Göteborgs universitet
Bild
green money in hand
Länkstig

Organisation, styrning och ersättningsmodeller för förebyggande och nära primärvår

Organisation, ersättningsmodeller, interaktioner vårdaktörer, helhetssyn, förebyggande vård o primärvård.

Primärvårdssektorn är under förändring och står inför stora utmaningar.  Det pågår en utveckling mot en mer på nära vård där ökad fokus på kontinuitet i läkar-patientrelationen är ett viktigt inslag. De demografiska förändringarna med en åldrande befolkning och begränsade resurser inom hälso- och sjukvården förväntas behöva mötas med en större tonvikt på primärvård, och framför allt ökad tonvikt vid förebyggande vård inom och i samarbete med primärvården. För att kunna möta en sådan utveckling krävs fler allmänläkare, men i Sverige precis som i många andra Nordiska och europeiska länder är det svårt att rekrytera läkare till primärvården. Att lösa dessa utmaningar ställer krav på kunskap kring organisation, styrning och ersättningsmodeller inom primärvården.  

Vardagen inom primärvården är redan idag komplex, då verksamheten förväntas tillgodose såväl kroniska patienters behov och möta krav på tillgänglighet även för problem av mer vardaglig karaktär. Patienters svårigheter att bedöma vårdkvalitet är troligtvis också förstärkt av primärvårdens multidimensionalitet och på grund av att patienten ofta saknar rådgivning från medicinska experter som ofta är fallet för mer specialiserad vård. Det leder också till utmaningar när det gäller att styra och organisera primärvården.  Marknadsmekanismer eller ersättningsmodeller som bygger på att patienter premierar god vård (t.ex. vårdvalssystems med kapiteringsersättning) ger under sådana förutsättningar inte nödvändigtvis positiva effekter och kan tänkas även ha negativa effekter på jämlikhet. Även risk-justering av sådana ersättningsmodeller för att motarbeta ojämlikhet kan ha oavsiktliga effekter.  

En ökad tonvikt på förebyggande vård innebär vidare att primärvårdens uppdrag blir än mer komplext. Detta kommer innebära ett behov av balanserade ersättningsmodeller och att primärvårdsorganisationer arbetar med styrmodeller som kan hantera disparata aktiviteter. Risken är att de annars ger motstridiga incitament för vårdgivarna och oavsiktliga effekter på såväl effektivitet som jämlikhet. Det är därför av största vikt att kontinuerligt utvärdera dessa modeller.

Vidare innebär en ökad tonvikt på förebyggande vård ett förändrat resursbehov och nya samarbetsrelationer inom primärvården. Organisations- och styrformer behöver utvecklas för att stödja ett förändrat uppdrag.  Det behövs mer detaljerad kunskap om hur koordinering behöver ske mellan både strategiska och operativa vårdaktörer och mellan olika operativa aktörer i nätverket.   Ersättnings- och finansieringsmodeller i relation till god förebyggande vård studeras under perioden 2023-2025 av medlemmar i Centre for Health Governance inom ett Horizon-projekt (Invest4Health).

Inom centret pågår också forskning kring hur olika ersättningsmodeller inom primärvården påverkar ojämlikhet; kring vilken roll vårdkvalitet spelar för individers val av vårdcentral, och kring förutsättningarna för, och de potentiella effekterna av, en ökad kontinuitet i läkar-patientrelationen inom den svenska primärvården.

Forskningstema och forskare inom området "Styrnings- och ersättningsmodeller för förebyggande vård och primärvård":

  • Invest4Health: Mobilisering av nya finansieringsmodeller för hälsopromotion och förebyggande vård (Smart Capacitating Investments). Professor Ewa Wikström, docent Mikael Cäker och docent Gustav Kjellsson
  • Kontinuitet i svensk primärvård – central men förbisett-   docent Gustav Kjellsson
  • Information, val, och vårdkvalitet i primärvården - docent Gustav Kjellsson
  • Hur risk-justering i ersättningsmodeller med syfte att minska ojämlikhet faktiskt påverkar vem som får tillgång till vård   - docent Gustav Kjellsson