Göteborgs universitet

Ledarskap och arbetsliv

Kunskapen om vilka psykosociala arbetsförhållanden som har central betydelsen för anställdas hållbarhet och hälsa är i dag relativt välutvecklad. Det finns också ett flertal studier om hur hållbart arbetsliv kan utvecklas på olika sätt.


Sammanfattningsvis visar dessa att det har betydelse att dels arbeta förebyggande med att minska betydelsefulla riskfaktorer dels hälsofrämjande med att stärka goda arbetsvillkor generellt - men att det har betydelse att förstå komplexa interaktioner mellan olika förhållanden på samhälls-, styrnings-, arbetsplats-, grupp- och individnivå.

Ledarskap har stor betydelse för medarbetares hälsa, välbefinnande och sjukfrånvaro liksom för arbetstillfredsställelse, engagemang och resultat i verksamheter. Chefer har ett formellt ansvar för arbetsmiljö och det förebyggande hälsoarbetet men chefers organisatoriska förutsättningar och stödresurser kan vara outvecklade.

Våra rapporter och arbetsmaterial bidrar till fördjupad förståelse för chefers arbete och förutsättningar. De ger också kunskapsunderlag i hanteringen av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.