Göteborgs universitet
Bild
Decent work situation
Länkstig

Hälsa och hållbart arbetsliv

Mentorskap och hur arbetsmiljön organiseras.

Arbetslivet står inför flera samtidiga förändringar relaterat till ökad arbetsrelaterad ohälsa, hög personal- och chefsomsättning, digitala transformationer av arbetssätt, ökad polarisering av kompetens- och yrkesstrukturen och demografiska förändringar med en åldrande arbetsstyrka. För att hantera dessa transformationer behövs mer detaljerad kunskap om styrning och organisation som stödjer hälsa och hållbart arbetsliv samt inkludering av kompetens-, ålders- och könsrelaterad mångfald på arbetsplatser.

Forskningstema och forskare inom området ”Hälsa och hållbart arbetsliv”:

 • Mentorprogram i välfärdens bristyrken. Universitetslektor Rebecka Arman, universitetslektorNanna Gillberg, Professor Ewa Wikström, Professor Lotta Dellve
 • Organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering. Professor Ewa Wikström, universitetslektor Rebecka Arman, universitetslektorNanna Gillberg, universitetslektor Roy Liff, universitetslektor Karin Allard, Professor Roland Kadefors, universitetslektor Daniel Selldén
 • Gestaltad livsmiljö inom vård av äldre personer - arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö. Professor Maja Gun, professor Synneve Dahlin Ivanoff, universitetslektor Qarin Lood, professor Ewa Wikström
 • StratSam: Strategisk samverkan för nya arbetssätt inom arbetsmiljö i offentligsektor. Professor Ewa Wikström, universitetslektor Roy Liff
 • FHV NySam: Att utveckla nya samarbetsformer mellan chefer, FHV och HR. Professor Ewa Wikström, universitetslektor Roy Liff
 • Arbetsplatsen som en arena för alkoholprevention. Professor Gunnel Hensing, universitetslektor Kristina Berglund, professor Ewa Wikström, docent Morten Sager
 • Yrkesexponeringar för psykisk ohälsa: "Yrkesexponering och suicidalt beteende hos män i arbetsför ålder". Universitetslektor Maria Åberg
 • Hälsa och välbefinnande inom den maritima domänen. Forskare Despoina Andrioti Bygvraa
 • Arbetsplatsintervention för att minska värmestress hos arbetare i tropiska länder (Centralamerika och Indien). Professor Kristina Jakobsson
 • Buller- och stressexponering, hälsorisker och möjligheter till förbättringar/ förebyggande i arbetsmiljön (Noise and stress exposure, health risks and possibilities for improvements/ prevention in work environment). Forskare Sofie Fredriksson
 • Hälsa i arbetet, sjukfrånvaro/närvaro, sjukintyg, arbetskraftsdeltagande mm med inriktning psykisk hälsa. Biträdande forskare Agneta Blomberg
 • Hälsoarbetares arbetstillfredsställelse på effektiviteten av hälsoinrättningar i Gulf Cooperation Council-länderna. Doktorand Mohannad Alkhateeb, Professor Jahangir Khan, universitetslektor Solveig Lövestad, Dr Sayem Ahmed (University of Glasgow, Skottland)