Göteborgs universitet
Bild
Global equal health

Jämlik hälsa

Hälsoekonomi, hälsostyrning och hälsosystem inom global hälsa.

En jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård är en av grundbultarna i välfärdssamhället, och dess styrning och organisation behöver leva upp till kraven på såväl kvalitet och effektivitet som ekonomiskt och etiskt välgrundade prioriteringar. Dagens hälso- och sjukvårdssektor står inför en rad utmaningar såsom ökad ojämlikhet både globalt och nationellt. Det finns stora skillnader i hälsa beroende på vem man är och var man bor, såväl globalt som lokalt. Det finns därför behov av mer detaljerad kunskap om styrning, organisation och hälsorelaterade beteenden i hälso- och sjukvårdssektorn. Sådan kunskap är central för att öka hälso- och sjukvårdens förmåga att möta den ökade ojämlikheten och tillgänglighetsutmaningar.

Forskningstema och forskare inom området ”Jämlik hälsa, Tillgänglighet och Hälsorelaterade beteenden”:

 • Universell hälsotäckning – sjukvårdsfinansiering och sjukförsäkring, hälsoutgifter samt katastrofer och fattigdom. Professor Jahangir Khan, professor Rumana Huque (ARK Foundation, Bangladesh), Dr Sayem Ahmed (University of Glasgow, Skottland), doktorand Mohammad Akbar Kabir
 • Ojämlikhet i hälsa – metodutveckling och mätproblematik. Docent Gustav Kjellsson
 • Hälsorelaterat beteende i en osäker och riskfylld omgivning. Professor Kristian Bolin, universitetslektor Paolo Barbieri
 • Betydelsen av hälsa och tidiga insatser under barn- och ungdomsåren för livsvillkoren senare i livet. Docent Gustav Kjellsson, universitetslektor Andreea Mitrut, universitetslektor Ylenia Brilli, Doktorand Andrea Berggren, universitetslektor Annika Lindskog
 • Hälsa och utbildning. Vad bestämmer dessa två delar av en individs humankapital? Universitetslektor Andreea Mitrut, Docent Gustav Kjellsson, Professor Dick Durevall, universitetslektor Annika Lindskog
 • Hälsa och vaccination. Universitetslektor Anders Boman
 • Normer, attityder och hälsorelaterat beteende – vilken betydelse har normer för antibiotikaanvändning? Universitetslektor Elina Lampi, Professor Fredrik Carlsson
 • Hälsorelaterat beteende, tidspreferenser, risk och följsamhet. Dr Lisa Norrgren, Professor Peter Martinsson
 • Hälsa och utveckling - kvinnors hälsa i en utvecklingslandskontext. Professor Dick Durevall, universitetslektor Annika Lindskog
 • Hälsa och hälsorelaterat beteende – konsekvenser av bistånd i Afrika och Latinamerika. Professor Dick Durevall, post doc Joseph Vecci
 • I samband med verbal obduktion förnyade vi det här verktyget för att på ett standardiserat sätt fånga sociala och hälsovårdssystems omständigheter (barriärer) för att få tillgång till hälsovård. Universitetslektor Laith Hussein
 • Hälsosystemets styrning, social sammanhållning och hälsokompetens för unga kvinnors hälsa och mänskliga rättigheter i efterkrigstidens Angola. Universitetslektor Gunilla Elise Priebe
 • Omfamna mångfald i sårbarhet – en intersektionell studie på flera nivåer av samhällens sårbarhet och folkhälsoinstitutioners förmåga att hantera covid-19 och framtida pandemier. Professor Nawi Ng, universitetslektor Gunilla Elise Priebe, docent Jesper Löve
 • Geomappning av hälsoresultat. Docent Junmei Miao Jonasson
 • Socialepidemiologiska studier av hälsoutfall. Docent Junmei Miao Jonasson
 • Covid-19 hos vårdpersonal och invandrare (icke svenskfödda) och sociodemografiska bestämningsfaktorer för upptag av covid-19-vaccin. Gästprofessor Fredrik Nyberg, Professor Maria Rosvall
 • Selektion och behandlingseffekt inom smärtrehabilitering ur ett jämställdhets-perspektiv”. Docent Anna Grimby Ekman
 • Intresse för yrkesmedicin ur ett jämställdhets- och genusperspektiv. Forskare Sofie Fredriksson
 • Om psykisk hälsa och stress bland ungdomar, inom teamet Study of Adolescent Resilience and Stress (STARS). DoktorandJohan Dahlstrand, forskare Yun Chen, Professor Max Petzold
 • Hälsojämlika aspekter av cancerscreeningsprogram och deltagande i screening. Docent Carl Bonander
 • Hälso- (och socialvårdssystem) i Europa – socialt skydd, UHC:s roll för hälsa i ett livsloppsperspektiv och HTA i Europa. Biträdande forskare Agneta Blomberg
 • Offer, förövare av intimt partnervåld (IPV)/intimt partnermord (IPH) och deras tillgång till hälsovård. Universitetslektor och forskare Solveig Lövestad vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer
 • Utveckling av geomapping för analyser och monitorering av ojämlikheter i tidig upptäckt av cancer inom hela Sverige (Cancerfonden); Bortfall i befolkningsstudier: nya statistiska ansatser för att hantera icke-observerade selektionsmekanismer (Forte); EpiUPP (Region Halland). Adjunct Professor Ulf Strömberg
 • Hälso- och sjukvårdsförsäkring i Saudi Arabien. Doktorand Khaled Al-Thabaiti, Professor Jahangir Khan, docent Monica Hunsberger, Dr Sayem Ahmed (University of Glasgow, Skottland)