Länkstig

Susanne Liljeholm Hansson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23-25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D440
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Susanne Liljeholm Hansson

Bakgrund Jag heter Susanne Liljeholm Hansson och arbetar som lärare och forskare på Institutionen för socialt arbete i Göteborg. I november 2008 disputerade jag med avhandlingen Berättelser om ungdomar och gäng från förorten. Genus, makt, moral på samma institution. I avhandlingen gör jag en narrativ analys av berättelser om ungdomsgäng och kriminalitet i ett antal förortsområden i Göteborg. I fokus för analysen är lokala aktörers (ungdomar och vuxna boende samt professionellt verksamma) olika förståelser av detta fenomen. Innan doktorandtiden arbetade jag som socialsekreterare, projektledare och utvecklingsledare inom den kommunala socialtjänsten i Göteborg i många år. Jag har också jobbat med ett antal utrednings- och utvärderingsuppdrag på bland annat FoU i Väst.

Forskningsintresse Socialt arbete handlar till stor del om att som professionell ta del av människors berättelser om sina liv och erfarenheter – ibland för att få en större förståelse av deras egna upplevelser och ibland för att bistå till förändring. Genom att ha ett narrativt fokus i min forskning har jag kunnat föra med mig mitt stora intresse för människors livsberättelser även in i forskningsvärlden. Såväl i mitt tidigare arbete som socialsekreterare som i mitt nuvarande som forskare är det framförallt berättelser av eller om ungdomars situation och livserfarenheter som jag har ägnat mig åt. I forskningen har jag framförallt använt mig av socialkonstruktionistiska och mikrosociologiska teorier samt av teorier om exkludering, makt, moral och genus.

Pågående forskning För närvarande deltar jag i det EU-finansierade forskningsprojektet Spaces and Styles of Participation – PARTISPACE (www.partispace.eu). Projektet pågår 2015-2018 och följande länder medverkar: Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige, Schweiz, Turkiet och England. Genom policyanalyser, stadsvandringar, livsberättelseintervjuer med unga, aktionsforskning med mera, undersöks dels ungdomars olika platser och stilar för delaktighet i beslut i frågor som rör dem, dels hur denna delaktighet stöttas eller motarbetas av lokala ungdomsarbetare och i gällande ungdomspolicy.

Undervisning För närvarande undervisar jag bland annat på kurserna: Det sociala arbetets teorier, metoder och etik på tredje terminen på socionomprogrammet, Teoretiska perspektiv på exkludering och kontroll samt Kvalitativ metod på masterprogrammet.