Göteborgs universitet

Projekt

Här kan du se ett urval av olika projekt där Göteborg Knowledge Lab på olika sätt varit medaktör.

Pedagogiska projekt

Distansundervisning under Covid-19-pandemin

Under Covid-19-pandemin har det ställts stora krav på universiteten att snabbt ställa om till distansundervisning. Vid institutionen för tillämpad IT kunde Knowledge Lab bidra med såväl gedigna kunskaper om distansundervisning som pedagogiskt och tekniskt stöd för att utveckla upplägg för distansundervisning.

Sahlgrenska akademin

Vid Sahlgrenska akademin genomfördes under 2016-2020 ett arbete för att utveckla och förändra de arbetsformer man använder inom program och kurser vid fakulteten, i huvudsak med fokus på digitalisering och nätbaserad utbildning. Knowledge Lab bidrog genom att tillföra kompetens inom området för att driva och stötta mycket av det aktuella utvecklingsarbetet.

Institutionen för nationalekonomi med statistik

Vid institutionen upplevde man behov av att lägga vikt vid såväl utveckling av nya pedagogiska upplägg med stöd av digitala verktyg och dels ett behov av att kompetensutveckla personalen. Knowledge Lab kunde här bidra med kunskaper kring och erfarenheter av övergripande pedagogisk utveckling under längre tid.

Forskningsprojekt

Lärande i ett digitaliserat arbetsliv

Göteborgs universitet och Högskolan väst utvecklade, med stöd från Västra götalandsregionen, ett nationellt ledande forskningscenter inom lärande i det digitala arbetslivet. Målet var att skapa en internationellt relevant miljö i forskning och utbildning kring lärande i ett digitaliserat arbetsliv. Här bidrog Knowledge Lab med stöd i utveckling av utbildningar samt som stöd i forskningsaktiviteter.

Användning av personbaserade inspelningar i interaktivt lärande

I undervisning om kommunikation finns en lång tradition och stor vana vid att använda inspelat material i undervisningen. Studenterna får successivt stor kunskap om metoder för analys av normal kommunikation för att sedan också analysera avvikande kommunikation. Projektet syftade till att problematisera integritetsfrågan vid användning av digitala media och att arbeta fram riktlinjer för att integritet och god etik ska kunna upprätthållas. Projektet fokuserade särskilt på patientbaserade audio- och videoinspelningar där tekniska lösningar vägdes mot etiska aspekter. Projektets resultat var betydande för utvecklingen av undervisning med digitala media inom de medverkande enheterna, men också för universitet generellt. Knowledge Lab bidrog i det aktuella projektet med kompetenser kring teknologier för hantering av video samt pedagogisk användning av video i undervisning. En rapport från projektet finns att hämta via http://www.pil.gu.se/rapporter/.

CoDAC

Projektet syftade till att studera hur utveckling av grundläggande talbegrepp och aritmetisk kompetens sker i interaktion mellan barn, mellan barn och vuxna samt mellan barn och olika typer av artefakter och att beskriva denna utveckling i termer av ”learning trajectories”. Projektet tog sin utgångspunkt i socio-kulturell teoribildning och metodologi, där man studerar barns aktiviteter i en ”mikromiljö” för matematiserande. Denna mikromiljö byggdes kring ett datorspel där det går att kontrollera och variera de matematiska situationer barnen ställs inför och de redskap de har tillgång till, men inkluderar också situationer av mer vardaglig karaktär. Studierna bedrevs i förskola/lågstadium och i barns hemmiljöer. Knowledge Lab bidrog här med teknologier för att genomföra aktiviteter inom projektet och dels med resurser för datainsamling.

EMOTE

I det EU-finansierade forskningsprojektet EMOTE arbetade forskare vid Institutionen för tillämpad IT, tillsammans med forskare från fyra olika länder, under tre års tid för att utveckla, applicera och utvärdera huruvida robotar med förmåga att tolka och reagera på känslor kan användas för att bidra till elevers lärande. Knowledge Lab var delvis utgångspunkt i arbetet och en del av den miljö där experimenten utformades, testades och genomfördes, samt bistod med resurser för datainsamling.

Utvecklingsprojekt

Matematiklyftet

Matematiklyftet var en nationell satsning för att kompetensutveckla lärare som undervisar i matematik med syfte att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet ansvarade för utvecklingen där man utvecklade moduler med fokus på IKT och digitala verktyg. Knowledge Lab bidrog inledningsvis med stöd i kunskapsöversikt och val av resurser.

VirtualLab

Den grundläggande idén med projektet var att samarbeta med gymnasieskolor med syfte att introducera elever i de konkreta sätt på vilka forskare arbetar och forskning bedrivs. Detta möjliggjordes genom att presentera en virtuell labbmiljö där elever skulle lära sig utforma och genomföra experiment i miljövetenskap. Knowledge Lab erbjöd i detta projekt stöd i att designa den aktuella labbmiljön, inledningsvis genom att tillföra pedagogisk kompetens, men senare också teknisk kompetens.