Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Åsa Arping

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J663
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Åsa Arping

Sedan 2016 professor i litteraturvetenskap. Docent 2011, fil. dr 2002.

Forskar framför allt om 1800-talslitteratur och reception men intresserar mig även för nyare nordisk politisk poesi och driver för närvarande ett RJ-projekt om klasstematik i svensk samtidsprosa.

Jag har publicerat två monografier – avhandlingen om tre kvinnliga romandebuter och deras reception under 1830-talet (2002) och post doc-studien om hur ”namnet” (författares och skribenters) blev en vara i svensk litterär offentlighet under 1840-talet (2013).

Tillsammans med andra har jag redigerat ett tiotal forskningsantologier och även varit verksam i flera litteraturhistoriska projekt, som Litteraturens historia i Sverige (2009/2013), Nordisk kvinnolitteraturhistoria (2016), Nordens litteratur (2017) och Natur & Kulturs litteraturhistoria (2021).

Jag har redigerat två textkritiska Fredrika Bremer-volymer för Svenska Vitterhetssamfundet, Famillen H*** (2000) och Hertha (2016, tillsammans med Gunnel Furuland).

Aktiv i nätverk som Nordiskt 1800-talsnätverk, Women Writers’ Networks, Nordiskt nätverk för editionsfilologer (NNE), Diversity in Nordic Literature (DINO) och Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning.

Pågående och avslutade projekt

2020–21 verksam i det RJ-finansierade projektet ”Att göra klass: Intersektionella nedslag i svensk samtidsprosa 2000–2020”. Under samma period gästforskare vid Centre for Uses of Literature i Odense.

Projektet undersöker hur klass skildras i svensk samtidsprosa. Med utgångspunkt i skönlitteraturens förmåga att avtäcka och omförhandla såväl samhälleliga som känslomässiga och konstnärliga processer, utforskas hur klass laddas med nya innebörder och uttryck. Syftet är fördjupad kunskap om konstens politiska roll och relation till det postindustriella samhällets allt otydligare klassbegrepp, där synen på arbete, identitet, livsstil och välfärdsstat snabbt förändras. Analyserna ringar in klass som performativt och relationellt, men även som en specifik typ av erfarenhet. Teoretiskt/metodiskt kombineras normkritisk kultur- och textanalys med aspekter av affektstudier och kultursociologi. Projektet anlägger ett intersektionellt perspektiv med skärpt uppmärksamhet på hur klass samverkar med genus och etnicitet.

2018– verksam i GPS400-projektet ”Att skriva Göteborg på kartan” (med Olle Widhe och Kristina Hermansson), finansierat av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond.

2014–17 verksam inom det VR-finansierade projektet ”Swedish Women Writers on Export in the 19th Century”, med en delstudie om Fredrika Bremers framgångar i USA under 1840- och 50-talen.

Undervisning och ledningsuppdrag

Har undervisat sedan 1999, inom lärarutbildningen, fristående kurser i litteraturvetenskap och ämnesövergripande humaniorakurser på avancerad nivå, samt i kulturvetenskap (Barn- och ungdomskultur och kulturkritik) och journalistik (essäistik).

På avancerad nivå och forskarnivå har jag hållit kurser om litteraturkritik och litteraturteori och haft kursansvar för en humaniorakurs om det kritiska tänkandets praktik. Handleder på alla nivåer, inklusive forskarutbildning. Har koordinerat skapandet av två masterprogram, Kritiska studier och Digital humaniora samt ett kandidatprogram, Redaktionell praktik. Som tidigare utbildningsansvarig och viceprefekt för grund- och avancerad nivå (2011–2016) ansvarade jag för strategisk utbildningsplanering, kvalitetsfrågor och programutveckling. På den tidigare litteraturvetenskapliga institutionen var jag studierektor för forskarutbildning och avancerad nivå.

Jag har varit proprefekt vid institutionen i två omgångar, 2013–14 och 2015. Under mandatperioden 2016–2018 var jag extern ledamot i fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. Från januari 2019 är jag ledamot (företrädare för lärarna) i Göteborgs universitets styrelse.

Redaktionella och andra uppdrag

2020– medlem i redaktionsrådet för Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur

2019–2020 – ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp HS-A Estetiska vetenskaper

2017– huvudredaktör, ordförande för redaktionsrådet och ledamot i styrgruppen för Kriterium, som arbetar med sakkunniggranskning och OA-publicering av vetenskapliga böcker

2014– medlem i advisory board för Nordistica Tartuensia (NT)

2013 – medlem i redaktionsrådet för Tidskrift för litteraturvetenskap

2010–2011 redaktör för LIR-institutionens skriftserie och tidskrift, lir.skrifter och lir.journal

2008–2010 extern redaktör för Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet

2002–2005 redaktör för Kvinnovetenskaplig tidskrift

2000–2002 medlem i redaktionsrådet för Ord & Bild

1999–2000 medlem i redaktionsgrupp för projektet ”Romanens mödrar”, Svenska Vitterhetssamfundet

1997–1998 medlem i redaktionsrådet för Tidskrift för litteraturvetenskap

Jag har även haft flera uppdrag utanför universitetet, i beredningsgrupp för översatt litteratur på Kulturrådet, i den skönlitterära Augustjuryn (Svenska Förläggareföreningen), som föreläsare och moderator i en rad sammanhang. Jag har en journalistexamen och har till och från sedan början av 1990-talet medverkat som kulturskribent, bland annat i Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet.