Länkstig

Social exkludering och kontroll

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Inom plattformen Social exkludering och kontroll bedrivs forskning som riktar en kritisk blick på mötet mellan samhälle och individer/grupper samt mellan välfärdsorganisationer och dess klienter. Forskningens fokus riktas mot aktörer och praktiker som genom gränsdragningar understödjer, leder fram till eller reproducerar social exkludering i form av ojämlika livsvillkor, nedtystade röster eller otrygga, underordnade positioner. Vidare studeras livsvillkor för olika grupper i samhället, ofta sådana som kategoriseras i termer av social problematik.

Om forskningsplattformen SEK

Forskningsplattformen Social exkludering och kontroll (SEK) består av ett 20-tal seniora och juniora forskare. Inom plattformen finns väletablerade samarbeten med andra universitet och forskargrupper, samt med olika aktörer inom det sociala arbetets praktik. Vår forskning innefattar såväl avhandlings- och postdoc-projekt, som externt finansierad forskning och bedrivs inom en rad olika specifika områden.

Nyskapande och dynamisk forskningsmiljö

Tillsammans arbetar vi med att formulera idéer och ta fram ansökningar till forskningsprojekt. Vi har också en mångfacetterad metodologisk kompetens, vilket sammantaget skapar förutsättningar för nyskapande och dynamiska forskningssamarbeten. 

Utifrån pågående projekt har vi fokus på metodfrågor, till exempel genom analysseminarier där vi fokuserar olika typer av empiriskt material. Vi läser och diskuterar såväl egna artikelutkast som publicerade texter med teoretisk relevans för vårt forskningsområde.

Presentation av forskning för fältet

Regelbundet anordnar vi forskningskonferenser för det sociala arbetets praktikerfält och vi bjuder även in externa forskare för särskilda seminarier.

En del av socionomprogrammet

Social exkludering och kontroll utgör också ett av socionomprogramments profilområden och våra forskningsområden knyter an till ett flertal kurser på avancerad nivå. 

Forskningsområden

Vi forskar bland annat om:

 • alkohol- narkotikaproblem
 • fattigdom och ekonomisk ojämlikhet
 • hemlöshet och boende
 • kriminalitet
 • migration
 • professionella villkor i socialt arbete
 • sexualitet
 • sex mot ersättning
 • stöd och kontroll i socialt arbete
 • ungdomsfrågor
 • våld i nära relationer
 • äldre och åldrande
 • funktionshinder

Publikationer

Forskarnas senaste vetenskapliga publikationer inom ämnet hittar du i Göteborgs universitets publiceringsdatabas (GUP)

Vill du veta mer om vår forskning?

Du är välkommen att kontakta respektive forskarmedlem eller Annelie de Cabo och Linnéa Österman, som är gruppens samordnare

Konferenser

Forskargruppen arrangerar regelbundet forskningskonferenser för det sociala arbetets praktikerfält.

Ladda ner dokumentationen från forskningskonferensen Forskning pågår! 2015

Lyssna på forskningen i institutionen podd

Forskarna Anneli de Cabo och Kristina Alstam håller i ett älghuvud för podden "Med kriminella hälsningar".
Foto: Gunnar Jönsson

Med kriminella hälsningar (MKH) podden tar avstamp i forskning och pratar om brott och straff för alla som inte forskar. 

Podd: Med kriminella hälsningar (spotify.com)

Mer forskning om socialt arbete

Forskarna på Institutionen för socialt arbete studerar sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle.

Forskningsverksamheten vid Institutionen för socialt arbete

Vår forskningsverksamhet drivs av våra forskningsplattformar. En plattform innefattar ett antal forskargrupper som fått i uppdrag att samla och utveckla institutionens forskning inom valda områden.

I plattformarna arbetar forskare med att formulera idéer och ta fram ansökningar till forskningsprojekt. Med en mångfacetterad metodologisk kompetens skapas förutsättningar för nyskapande och dynamiska forskningssamarbeten.