor Nanna Gillberg
  • Digitaliseringens påverkan på (beslutsstöd till vårdgivare/patient, digitala kontaktvägar, och digital triagering etc.) vem som efterfrågar vård, vem som får vård, och dess utfall. Docent Gustav Kjellsson, universitetslektor Mari Paananen
  • Hur digitalisering kan bidra till att administrativa rutiner inom vården i ökad grad uppfattas som stödjande för verksamheter. Docent Mikael Cäker
  • Digitalisering och AI i hälso- och sjukvård: Juridiska aspekter och rättsliga utmaningar. Universitetslektor Matilda Arvidsson.
  • Förändringsledning och innovation. Docent Björn Remneland
  • Användning av en app för symptomrapportering i COVID-19-projektet. Gästprofessor Fredrik Nyberg
  • Utveckling av beslutsstöd för smärtrehabilitering baserat på nationella smärtrehabiliteringsregistret. Docent Anna Grimby Ekman
  • Digitala tjänsters kostnadseffektivitet i jämförelse med traditionella metoder inom specialiserad sjukvård. Doktorand Reza Javid

Ansvarig forskare Christian Gadolin

Christian Gadolin, forskare
Företagsekonomiska institutionen,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet