Göteborgs universitet
Bild
Linjediagram som visar kvinnor och mäns vänster-högeridentifikation från 1968 till 2022. Fram till 1980-talet placerade sig kvinnor något längre till höger än män.
Källa: Ahlbom, Jakob & Richard Karlsson (2023).
Länkstig

Rörelsen bland män högerut. Förklaringar till skiftande politiska könsskillnader 1956-2022

Syftet med projektet är att undersöka könsskillnader i partival samt ideologisk vänster-högerorientering i Sverige över 70 år.

Till skillnad från tidigare forskning som mest uppmärksammat att kvinnor över tid börjat rösta mer vänster än män, utgår vårt projekt från det faktum att en av de stora förändringarna i det svenska politiska landskapet är att män som grupp rört sig högerut. Det är denna rörelse, snarare än förändringar bland kvinnor, som ligger bakom dagens stora politiska könsskillnader.

Vi identifierar två högerrörelser bland män (i) en som ägde rum under 1970- samt 1980-talet och innebar att män i högre utsträckning än kvinnor började rösta på Moderaterna och (ii) en rörelse som i huvudsak ägt rum sedan 2010 och inneburit en ökad könsskillnad i stödet för Sverigedemokraterna. Den övergripande frågan i projektet är om dessa två rörelser kan förklaras med hjälp av samma teoretiska utgångspunkter. Vårt preliminära svar är nej. Vi utvecklar argument för att dessa rörelser är distinkta samt testar hypoteser om betydelsen av strukturomvandlingar på arbetsmarknaden samt värderingsförskjutningar i den offentliga sfären.

Projektet analyserar svenska väljarundersökningar 1956–2022, enkäter med riksdagsledamöter samt partimanifest. Vi gör även experiment med medborgare och politiker för att testa orsakssamband. Studien är viktig eftersom hundra år med allmän och lika rösträtt i Sverige inte har inneburit ett närmande mellan kvinnor och män när det gäller politiska åsikter och beteenden. Utvecklingen går snarare åt motsatt håll. Projektet kommer att öka kunskapen om rörelsen högerut bland män, vilket fördjupar förståelsen av dagens politiska könsskillnader och utvecklingen i vår representativa demokrati.