Göteborgs universitet
Bild
GGBC styrgrupp på strategimötet på handles i augusti 2023

Styrgrupp och ledarskap

GGBCs styrgrupp består av representanter från alla våra 18 partnerorganisationer. Styrgruppen jobbar tätt tillsammans med centrets föreståndare och projektsamordnare. Tillsammans utvecklar styrguppen och centrets ledarskap visionen för GGBC för att se till att vi maximerar och accelererar forskningen och kunskapen kring biologisk mångfald.

GGBCs Styrgrupp

Marie Stenseke (Ordförande)
Marie Stenseke är professor in humangeografi på Institutionen för ekonomi och samhälle. Hon forskar kring biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Marie Stenseke

Hanna Tornevall, Göteborgs Botaniska Trädgård
Hanna är förvaltningschef för Göteborgs Botaniska Trädgård och strategisk miljövetare med lång erfarenhet från olika roller inom industri, myndighet och akademinära verksamhet. 

Hanna Tornevall

Ulrika Palme, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Tekniska Högskola
Ulrika är lektor vid Chalmers Tekniska Högskola med forskningsfokus som inkluderar markanvändnings påverkan på biologisk mångfald.

Ulrika Palme

Stefan Örgård, Göteborgs Naturhistoriska Museum
Stefan är enhetschef vid Göteborgs Naturhistoriska Museum. Han har en bakgrund inom marin ekologi och mångårig erfarenhet inom kommunikationsvetenskap.

Stefan Örgård

Helen Sköld, Havets Hus
Helen är akvariechef vid Havets Hus i Lysekil samt docent i marin zoologi vid Göteborgs Universitet.

Helen Sköld

Claes Gustafsson, Herbarium GB
Claes är Museiintendent och Föreståndare för Herbariet vid Göteborgs Universitet. Han är disputerad i Botanisk Taxonomi och Systematik och har jobbat med botanik på Göteborgs Universitet, Botaniska Trädgården i Göteborg och Botaniska Föreningen i Göteborg.

Claes Gustafsson, Herbarium GB

Matthias Obst, Institutionen för Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Matthias är docent i marinbiologi vid Göteborgs Universitet. Han har en bakgrund inom infrastruktur och miljöarbete i den marina miljön och har ett fokus på utveckla system för övervakning av biologisk mångfald i marina miljöer.

Matthias Obst

Robert Björk, Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet
Robert är universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs Universitet. Hans forskning fokuserar på växters respons på fluktuationer i växthusgaser, framförallt på tundran.

Robert Björk

Björn Källström, Sjöfartsmuseet och Akvariet Göteborg
Björn är utvecklingsledare vid Sjöfartsmuseet och Akvariet i Göteborg och leder för tillfället ombyggnationen av akvariet. Han är involverad i havet.nu och ägnar sig åt mycket utbildning ritkad mot allmänheten.

Björn Källström

Håkan Sigurdsson, Universeum
Håkan är Vetenskaplig ledare vid Universeum. Han har en PhD inom biofysik från Stockholms Universitet och en Msc examen i fysik från Chalmers Tekniska Högskola. Han har jobbat med vetenskapskommunikation vid Universeum sedan 2008 och innan dess inom lifescience och IT.

Håkan Sigurdsson

Åsa Arrhenius, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet
Åsa är prefekt vid Instutiotionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs Universitet.
Hennes forskarbakgrund är inom miljövetenskap med fokus på ekotoxikologi och effekter av blandningar eller sk kemikalie-cocktails. 

Åsa Arrhenius

Marina Antonina Zoe Panova, Centrum för Hav & Samhälle, Göteborgs Universitet
Marina är medföreståndare för Centrum för hav och samhälle vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet. Hon forskar på molekylära mekanismer och evolution av anpassningar i naturliga populationer.

Marina Panova

Mats Höggren, Nordens Ark
Mats är VD på Nordens Ark, en svensk ideell organisation med fokus på att bevara utrotningshotade arter. Han har en bakgrund inom biologi.

Mats Höggren

Linda Thelin, Slottsskogens Djurpark
Linda jobbar som zoologisk kurator vid Slottskogens Djurpark. Hon har en bakgrund inom biologi, och pedagogik. Linda jobbar med biologisk mångfald och hållbarhetslösningar.

Linda Thelin

Mattias Lindholm, Västkuststiftelsen
Mattias är Västkuststiftelsens nya chef för naturvård. Han har avlagt sin doktorsexamen med fokus på ekologin hos hedmarker.

Mattias Lindholm

John Munthe, IVL Svenska Miljöinstitutet
John Munthe är förskningschef vid IVL och programchef för Mistra SafeChem - ett initiativ som främjar hållbar kemiindustri i Sverige. 

John Munthe

Viktor Elliot, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs Universitet
Viktor har en bakgrund i företagsekonomi med särskild inriktning på Bank Management, Reglering, Finansiella Institutioner och Marknader, Supply Chain Finance, Ekonomistyrning och Performance Management. Viktor representerar bland annat Centrum för finans i Finanskompetenscentrum vid Business Region Göteborg. Under de senaste åren har han arbetat inom området hållbar finans och han är involverad i Mistra-projektet BIOPATH.

Bild visar ett porträtt av Viktor Elliot

Paula Bäckman, Naturbruksförvaltningen
Paula är områdeschef i Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning med uppdrag att bidra till den gröna näringens hållbara tillväxt och utveckling. En stor del av vår verksamhet bedrivs i form av utvecklingsprojekt i samverkan med olika aktörer från företag och akademi. Det innebär att Naturbruksförvaltningens skolor både är utbildningsplatser och test- och innovationsmiljöer. Här gör vi olika insatser för biologisk mångfald, hållbar energiförsörjning, hållbar livsmedelsförsörjning och ett hållbart lant- och skogsbruk.

Paula Bäckman

Adjungerad styrgrupp

Kennet Lundin
Kennet är kurator vid Göteborgs Naturhistoriska Museum samt är docent inom marinbiologi vid Göteborgs Universitet. Kennets forskning fokuserar på nakensnäckor och andra marina invertebrater.

Kennet Lundin

Mats Niklasson
Mats är vetenskaplig ledare vid Nordens Ark. Han jobbar med flertalet konservationsprojekt, bl.a. ett Interreg finansierat projektet som fokuserar på nordiska bin.

Mats Niklasson

Ledarskap

Föreståndare

Jenny Klingberg

Hon har en PhD i tillämpad miljövetenskap och hennes huvudsakliga forskningsintresse är ekosystemtjänster med fokus på hur träd kan påverka luftkvaliteten i städer. Jenny arbetar även på Göteborgs botaniska trädgård med vetenskapskommunikation och forskning.

sekreterare Jenny Klingberg

Advisory Board

Prof. Scott Edwards, Harvard University
Prof. Hugo de Boer, University of Oslo
Dr. Sandy Knapp, Natural History Museum London
Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götaland
Prof. Jens Christian Svenning, Aarhus University