Länkstig

Johan Lindwall

Universitetslektor, biträdande

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Johan Lindwall

Jag är socionom och har en masterexamen i missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot socialt arbete. Hösten 2020 disputerade jag i socialt arbete vid Göteborgs universitet med avhandlingen Handlingsimperativets dilemman: om frihet och kontroll i socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika. Tidigare har jag varit yrkesverksam inom socialtjänsten där jag främst har arbetat praktiskt som handläggare för personer med en missbruks-/beroendeproblematik, psykiska funktionshinder och med frågor kring hemlöshet.

I min avhandling Handlingsimperativets dilemman: om frihet och kontroll i socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika (2020) analyserade jag socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika med ett fokus på hur handlingsimperativet – att aktivt sörja för att klienter får den hjälp de anses behöva för att komma ifrån sina narkotikaproblem – begripliggörs och iscensätts, liksom hur detta arbete balanseras mot autonomiprincipen, i socialtjänstens dagliga verksamhet. Hur går det till när socialsekreterare försöker påverka klienters förändringsberedskap i förhållande till ett narkotikabruk? Vilka problem och dilemman ställs de inför? Hur hanteras de motstridigheter som handlingsimperativet och autonomiprincipen ger vid handen, och hur rättfärdigas olika förhållningssätt och handlingsstrategier gentemot klienter när motstridiga krav kolliderar? Empirin samlades in med kvalitativa metoder så som deltagande observationer, fokusgrupper och individuella intervjuer med personal på tre socialkontor.

Som område är missbruk och beroende något som intresserar mig, men också mötet mellan klient och system, institutionell interaktion och frågor som relaterar till makt, kontroll och social exkludering. Efter min disputation har jag också intresserad mig för frågor som rör hemlöshet samt brottsförebyggande och trygghetsskapande socialt arbete.