Göteborgs universitet
Länkstig

Postdoktor via externt stipendium inom ekologi med fokus på globala miljöförändringar

På Institutionen för Biologi och miljövetenskap (BioEnv) har vi verksamhet inom forskning och utbildning som inkluderar allt från alpina ekosystem till skogar, odlade marker, vattendrag och havsmiljön. I dessa miljöer studerar vi olika nivåer av biologisk organisation från gener, individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa för att förstå effekterna av naturliga och antropogena förändringar av miljön.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristinebergs marina forskningsstation. Placering är förlagd till Göteborgs botaniska trädgård.

Ämnesområde
Växtekologi med fokus på globala miljöförändringar

Ämnesbeskrivning
Antropogena miljöförändringar har omfattande effekter på arters utbredning och den biologiska mångfalden. Vår kunskap om dessa effekter och deras konsekvenser är dock begränsad. En starkt bidragande orsak till detta är bristen på globalt omfattande miljöövervakningsdata. Vi har tillsammans med internationella samarbetspartners sammanställt en stor databas med information om växtsamhällens artsammansättning från ett stort antal olika habitat på jorden. Denna information kan användas för att studera vilka förändringar som skett när det gäller artsammansättning, biodiversitet och funktion hos växtsamhällen under det senaste århundradet.

Studieuppdrag
Denna postdoktor kommer att bidra med analys och skrivande inom ett stort syntesprojekt som baseras på den redan sammanställda databasen med information från olika växtsamhällen. Det övergripande målet med projektet är att undersöka hur växtsamhällens biologiska mångfald har förändrats under det senaste århundradet. Den specifika inriktningen för projektet är flexibel. Tänkbara inriktningar kan vara att studera vilka egenskaper som gör att vissa växtarter klarar av klimatförändringar, att identifiera vilka faktorer som ligger bakom förändringar i biodiversitet eller att undersöka om förändringar i diversitet leder till ändrad förekomst av artegenskaper med betydelse för olika ekosystemfunktioner. Databasen är i stort sett redo att användas, men viss ytterligare kvalitetsgranskning och standardisering kan bli nödvändig beroende på den specifika frågeställningen.

Behörighet
Behörig som postdoktor via externt stipendium är den som:

  • Avlagt doktorsexamen i ekologi med inriktning på växtekologi och/eller globala miljöförändringar eller ett närliggande ämne, eller utländsk examen som motsvarar doktorsexamen.
  • Ha avlagt doktorsexamen inom tre år före sista ansökningsdag. Under särskilda omständigheter, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, kliniska uppgifter, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller liknande, kan examen ha avlagts tidigare.
  • Inte innehar en pågående anställning eller varit anställd under de senaste två åren vid Göteborgs universitet.
  • Stipendietagare som krävs enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska lämna en självskattning och inkludera uppgifter om erhållet stipendium.

Sökande från USA bör vara medvetna om att stipendier till amerikanska medborgare är skattepliktiga i USA oavsett var stipendiaten är bosatt. Stipendier är i normalfallet inte skattepliktiga för medborgare från andra länder.

Bedömningar
Vi söker en mycket motiverad och skicklig person med en bakgrund inom ekologi med inriktning på växtekologi och/eller globala miljöförändringar, helst med stora inslag av datahantering och statistisk dataanalys. Under projektets gång kommer du att få lära dig mer om sammanställning av stora mängder data, komplexa hierarkiska analyser med hjälp av Bayesiansk inferens samt internationellt samarbete inom ett stort forskarnätverk. Då det här projektet är en del av ett stort internationellt samarbetsprojekt kommer du att samverka med andra forskare inom ett internationellt nätverk av ekologer. Vi använder oss av GitHub som plattform för denna typ av samarbeten.

Stipendiet
Stipendiet är tidsbegränsad till 24 månader med en omfattning om 100 %, placering är vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap. Startdatum är enligt överenskommelse.

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

  • Ett följebrev med den sökandes motivering till ansökan, som beskriver hur den sökande uppfyller urvalskriterierna (max två A4-sidor)
  • En lista över kvalifikationer (CV)
  • Intyg om doktorandexamen eller annan relevant utbildning
  • Komplett lista över publikationer, inklusive inlämnade och accepterade manuskript
  • Kontaktuppgifter till minst två referenter som är insatta i den sökandes kvalifikationer

För ytterligare information vänligen kontakta
Anne Bjorkman, universitetslektor i växtekologi
anne.bjorkman@gu.se
Hemsida: www.edge-ecology.com

Åsa Arrhenius, prefekt
asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Ansökan
Ansökan skickas till Anne Bjorkman, anne.bjorkman@bioenv.gu.se, med ”Postdoctoral scholarship in global change ecology” i ämnesraden.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-20