Länkstig

Radical innovation for enhancement of the Swedish economy

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2016
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Kort beskrivning

En strukturomvandling, där samhället skiftar från dagens kunskapsfokus till att istället lägga tyngdpunkten på innovation, krävs för att fortsatt kunna stimulera den svenska ekonomin. För att uppnå detta krävs radikala innovationer istället för mindre förändringar. Radikala innovationer är svåra att både möjliggöra och implementera för såväl samhällen och organisationer, som enskilda individer.

Projektet Radical Research Programme leds av professor Maureen McKelvey (akademiskt huvudansvarig) och Rick Middel (projektkoordinator). De involverade forskarna är verksamma vid Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) på Institutionen för ekonomi och samhälle vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

En strukturomvandling, där samhället skiftar från dagens kunskapsfokus till att istället lägga tyngdpunkten på innovation, krävs för att fortsatt kunna stimulera den svenska ekonomin. För att uppnå detta krävs radikala innovationer istället för mindre förändringar. Radikala innovationer är svåra att både möjliggöra och implementera för såväl samhällen och organisationer, som enskilda individer.

Den ovan nämnda problematiken visar ett behov av omfattande forskning på ämnet. Vårt projekt fokuserar därför på hur och varför strukturomvandlingar uppkommer, samt hur det stimulerar förändringar i samhället i stort. Beslutsfattare inom företag, högskolesektorn och fristående organisationer måste hitta vägar för att stimulera radikala förändringar, något som kräver samarbete för att lyckas, både för ekonomin som helhet men även för den enskilda aktören. Öppenhet, kunskapsutbyte och nya förhållningssätt till den egna organisatoriska strukturen är avgörande.

Projektet Radical Research Programme vägleds av de övergripande mål som uppställdes i projektansökan 2013:

  • Bidra till den ledande internationella forskningen inom innovation och entreprenörskap.
     
  • Samverka med företag och praktiker gällande den nämnda problematiken.
     
  • Vidareutveckla utbildningsinsatserna inom området innovation och entreprenörskap vid Göteborgs universitet.
     
  • Skapa förståelse för de övergripande förutsättningarna för att på bred front kunna bidra till strukturomvandlingen av den svenska ekonomin.