Göteborgs universitet

Processrätt

Processrätten som forskningsområde inkluderar i breda termer civil-, straff och förvaltningsprocessrätten samt olika former av alternativ tvistlösning.

Processrättsgruppen vid Juridiska institutionen strävar efter att bedriva problem- och samhällsorienterad forskning där processrätten placeras i sin bredare kontext. Fokus ligger bland annat på internationella och europarättsliga aspekter av processrätten, processens aktörer och domstolarnas samhällsroll, samt social hållbarhet inkluderande exempelvis särskilt utsatta gruppers rättsskydd.

Forskningsgruppen i processrätt eftersträvar en bred spännvidd av ämnen. Många av forskarna bedriver även forskning inom andra rättsvetenskapliga discipliner och flera av projekten har tvärdisciplinär karaktär. Aktuella forskningsprojekt berör frågor om rättstillämpande diskurser i allmän domstol, europarättens inverkan på processrätten och processen vid internationella domstolar, bevisvärdering i asylprocessen, samt skyddet för svagare parter i domstol och alternativa tvistlösningsformer.

Processrättsgruppen har en löpande intern seminarieverksamhet och genomför årliga arbetsinternat. Gruppen arbetar med ambition om att kunna bjuda in till konferenser och seminarier, gärna med inbjudna föreläsare, samt stå värd för gästforskare.

Processrättsgruppen bedriver forskningsanknuten undervisning på juristprogrammet samtliga nivåer; gruppens medlemmar ansvarar både för grundutbildningen i processrätt och processrättsligt inriktade fördjupningskurser samt erbjuder uppsatshandledning åt processrättsintresserade uppsatsstudenter.