Göteborgs universitet
Länkstig

Kursens namn, antal högskolepoäng

LLHK45 Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, ingår i Lärarlyftet. 45 högskolepoäng (1–45).

Målgrupp behörighet för åk 7-9

Behörig att söka är du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig i hem- och konsumentkunskap. Du behöver godkännande från arbetsgivaren för att delta i kursen.

Studietakt

Halvfart, 15 högskolepoäng (hp) per termin

Undervisningsform

Kursen ges som distanskurs med ett antal obligatoriska campusträffar som är planerade till tre per termin med två dagar vid varje tillfälle. Träffarna är terminsförlagda och kommer att vara på Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet eftersom det krävs tillgång till undervisningskök. Lokalerna är belägna i centrala Göteborg.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap har över lång tid utbildat lärare, förr Hushållslärarare tills dagens Ämneskunskapslärare i Hem- och konsumentkunskap (HKK). Institutionen utbildar inom ramen för Lgr11 två grupper av HKK-lärare dels Ämneslärare åk 7-9 med antagning varje höst och dels Grundlärare åk 1-6, mot fritidshem med antagning varje termin samt validering av verksamma men obehöriga lärare i HKK. Över tid har institutionen varit delaktig i ett flertal Skolverksprojekt så som t.ex. utvärdering, kursplaneutveckling och bedömningsstöd.

Start- och slutdatum

Startdatum: 31/8 2020 
Slutdatum: 16/1 2022

Kursens innehåll och upplägg

Hem- och konsumentkunskap är ett dagsaktuellt ämne inte enbart i skolan. Skolämnet HKK handlar om livet och verksamheterna i hem och familj. Vardagens vanor och val är centrala. Människors samspel med varandra, naturen och samhället är en viktig utgångspunkt. I HKK ingår frågor om privatekonomi, konsumentekonomi, hushållskulturella variationer och traditioner, reklam och medias betydelse för konsumtionsval, mat och måltider, livsmedelskunskap, näring och hälsa, samt etik och estetik. Ett ämne och lärande som av elever uppfattas som både lustfyllt och matnyttigt.

Ämnesstudier i HKK fokuserar lärarprofessionen och förståelsen för verksamheter i vardagslivet. I kurserna är frågor som rör hållbarhet synligt när det gäller miljö, ekonomi och för sociala dimensioner. 

Utbildningen handlar om att utifrån studentens lärarerfarenhet fördjupa ämnesteoretiska och ämnesspecifika didaktiska kompetens men också förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning i ämnet. Inte minst att få förståelse för de möjligheter som ämnet innebär när det gäller att möta alla skolans elever och med det teoretiska och praktiska moment som ämnet innebär. Elever har i dag en mångfacetterad bakgrund och det är viktigt att lärare erhåller redskap för att se vilka möjligheter detta ger i undervisningen. Att ha förmånen att arbeta med elever i undervisningskök men också med digitala hjälpmedel är del av ämnets styrka.

Konkret innebär ämneskurserna att utveckla färdighet för att utifrån skolans styrdokument planera för genomförande och utvärdering av undervisning som bland annat handlar om att kunna välja och laga mat som är bra för hälsan, ekonomin och för miljön samtidigt som lärandet blir en sinnesupplevelse för elever. Betydelsen av att hantera undervisning utifrån gemenskap och sociala relationer i anslutning till måltider i det dagliga livet är återkommande delar i utbildningen. Ämnet innefattar också privatekonomi, konsumtion, resurshushållning, jämställdhet- och jämlikhetsfrågor inom vardagslivet. Ämneskunskaperna ska ge läraren förutsättningar för att ge elever möjlighet att vara aktiva, utveckla sin kompetens och känna tillit till sin egen förmåga när det gäller att hantera konsumtion, ekonomi samt att organisera och sköta ett hem.

Unikt för lärarutbildningen i HKK i Göteborg är de integrerade kurserna med inslag av problembaserat angreppssätt där lärarprofessionen och hushållsperspektivet fördjupas och breddas. De sex delkurserna behandlar de olika delar som finns inom ämnesområdet. Tillsammans ger dessa helheten för att kunna undervisa i ämnet. Det fyra första delkurserna är grundläggande för hela ämnet och de två avslutande delkurserna syftar till fördjupande kunskaper.

Ett återkommande innehåll i delkurserna är ämnes-metodik och didaktik. Därför finns det en didaktisk strimma vilken syftar till progression och som löper genom delkurserna. Kökstillfällen ger förutom ämneskunskaper konkret tillfälle att lära och pröva ämnesmetodik. Kursen konkretiserar också hur det är möjligt att utveckla lektions- och terminsplaneringar såväl som undervisningsmaterial som bedömningsdelen inom ämnet HKK utifrån forskningsresultat, ämnesdidaktik, skolans styrdokument samt beprövad erfarenhet.

Nedan följer en beskrivning av kursens innehåll fördelat på delkurser där varje delkurs omfattar 7,5 hp och har för varje delkurs specifika lärandemål samt litteraturlista. Alla sex delkurser innehåller delar där det explicit handlar om att aktivt använda digitala verktyg.

Delkurs 1: Hushåll, hälsa och resurshushållning i det dagliga livet 7,5 hp

Delkursen introducerar hem- och konsumentkunskap och ämnets övergripande
perspektiv hälsa, ekonomi och miljö. Mat och måltiders betydelse för individens hälsa, ekonomi och identitet synliggörs i praktik. Begreppen hushållsvetenskap, kostvetenskap och matkultur identifieras. Vetenskapsteorier och metoder relevant för ämnet introduceras. Ämnesinnehållet konkretiseras genom praktiskt arbete i kök och studier av hushåll där jämställdhet, kulturella betingelser och individers matval belyses. Syftet är att utveckla ämnesdidaktisk kompetens samt förståelse för ämnet hem- och konsumentkunskap och hur ämnet presenteras i skolans styrdokument. Hur en lektion kan planeras utifrån elevers förförståelse och skolans styrdokument prövas.

Delkurs 2: Konsumtion och hushållens ekonomi 7,5 hp

Delkursen problematiserar konsumtionsprocesser och resursanvändning i de aktiviteter som sker i och utanför hemmet samt hur dessa relateras till påverkande samhälleliga ramfaktorer, inte minst för unga konsumenter och för dem som lever under ekonomiskt knappa förhållande. Vardagspraktiker när det gäller konsumtion och privatekonomi i hemmet problematiseras och bearbetas. Hur digitala verktyg och ekonomiska modeller, som exempelvis budget, används ingår i delkursen. Formativ och summativ bedömning samt elevers progression i förhållande till undervisning i hem- och konsumentkunskaps- kontext behandlas och samband mellan kunskapssyn, prov och bedömning introduceras. Hur det är möjligt att inkludera alla elever i ämnesundervisningen belyses.

Delkurs 3: Livsmedel, mat och måltider 7,5 hp

I delkursen studeras livsmedelsval och måltidsplanering i relation till ekonomi, hälsa och miljö. Livsmedels kvalitet, kemiska och mikrobiologiska processer studeras när råvaror hanteras, tillagas och förvaras. Säkerhetsaspekten blir en viktig del där exempelvis hygien är en del i detta. Det handlar om hur barn och ungdomars matglädje och hälsa kan främjas i undervisningssituationer. Livsmedelsval, beredning och presentationer med hållbara övervägande och utmaningar ur sensoriska, etiska, estetiska och kulturella perspektiv problematiseras i anslutning till praktiskt arbete i kök. Ämnets språkliga utmaningar lyfts så som begrepp och receptproblematik. Praktiska, teoretiska och didaktiska uppgifter genomförs i relation till delkursens ämnesinnehåll såsom en övergripande terminsplanering.

Delkurs 4: Näring, mat och måltider 7,5 hp

I denna delkurs behandlas matens betydelse för hälsa när det gäller barn och ungdomars näringsbehov och matval. På grundläggande nivå behandlas begrepp som näringsbehov utifrån de nordiska näringsrekommendationerna också ur ett hållbarhetsperspektiv. Delkursen belyser också maten ur ett folkhälsoperspektiv samt myndigheters arbete för folkhälsa som inbegriper pedagogiska modeller och redskap. Barn och ungas behov av energi och näringsämne med fokus på innehåll, upptag, omsättning och funktion i kroppen behandlas liksom särskilda näringsbehov för olika grupper. Dessutom lyfts frågor som handlar om matpreferenser utifrån kulturella, sensoriska, etiska och sociala förutsättningar. I delkursen ingår praktiska tillämpningar där specialkost prövas och tillagas. Praktiska, teoretiska och didaktiska uppgifter som att konstruera material att använda i undervisning är del i kursen.

Delkurs 5: Mat, individ och samhälle 7,5 hp

I delkursen behandlas matkultur ur olika aspekter. Det handlar om mat och måltider som kulturell och social företeelse; hur matkulturen påverkas av förutsättningar och förändringar i samhället samt matens betydelse för identitet och som symbol. Detta är kunskaper som är viktiga att beakta och på olika sätt förhålla sig till i varierande situationer som hem- och konsumentkunskapslärare.Delkursen ger en bred ingång till matkultur via antropologisk, etnologisk, sociologisk och kostvetenskaplig forskning. I delkursen fördjupas kunskaperna om hur lektionsplaneringar utifrån styrdokument och aktuell ämnes- och didaktiskforskning kan planeras så att flera ämnesområden och perspektiv på ett naturligt sätt kan innefattas och bearbetas samt att elevers progression möjliggörs.

Delkurs 6: Miljö och lärande 7,5 hp

I delkursen problematiseras hemmet, bostaden och skolan som ram för vardagliga aktiviteter och med betoning på kök som måltids-, arbets- och lärandemiljö. Livsmedels produktions- och konsumtionskedjor behandlas med koppling till etiska ställningstaganden och resurshushållning. Samspelet mellan vardagliga praktiker i hushållet och samhällssystem synliggörs t.ex. gällande energi, vatten, återvinning samt avfall och matsvinn. I delkursen identifieras, prövas och diskuteras olika sätt att underhålla och vårda undervisningslokaler, hushåll och utrustning i hemmet ur ett hållbarhetsperspektiv. Arbetsfördelning i vardagen behandlas med särskild hänsyn till perspektiv som jämställdhet, jämlikhet och
hållbarhet. Vidare behandlas kunskapssyn, undervisning samt att prov och bedömning för lärande inom ämnet hem- och konsumentkunskap prövas.

Former för examination

Ämnet HKK är tvärvetenskapligt med flera olika vetenskapliga fält. Det är också ett ämne där teori möte praktik. Detta innebär att även utbildningen innehåller dels teoretiska delar såväl som praktiska delar. Det är därför naturligt att använda olika examinationsformer beroende på vilka lärandemål det är som ska examineras.

Examination genomförs därför på flera olika sätt:

 • Skriftlig och muntlig redovisning av uppgifter och rapporter, seminarier med diskussion på campusträffar eller via digitala forum.
 • Hemtentor likväl som mer traditionella men webb-förlagda tentor. Dessutom kommer examination ske vid campusförlagda kökstillfällen.

Kursplan

Kursplanen och litteraturlista är uppdelade i delkurser, konkret kopplade till de olika moment som ingår i kursen.

Kursens lärare

Kursens lärarlag som arbetar med HKK-utbildningen har hög vetenskaplig och didaktiskt kompetens. Dessutom medverkar i mindre omfattning specialister i olika ämnesområden, exempelvis representanter för Konsumentverket, Kronofogden, budget och skuldrådgivare, Konsument Göteborgs konsumentrådgivare, biokemist inom området hygien och konsumtionsforskare från Institutionen för Konsumentvetenskap, Göteborgs universitet.

Kursinformation 

Detta är en uppdragsutbildning för Skolverket för behöriga lärare som önskar nå utökad ämnesbehörighet i Hem- och konsumentkunskap. Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen avsedd för åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig i hem- och konsumentkunskap är behörig att söka. Du behöver godkännande från arbetsgivaren för att delta i kursen. 

Mer information på Skolverkets webbplats för Lärarlyft

Behörig till kursen är, i enlighet med reglerna för Lärarlyftet HT20, student som uppfyller följande kriterier:

 • vara anställda hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
 • ha en behörighetsgivande examen för relevant årskurs/skolform eller ett
 • behörighetsbevis
 • den som söker till denna utbildning ska ha godkännande från skolhuvudmannen att delta.

Kursen syftar till att ge utökad behörighet i enlighet med förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor (behörighetsförordningen).

Antal poäng

45 hp

Kurskod

LLHK45 (Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet, 45 högskolepoäng)

Ansökan

Datum: 15 april – 15 maj 2020 

Till ansökan, (till kursen i kurskatalogen)

Studietakt

Halvfart, 50%.

Studieform

Kursens ges i huvudsak på distans via Göteborgs universitets lärplattform, Canvas, men har också Campusträffar. Campusträffarna är förlagda på Göteborgs universitet, centralt beläget i staden och sker tre gånger per termin om två dagar vid varje tillfälle.

Validering

Skolverket påtalar att deltagare inom Lärarlyftet kan efter att de antagits till kurs ansöka om tillgodoräknande av tidigare akademiska studier och om validering av reell kompetens för att möjliggöra tillgodoräknande av motsvarande kunskaper och färdigheter som förvärvats i tidigare yrkesverksamhet. Med validering avser Skolverket i detta sammanhang kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till.

Kurstid

31/8 2020-16/1 2022

Terminstider

 • Termin 1) 31/8 2020 - 17/1 2021
 • Termin 2) 18/1 2021- 6/6 2021
 • Termin 3) 30/8 2021-16/1 2022

Campusträffar

Start klockan 10.00 dag 1, avslut 16.00 dag 2.

 • 10/9-11/9 2020
 • 5/11-6/11 2020
 • 21/1-22/1 2021
 • 15/4-16/4 2021
 • 3/6-4/6 2021
 • 9/9-10/9 2021
 • 4/11-5/11 2021
 • 13/1-14/1 2022