Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Johan Lindwall

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Johan Lindwall

Bakgrund

Jag är socionom och har en masterexamen i missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot socialt arbete. Sedan hösten 2015 är jag doktorand på institutionen för socialt arbete. Tidigare har jag varit yrkesverksam inom socialtjänsten där jag främst har arbetat praktiskt som handläggare för personer med en missbruks-/beroendeproblematik, psykiska funktionshinder och med frågor kring hemlöshet.

 

Avhandlingsprojekt

Det övergripande syftet med mitt avhandlingsprojekt är att, utifrån en språkligt orienterad ingång och utifrån ett aktörsperspektiv, beskriva och analysera socialsekreterares arbete med klienter som använder narkotika. Mer specifikt riktas intresset mot uttryck som socialtjänstens imperativa uppdrag – att aktivt sörja för att klienter som använder narkotika får de insatser de bedöms vara i behov av för att komma ifrån narkotikabruket – tar sig i praktiken och hur detta uppdrag balanseras mot andra åligganden och krav. Som en del av syftet ingår det också att analysera hur makt kommer till uttryck i denna del av socialsekreterares arbete. Avhandingen har ett fokus på interaktion på mikronivå, och frågor som undersöks är vilka ideal som kommer till uttryck i socialsekreterares arbete, vilka dilemman som går att urkskilja liksom hur dessa dilemman hanteras retoriskt på olika arenor, så som i socialsekreterares samtal med klienter, i socialsekreterares samtal om klienter på interna teammöten, men också i mötet med mig som forskare. Jag undersöker de språkliga resurser som socialsekreterare gör bruk av, hur klienters – men även socialsekreterarnas – identiteter konstrueras, och hur socialsekreterares språkbruk orienterar och legitimiterar olika responser från socialsekreterares sida i förhållande till klienters narkotikabruk. Materialet, som är inhämtat genom ett etnografiskt fältarbete på vuxenenheteter på tre olika socialkontor, består av såväl fältanteckningar som ljudupptagningar av interna teammöten, samtal mellan socialsekreterare och klienter, fokusgrupper samt av individuella intervjuer med socialsekreterare. Teoretiskt och analytiskt har avhandlingen en hemvist i den interaktionistiskt och etnometodologiskt orienterade diskurspsykologin vilken sammanfogas med begrepp dels från Lipskys frontlinjebyråkratiska forskningstradition, dels från Foucaults analyser av makt. Centrala begrepp i avhandlingen är tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman, positionering, kategorisering, diskretion, accountability, pastoralmakt och subjektivering.

 

Undervisning

Min pedagogiska erfarenhet omfattar undervisning på både grund- och avancerad nivå, liksom handledning av studenter på grundnivå. För närvarande ligger merparten av min undervisning inom ramen för kursen Missbruk och beroende (grundnivå), där jag också är kursansvarig.

Kurser jag har undervisat på:

 • Missbruk och beroende (grundnivå)
 • Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser (grundnivå)
 • Fältanknutet vetenskapligt arbete i socialt arbete (grundnivå)
 • Socialt arbete: Maktrelationer och kategoriseringar i socialt arbete (grundnivå)
 • Vetenskapligt arbete i socialt arbete (grundnivå)
 • Missbruk och beroende - förändringsprocesser, psykosociala interventioner och samverkan (avancerad nivå)
 • Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll (avancerad nivå)
 • Alkohol- och narkotikamissbruk (avancerad nivå, kriminologi)

Kursansvar

 • Missbruk och beroende (grundnivå)

 

Uppdrag och medlemsskap

 • Medlem i nätverket Social exkludering och kontroll, Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete
 • Medlem i Sonad, nationellt socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning
 • Medlem och session organizer RC25: Language & Society, International Sociological Association (ISA), IV ISA Forum of Sociology, Porto Alegre, Brazil July 14-18, 2020
 • Doktorandrepresentant i kommittén för forskning och forskarutbildning (KFF), 160618–180714
 • Sekreterare, doktorandråd, 170118–180114