Länkstig

Lisa Wallin

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lisa Wallin

Bakgrund

Jag är utbildad socionom vid Linneuniversitet i Kalmar och har en master i sociologi vid Göteborgs universitet. Som yrkesverksam har jag arbetat som socialsekreterare inom socialtjänsten samt som behandlare på HVB-hem för ensamkommande och LSS-boende.

Sedan HT-21 är jag anställd som doktorand vid intuitionen för socialt arbete vid Göteborg Universitet.

Intresseområden och avhandlingsprojekt

Mitt forskningsintresse berör det emotionssociologiska perspektivet, intersektionell teori och mäns våld mot kvinnor. Detta har resulterat i en kandidatuppsats om papperslösa våldsutsatta kvinnors rätt till stöd hos socialtjänsten och en masteruppsats om den nya samtyckeslagen, med ett kombinerat emotionssociologiskt och rättsfeministiskt perspektiv.

Avhandlingsprojektet syftar till att studera emotioner i socialtjänsten. Mer specifikt handlar det om att undersöka emotionsprocesser och det emotionsarbete som utförs av socialsekreterare som hanterar ärenden som rör våldsutsatta kvinnor. Detta görs i syfte att analysera hur emotioner kan ha en inverkan på beslutsfattandet och professionen samt hur detta kan förstås utifrån ett intersektionellt perspektiv. Avhandlingen planeras att vara kvalitativ och inspireras av en etnografisk ansats.