Länkstig

Åsa Arping

Dekan

Humanistiska
fakulteten
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C401
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Åsa Arping

Från 1 januari 2023 Dekan vid Humanistiska fakulteten. 2019–2022 lärarrepresentant i Universitetsstyrelsen. Professor i litteraturvetenskap sedan 2016. Forskar framför allt om 1800-talslitteratur och reception men intresserar mig även för nyare nordisk politisk litteratur och har nyligen avslutat ett RJ-projekt om klasstematik i svensk samtidsprosa.

Jag har publicerat tre monografier – avhandlingen om tre kvinnliga romandebuter och deras reception under 1830-talet (2002), post doc-studien om hur ”namnet” (författares och skribenters) blev en vara i svensk litterär offentlighet under 1840-talet (2013) och våren 2022 kom Att göra klass: Nedslag i svensk samtidsprosa, utgiven på Makadam och Kriterium. Dessutom har jag samskrivit en forskningsvolym, Swedish Women’s Writing on Export (2019) med fyra kolleger, från ett VR-finansierat projekt om spridningen av kvinnliga svenska författare under 1800-talet.

Tillsammans med andra har jag redigerat ett tiotal forskningsantologier och även varit verksam i flera litteraturhistoriska projekt, som Litteraturens historia i Sverige (2009/2013 ingick också i redaktionen), Nordisk kvinnolitteraturhistoria (2016), Nordens litteratur (2017) och Natur & Kulturs litteraturhistoria (2021).

Jag har redigerat två textkritiska Fredrika Bremer-volymer för Svenska Vitterhetssamfundet, Famillen H*** (2000) och Hertha (2016, tillsammans med Gunnel Furuland). Genom åren har jag också publicerat en lång rad artiklar och bokkapitel, både nationellt och internationellt, inom mina olika forskningsområden.

Aktiv i nätverk som Nordiskt 1800-talsnätverk, Women Writers’ Networks, Nordiskt nätverk för editionsfilologer (NNE), Diversity in Nordic Literature (DINO), Interdisciplinary Ghetto Studies och Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning (Nordarb).

Pågående och avslutade projekt

2022 – påbörjade tillsammans med fyra andra forskare runt om i Norden ett interdisciplinärt receptionshistoriskt projekt: Uncle Tom’s Cabin: Translation, Reception, Transformation. För närvarande finansierat av Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond samt Åke Wibergs stiftelse.

2020–2021 verksam i det RJ-finansierade projektet ”Att göra klass: Intersektionella nedslag i svensk samtidsprosa 2000–2020”. Under samma period gästforskare vid Centre for Uses of Literature i Odense.

Projektet undersöker hur klass skildras i svensk samtidsprosa. Med utgångspunkt i skönlitteraturens förmåga att avtäcka och omförhandla såväl samhälleliga som känslomässiga och konstnärliga processer, utforskas hur klass laddas med nya innebörder och uttryck. Syftet är fördjupad kunskap om konstens politiska roll och relation till det postindustriella samhällets allt otydligare klassbegrepp, där synen på arbete, identitet, livsstil och välfärdsstat snabbt förändras. Analyserna ringar in klass som performativt och relationellt, men även som en specifik typ av erfarenhet. Teoretiskt/metodiskt kombineras normkritisk kultur- och textanalys med aspekter av affektstudier och kultursociologi. Projektet anlägger ett intersektionellt perspektiv med skärpt uppmärksamhet på hur klass samverkar med genus och etnicitet.

2018– verksam i GPS400-projektet ”Att skriva Göteborg på kartan” (med Olle Widhe och Kristina Hermansson), finansierat av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond.

2014–2017 verksam inom det VR-finansierade projektet ”Swedish Women Writers on Export in the 19th Century”, med en delstudie om Fredrika Bremers framgångar i USA under 1840- och 50-talen.

2005–2009 drev som forskarassistent ett projekt om ”namnets” roll i svensk litterär offentlighet under 1840-talet, med Oskar Patrik Sturzenbecker, Wendela Hebbe och J.P. Theorell som huvudexempel.

1998–2002 avhandlingsprojekt om den svenska romanens framväxt med fokus på tre kvinnliga författares debutverk under 1830-talet – Fredrika Bremers Famillen H*** (1830–31), Sophie von Knorrings Cousinerna (1834) och Emilie Flygares Waldemar Klein (1838)

Undervisning och ledningsuppdrag

Jag har utvecklat kurser och undervisat sedan 1999, på fristående kurser och program i litteraturvetenskap och ämnesövergripande humaniorakurser på avancerad nivå, inom lärarutbildningen samt i kulturvetenskap (Barn- och ungdomskultur och kulturkritik) och journalistik (essäistik). Under senare år har jag återkommande varit gästlärare i svensk litteratur vid universitetet i Oslo.

På avancerad nivå och forskarnivå har jag hållit kurser om litteraturkritik och litteraturteori och haft kursansvar för en humaniorakurs om det kritiska tänkandets praktik. Handleder på alla nivåer, inklusive forskarutbildning.

Jag har varit proprefekt vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion i två omgångar, 2013–14 och 2015. Under mandatperioden 2016–2018 var jag extern ledamot i Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. Under mandatperioden 2019–2021 var jag ordinarie ledamot (företrädare för lärarna) i Göteborgs universitets styrelse, under 2022 första ersättare.

Som utbildningsansvarig och viceprefekt för grund- och avancerad nivå vid LIR-institutionen (2011–2016) ansvarade jag för strategisk utbildningsplanering, kvalitetsfrågor och programutveckling. Har koordinerat skapandet av två tvärvetenskapliga masterprogram, Kritiska studier och Digital humaniora samt tillsammans med en kollega utvecklat det litteraturvetenskapliga kandidatprogrammet Redaktionell praktik.

På den tidigare Litteraturvetenskapliga institutionen ingick uppdraget som studierektor för forskarutbildning och avancerad nivå i min forskarassistenttjänst (2005–2009).

Redaktionella och andra uppdrag

2023 – medlem i redaktionsrådet för Malmö University Studies in Class and Culture (MUSCC)

2020 – medlem i redaktionskommittén för Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur

2017–2022 – huvudredaktör, ordförande för redaktionsrådet och ledamot i styrgruppen för Kriterium, som arbetar med sakkunniggranskning och OA-publicering av vetenskapliga böcker

2019–2020 – ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp HS-A Estetiska vetenskaper

2018–2019 – deltog som ämnesexpert i UKÄs nationella utvärdering av forskarutbildningen i litteraturvetenskap

2014– medlem i advisory board för Nordistica Tartuensia (NT)

2013 – medlem i redaktionsrådet för Tidskrift för litteraturvetenskap

2010, 2016, 2022 – medlem i juryn för Sixten Heymans pris

2010–2011 redaktör för LIR-institutionens skriftserie och tidskrift, lir.skrifter och lir.journal

2008–2010 extern redaktör för Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet

2002–2005 redaktör för Kvinnovetenskaplig tidskrift

2000–2002 ingick i redaktionen för Ord & Bild

1999–2000 medlem i redaktionsgrupp för projektet ”Romanens mödrar”, Svenska Vitterhetssamfundet

1997–1998 ingick i redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap

Jag har även haft flera uppdrag utanför universitetet, i beredningsgrupp för översatt litteratur på Kulturrådet, i den skönlitterära Augustjuryn (Svenska Förläggareföreningen), som föreläsare och moderator i en rad sammanhang. Jag har en journalistexamen och har till och från sedan början av 1990-talet medverkat som kulturskribent, bland annat i Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet.

Priser och utmärkelser

2024: Schückska priset, Svenska Akademien https://www.svenskaakademien.se/nyheter

2022: Moa-priset (ABF och Sällskapet Moas Vänner)

2003: Pristagare Kurt Aspelins minnesfond

2002: Stina och Erik Lundbergs stiftelse, Svenska Akademien (pris för min avhandling)

2001: Mottagare av det första Greta Wieselgrens stipendium till Fredrika Bremers Minne, Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier

2001 Årets kulturutbytesstipendiat för SWEA (Swedish Women’s Educational Association)

2001: Karl och Betty Warburgs fond (doktorandstipendium)