Länkstig

Pauli Kortteinen

Universitetslektor

Institutionen för filosofi, lingvistik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Vicerektor

Universitetsledningen
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Universitetslektor

Avdelningen för lingvistik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Pauli Kortteinen

Sedan 1 oktober 2021 är jag vicerektor för utbildning vid Göteborgs universitet.

Jag är anställd som universitetslektor i lingvistik vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) sedan 2012. Jag undervisar främst i grammatik, semantik, fonetik och språktypologi (se vidare nedan).

Under perioden 1 april 2021 – 30 September 2021 var jag prefekt vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Under perioden 1 juli 2018 - 31 mars 2021 hade jag uppdrag som vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå. Som vicedekan ansvarade jag för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå på Humanistiska fakulteten och var ledamot av Utbildningsnämnden och Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) vid Göteborgs universitet. Under perioden 1 juli 2019 - 31 mars 2021 var jag vice ordförande i SOL.

Jag har tidigare haft uppdrag som avdelningschef för lingvistik, datalingvistik, logik och vetenskapsteori vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Jag har också varit studierektor för ämnet lingvistik (2013-2018) och programkoordinator för Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning (2014-2018).

Bakgrund

Efter studier i franska och lärarutbildning vid Université de Nice i början på 1990-talet arbetade jag som lärare i franska vid bl.a. Franska Språkinstitutet (Collège d'Études Françaises) och Sigrid Rudebecks Gymnasium i Göteborg. Efter fortsatta universitetsstudier i franska och allmän språkvetenskap/lingvistik antogs jag 1999 till den av Riksbankens Jubileumsfond finansierade nationella forskarskolan i moderna språk och disputerade i romanska språk (franska, språkvetenskaplig inriktning) 2005 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Les verbes de position suédois stå – sitta – ligga et leurs équivalents français, en kontrastiv korpusbaserad undersökning om bruket av svenska positionsverb och deras franska motsvarigheter.

Forskning

I min doktorsavhandling Les verbes de position suédois stå – sitta – ligga et leurs équivalents français undersöker jag bruket av positionsverb i svenskan och kartlägger deras franska motsvarigheter. Undersökningen omfattar en analys och en beskrivning av ca 12 000 meningar excerperade från den svensk–franska parallellkorpusen CPSF (Corpus Parallèle Suédois–Français). I avhandlingen belyser jag också fenomenet translationese, dvs. översättningars påverkan av källspråket.

Inom ramen för forskningsprojektet Verbala betydelsefält i kontrast har jag föresatt mig att primärt beskriva bruket av de svenska verb som återfinns i det psykiska och sociala lexikala fältet och att kartlägga deras franska motsvarigheter. Bland verben i det psykiska och sociala fältet återfinns bland annat perceptionsverb (se, höra, känna, lukta, smaka, etc.) och kognitiva verb/mentala attitydverb (tro, tycka, tänka, mena, anse, etc.). Dessa semantiska fält omfattar verb som tillhör svenskans lexikala profil – flera av dem är högfrekventa och förekommer, utöver sina användningar med grundbetydelser, i kollokationer, lexikaliserade uttryck, grammatikaliserade och metaforiska användningar för vilka det inte finns några enkla lexikala korrespondenser i franskan.

Undervisning

Under åren 1998–2009 var jag verksam som universitetsadjunkt och (efter doktorsexamen) universitetslektor i franska på Institutionen för språk och litteraturer (tidigare Institutionen för romanska språk) vid Göteborgs universitet. Min undervisning var under dessa år främst inriktad på allmän och fransk fonetik, allmän och fransk grammatik, översättning (till och från franska) och språkvetenskaplig teori på olika nivåer. Jag har också varit handledare för kandidat- och magisteruppsatser i franska och fungerat som biträdande handledare för ett par masteruppsatser.

Inom översättarprogrammet har jag ansvarat för kurser i översättningsteori, korpuslingvistik, juridisk text och terminologi samt specialiserad facktext. Jag har också haft handledaruppdrag för examensarbeten och varit medbedömare i antagningsnämnden för Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Under åren 2006-2009 undervisade jag inom lärarprogrammets allmänna utbildningsområde. Här föreläste jag om akademiskt skrivande och ledde litteraturseminarier om "språk och kommunikation", "språk, kultur och social identitet", "etik och värdegrund i praktiken" och "mångkultur och mångfald". Jag var också examinator för ett sextiotal uppsatser inom kursen Lärandets villkor och process – ur den lärandes perspektiv (LAU 110).

Sedan hösten 2012 är jag anställd som universitetslektor i lingvistik vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLOV). Undervisningen omfattar kurser i grammatik (morfologi och syntax), fonetik, semantik, pragmatik, språktypologi, sociolingvistik och psykolingvistik på grundkursen, fortsättningskursen och fördjupningskursen i lingvistik. Vidare har jag varit kursansvarig för uppsatsseminarierna på fortsättningskursen och fördjupningskursen i lingvistik.

Inom Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning har jag undervisat jag i kurser som t.ex. Kommunikation i nya och sociala medier och Ickeverbal kommunikation. Jag har också varit ansvarig för magister- och masteruppsatskurserna inom detta program.

Uppdrag

 • Vicerektor för utbildning, Göteborgs universitet (sedan 1 oktober 2021).
 • Prefekt vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (2021/04/01-2021/09/30).
 • Vicedekan för utbildning på grund och avancerad nivå (2018/07/01-2021/03/31).
 • Avdelningschef för lingvistik, datalingvistik, logik och vetenskapsteori (2018/01/01-2018/06/30)
 • Ledamot av Utbildningsnämnden (2018/07/01-2021-03-31).
 • Ledamot av Nämnden för ämneslärarutbildning (NÄL) tidigare Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) vid GU (2018/07/01-2021-03-31).
 • Vice ordförande i Nämnden för ämneslärarutbildning (NÄL) tidigare Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) vid GU (2018/07/01-2021-03-31).
 • Ledamot av forskarskolan CUL:s vetenskapliga råd under 2019-2020. (CUL Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning)
 • Studierektor för ämnet lingvistik (2013/01/01-2018/06/30).
 • Programkoordinator för Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning (2014/01/01-2018/06/30).
 • Ledamot i institutionens kursplaneberedningsgrupp (2013/01/01-2018-06-30).
 • Lärarrepresentant i institutionsrådet (2014-2015).