Göteborgs universitet
Bild
scary vintage medicine
Länkstig

Medicinska teknologier - styrning, organisation, kostnadseffektivitet och tillgänglighet

Samhällsekonomiska kostnader, kostnadseffiktivitet i behandlingar, tillgänglighet, medicinsk teknik.

Sjukdom medför både reducerad livskvalitet för de som drabbas och substantiella samhällsekonomiska kostnader. De samhällsekonomiska kostnaderna utgörs dels av direkta kostnader som uppstår vid sjukdomsbehandling, dels av indirekta kostnader som uppstår till följd av störningar av de sjukdomsdrabbades tidsanvändning inom utbildning, arbetsmarknad och inom hushållssektorn samt livskvalitetseffekter. Utvecklingen av medicinska teknologier och läkemedel förbättrar kontinuerligt de tillgängliga behandlingsmetoderna, både avseende redan behandlingsbara sjukdomstillstånd och då det gäller sjukdomstillstånd som tidigare saknat effektiva behandlingar. Hälso- och sjukvårdens möjligheter att behandla sjukdomar begränsas dels av tillgängliga behandlingsmetoders effektivitet, dels av de organisatoriska och praktiska möjligheterna att tillämpa de mest effektiva behandlingsmetoderna. Den reella effektiviteten bestäms alltså av i vilken utsträckning tillgängliga behandlingsmetoder införs i klinisk vardag. Det finns behov av mer detaljerad kunskap om styrning, organisation, patienterfarenheter och samhällsekonomiska betydelsens av medicinska teknologier och förbättrade behandlingsmetoder, och att klarlägga och analysera i sammanhanget relevanta besluts- och införandeprocesser.

Forskningstema och forskare inom området ”Medicinska teknologier – styrning, organisation, kostnadseffektivitet och tillgänglighet”:

 • MEDICINSKA TEKNOLOGIER – samhällsekonomiska kostnader, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Professor Kristian Bolin, Professor Ewa Wikström, docent Mikael Cäker, docent Gustav Kjellsson
 • Medicinsk teknologi och kostnadseffektivitet. Professor Kristian Bolin
 • Utvärdering av nya behandlingar utifrån hälsorelaterade registerdata. Professor Kristian Bolin, docent Gustav Kjellsson
 • Användning av nya teknologier inom hälso- och sjukvård samt inom MedTech företag. Professor Kajsa Lindberg
 • RCT:n: "Fysisk kondition och hjärna - en interventionsstudie", universitetslektor Maria Åberg
 • Implementeringen: ”Implementation Cluster RCT av PHYSBI-studien inom svensk primärvård för att förbättra utfall av ångeststörningar. Universitetslektor Maria Åberg
 • Yrkesexponeringar för psykisk ohälsa: "Yrkesexponering och suicidalt beteende hos män i arbetsför ålder. Affilierad Anna Wingård Holst
 • Samhällsaspekter av läkemedels miljöeffekter. Professor Tove Hedenrud
 • Utveckla och utvärdera en ny metod för att upptäcka kvarvarande sjukdom och tidig upptäckt av återfall vid leukemi (Developing and evaluating a new method to detect residual disease and early detection of relapse in leukemia). Universitetslektor Anna Rehammar
 • En ny teknik för tidig diagnos av lungsjukdomar, men möjligen även hjärtsvikt (PexA Particles in Exhaled Air). Professor Anna-Carin Olin
 • Folkhälsa och samhälleliga insatser – processutvärderingar och ekonomiska utvärderingar. Docent Carl Bonander
 • Undenutrition - an interdesciplinary program focusing on children and their mothers. Professor Gunilla Krantz
 • Hälsoekonomiska aspekter av stroke – förebyggande av stroke och effekter på makars hälsokonsumtion och inkomst. Doktorand Frida Labori
 • Tillgänglighet av kliniska och kostnadseffektivitetsbevis för ersatta cancerläkemedel. Doktorand Gabriella Chauca Strand, docent Carl Bonander, professor Mikael Svensson

Ansvarig forskare Christian Gadolin

Christian Gadolin, forskare
Företagsekonomiska institutionen,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet