Göteborgs universitet

Institutionsledning

Institutionsledningen utgörs av prefekt, proprefekt, tre avdelningschefer, ekonom, personalhandläggare samt viceprefekter för utbildning och forskning. Vid sjukdom går delegationen tillbaka till högre nivå – undantaget prefekt där proprefekt är ställföreträdande.

Prefekt

Alexander Almér
Rum: C549
Telefon: 031- 786 2777
E-post: alexander.almer@gu.se

Ansvar: personal, ekonomi, arbetsmiljö, förvaltning och verksamhet samt övriga ansvarsfrågor enligt gällande lagstiftning

Vid sjukdom går delegationen till proprefekt som ställföreträdare.

Prefekts arbetsbeskrivning och ansvarsområden finns beskrivna i dokumenten Arbetsordning vid Göteborgs universitet och Rektors delegationsordning

Proprefekt

Christine Howes
Rum: C539
Telefon: 031 - 786 3802
E-post: christine.howes@gu.se

Chef för avdelningen för filosofi och logik

Susanna Radovic
Rum: J570
Telefon: 031 - 786 2028
E-post: susanna@filosofi.gu.se

Ansvar: arbetsledning av medarbetare knutna till ämnena praktisk och teoretisk filosofi, filosofihistoria, latin och grekiska

Chef för avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori

Christopher Kullenberg
Rum: C534
Telefon: 031-786 4691
E-post: christopher.kullenberg@theorysc.gu.se

Ansvar: arbetsledning av medarbetare knutna till ämnena lingvistik, datalingvistik, logik och vetenskapsteori

Chef för avdelningen för verksamhetsstöd

Emelie Seeliger
Rum: J573
Telefon: 031 - 786 5083
E-post: emelie.seeliger@gu.se

Ansvar: arbetsledning av administrativ personal samt samordna och organisera utbildnings-, ekonomi- och personaladministration

Viceprefekt för forskarutbildning

Alva Stråge
Rum: J
Telefon: 031-786
E-post: alva.strage@gu.se

Ansvar: planering, information, administration och uppföljning av institutionens utbildningar på forskarnivå

Viceprefekt för utbildning på forskarnivå beslutar efter delegation från prefekt om:

 • att tillgodoräkna tidigare utbildning och prov i utbildning på forskarnivå
 • att utse huvudhandledare och biträdande handledare för forskarstuderande efter samråd med prefekt
 • ingå avtal med andra institutioner, universitet och högskolor för handledning av forskarstuderande
 • fastställande av kursplaner för kurs på forskarnivå
 • utseende av granskare av licentiatuppsats
 • att fastställa individuella studieplaner
 • byte av allmän studieplan
 • föreslå betygsnämnd

Viceprefekt för forskning

Christine Howes
Rum: C539
Telefon: 031 - 786 3802
E-post: christine.howes@gu.se

Ansvar: planering, information, administration och uppföljning av institutionens forskningsverksamheter

Viceprefekt för forskning beslutar efter delegation från prefekt om:

 • godkännande av forskningsansökningar efter samråd med prefekt
 • intern allokering, i linje med institutionens riktlinjer, policy och mål, av forskningsmedel för resor, möten, workshopar; arvode och logi för gäster; litteraturinköp samt forskningsutrustning

Viceprefekt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Niclas Hagen
Rum: C533
Telefon: 031-786 50 56
E-post: niclas.hagen@gu.se

Ansvar: utveckling/planering, administration och uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå beslutar efter delegation från prefekt om:

 • att tillgodoräkna tidigare utbildning och andra kunskaper och färdigheter avseende kurs på grundnivå och avancerad nivå
 • att fastställa kursplan för utbildning på grund- och avancerad nivå
 • att utse examinator för grund- och avancerad nivå
 • att utfärda kursbevis på begäran
 • begränsning av det antal tillfällen som en student får genomgå prov eller praktik eller motsvarande utbildningsperiod (när möjlighet ges i kursplan)
 • antagning av reserver till kurs och utbildningsprogram inklusive antagning till senare del av
 • utbildningsprogram
 • studieuppehåll
 • att tillfälligt ställa in kurser
 • bemanning av kurser (vidaredelegerat till utbildningskoordinatorerna)

Viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå fungerar även som institutionens utbildningsansvarig, se Uppdragsbeskrivning för utbildningsansvarig på institutionsnivå Dnr V2015/889.

Ekonom

Ulrik Sixt
Rum: C528
Tel: 031-786 1174
E-post: ulrik.sixt@gu.se

Personalhandläggare

Cecilia Groglopo / Jennifer Stråle (ej i institutionsledningen)
Tel: 031-786 4570

cecilia.groglopo@gu.se
jennifer.strale@gu.se