Göteborgs universitet
Bild
standard operating procedure
Länkstig

Standardiserade vårdförlopp, kunskaps- och policystyrning

Faktiska effekter standardisering, säkerställa likvärdig vård o omsorg, behovsanpassad vård.

Standardiserade vårdförlopp syftar bland annat till att öka tillgängligheten för fler patientgrupper för evidensbaserade vård- och stödinsatser. Standardiserade vårdförlopp syftar till att öka förutsättningarna för behovsanpassad vård och minska risk för försämring och återinsjuknande. Syftet är också att öka delaktigheten för individ och närstående, vilket kan förbättra möjligheten till att samskapa insatser och öka följsamheten till vård och stödinsatser. På sikt kan införande av standardiserade vårdförlopp öka förutsättningen för att försämring upptäcks i tid så att behandling kan sättas in skyndsamt och därmed kan slutenvård och tvångsvård undvikas. Kunskapsstyrningen präglas dock av en stor tilltro till standardiseringens möjligheter både för framtagande och spridning av ny kunskap och säkerställandet av likvärdig vård och omsorg. Trots evidensbaserade ambitioner saknas än så länge kunskap om de faktiska effekterna av de standarder som används liksom analyser av vilka typer av standarder som dominerar i kunskapsstyrning. Forskningen inom detta område ska härmed bidra med en systematisk beskrivning av vilka dimensioner och på vilka nivåer kunskapsstyrning påverkar vården för olika patientgrupper.

Forskningstema och forskare inom området ”Standardiserade vårdförlopp, Kunskapsstyrning och Nära Vård”:

  • Utmaningar för att ta fram hälsoekonomiska konsekvensbeskrivningar av kunskapsstöd i olika standardiserade vårdförlopp. Professor Jahangir Khan, biträdande forskare Elin Eklund
  • Kunskapsstyrning i vård och omsorg för personer med psykiatrisk samsjuklighet: Mellan standarder, expertis och lokala variationer. Docent Morten Sager, universitetslektor Kristina Berglund, professor Ewa Wikström
  • Effekten av övervakning av hälsoresultat på hälso- och sjukvårdskostnader. Professor Sharon Fonn