Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pauli Kortteinen

Universitetslektor

Institutionen för filosofi, lingvistik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C508
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Universitetslektor

Avdelningen för lingvistik, logik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C508
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Prefekt

Institutionen för filosofi, lingvistik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C508
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Pauli Kortteinen

Jag är anställd som universitetslektor i lingvistik vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) sedan 2012. Jag undervisar främst i grammatik, semantik, fonetik och språktypologi (se vidare nedan).

Sedan 1 juli 2018 har jag uppdrag som vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå. Som vicedekan ansvarar jag för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå på Humanistiska fakulteten och är ledamot av Utbildningsnämnden och Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) vid Göteborgs universitet. Sedan 1 juli 2019 är jag vice ordförande i SOL.

Jag har tidigare haft uppdrag som avdelningschef för lingvistik, datalingvistik, logik och vetenskapsteori vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Jag har också varit studierektor för ämnet lingvistik (2013-2018) och programkoordinator för Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning (2014-2018).

Bakgrund

Efter studier i franska och lärarutbildning vid Université de Nice i början på 1990-talet arbetade jag som lärare i franska vid bl.a. Franska Språkinstitutet (Collège d'Études Françaises) och Sigrid Rudebecks Gymnasium i Göteborg. Efter fortsatta universitetsstudier i franska och allmän språkvetenskap/lingvistik antogs jag 1999 till den av Riksbankens Jubileumsfond finansierade nationella forskarskolan i moderna språk och disputerade i romanska språk (franska, språkvetenskaplig inriktning) 2005 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Les verbes de position suédois stå – sitta – ligga et leurs équivalents français, en kontrastiv korpusbaserad undersökning om bruket av svenska positionsverb och deras franska motsvarigheter.

Forskning

I min doktorsavhandling Les verbes de position suédois stå – sitta – ligga et leurs équivalents français undersöker jag bruket av positionsverb i svenskan och kartlägger deras franska motsvarigheter. Undersökningen omfattar en analys och en beskrivning av ca 12 000 meningar excerperade från den svensk–franska parallellkorpusen CPSF (Corpus Parallèle Suédois–Français). I avhandlingen belyser jag också fenomenet translationese, dvs. översättningars påverkan av källspråket.

Inom ramen för forskningsprojektet Verbala betydelsefält i kontrast har jag föresatt mig att primärt beskriva bruket av de svenska verb som återfinns i det psykiska och sociala lexikala fältet och att kartlägga deras franska motsvarigheter. Bland verben i det psykiska och sociala fältet återfinns bland annat perceptionsverb (se, höra, känna, lukta, smaka, etc.) och kognitiva verb/mentala attitydverb (tro, tycka, tänka, mena, anse, etc.). Dessa semantiska fält omfattar verb som tillhör svenskans lexikala profil – flera av dem är högfrekventa och förekommer, utöver sina användningar med grundbetydelser, i kollokationer, lexikaliserade uttryck, grammatikaliserade och metaforiska användningar för vilka det inte finns några enkla lexikala korrespondenser i franskan.

Undervisning

Under åren 1998–2009 var jag verksam som universitetsadjunkt och (efter doktorsexamen) universitetslektor i franska på Institutionen för språk och litteraturer (tidigare Institutionen för romanska språk) vid Göteborgs universitet. Min undervisning var under dessa år främst inriktad på allmän och fransk fonetik, allmän och fransk grammatik, översättning (till och från franska) och språkvetenskaplig teori på olika nivåer. Jag har också varit handledare för kandidat- och magisteruppsatser i franska och fungerat som biträdande handledare för ett par masteruppsatser.

Inom översättarprogrammet har jag ansvarat för kurser i översättningsteori, korpuslingvistik, juridisk text och terminologi samt specialiserad facktext. Jag har också haft handledaruppdrag för examensarbeten och varit medbedömare i antagningsnämnden för Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Under åren 2006-2009 undervisade jag inom lärarprogrammets allmänna utbildningsområde. Här föreläste jag om akademiskt skrivande och ledde litteraturseminarier om "språk och kommunikation", "språk, kultur och social identitet", "etik och värdegrund i praktiken" och "mångkultur och mångfald". Jag var också examinator för ett sextiotal uppsatser inom kursen Lärandets villkor och process – ur den lärandes perspektiv (LAU 110).

Sedan hösten 2012 är jag anställd som universitetslektor i lingvistik vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLOV). Undervisningen omfattar kurser i grammatik (morfologi och syntax), fonetik, semantik, pragmatik, språktypologi, sociolingvistik och psykolingvistik på grundkursen, fortsättningskursen och fördjupningskursen i lingvistik. Vidare är jag kursansvarig för uppsatsseminarierna på fortsättningskursen och fördjupningskursen i lingvistik.

Inom Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning undervisar jag i kurser som t.ex. Kommunikation i nya och sociala medier och Ickeverbal kommunikation. Jag har också varit ansvarig för magister- och masteruppsatskurserna inom detta program.

Uppdrag

  • Vicedekan för utbildning på grund och avancerad nivå sedan 1 juli 2018.
  • Avdelningschef för lingvistik, datalingvistik, logik och vetenskapsteori (2018/01/01-2018/06/30)
  • Ledamot av Utbildningsnämnden vid GU sedan 1 juli 2018.
  • Ledamot av Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) vid GU sedan 1 juli 2018.
  • Vice ordförande i Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) vid GU sedan 1 juli 2019.
  • Ledamot av forskarskolan CUL:s vetenskapliga råd sedan 1 mars 2019. (CUL Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning)
  • Studierektor för ämnet lingvistik (2013/01/01-2018/06/30).
  • Programkoordinator för Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning (2014/01/01-2018/06/30).
  • Ledamot i institutionens kursplaneberedningsgrupp (2013/01/01-2018-06-30).
  • Lärarrepresentant i institutionsrådet (2014-2015).