Göteborgs universitet

Doktorand vid IDPP

På institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) kan du antas till utbildning på forskarnivå i något av våra två forskarutbildningsämnen pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik. Det sker via en anställning som doktorand eller, om du har extern finansiering genom anställning hos en annan arbetsgivare, via enskild antagning. Du kan bli antagen mot doktorsexamen eller mot licentiatexamen.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer i informationen om respektive ämne.

Utlysning av doktorandtjänst

De flesta av våra doktorander har en doktorandanställning hos oss. Det innebär att du både är antagen som doktorand på forskarutbildningen samt har en anställning på institutionen. Vi lyser ut doktorandanställningar mot både doktorsexamen och licentiatexamen.

Just nu söker institutionen ett antal doktorander 

Läs mer om doktorandanställningar i pedagogiskt arbete samt i ämnesdidaktik med inriktningar

Lediga anställningar på Göteborgs universitet.

Enskild antagning till forskarutbildning

Om du har extern finansiering genom anställning hos en annan arbetsgivare kan du lämna in ansökan till forskarutbildning löpande under året. Du kan antas till utbildning på forskarnivå som avslutas med antingen licentiatexamen eller doktorsexamen.

Du som är intresserad av att påbörja utbildning på forskarnivå rekommenderas att ta del av den allmänna studieplanen för ämnet och att kontakta viceprefekt för forskarutbildning för mer detaljerad information. Till utbildning på forskarnivå antas endast doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor samt har studiefinansiering. 

Samverkansdoktorand

En samverkansdoktorand kombinerar studier på forskarnivå med arbete hos sin arbetsgivare. Det sker genom ett nära samarbete mellan den pedagogiska verksamhet som doktoranden arbetar i och vår institution vid Göteborgs universitet. Samverkansdoktorander kan även antas via forskarskolor som Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) eller institutionens ämnesdidaktiska forskarskola, En ämnesdidaktisk forskarskola om hållbar utveckling och klassrumsundervisning.

Möt två samverkansdoktorander.

  Tips och råd vid ansökan

  • Se till att ansökan är komplett dvs att alla delar som efterfrågas finns med.
  • Uppsatsens/examensarbetets kvalitet är vanligen den enskilt tyngsta delen i den sammanvägning av kvalitén i ansökans olika delar i det urval av sökande som kommer att göras.
  • Forskningskissen är också viktig. Lägg omsorg på att anknyta din planerade studie till en översikt av relevant forskning. Formulera genomförbara, intressanta och väl underbyggda forskningsfrågor som anknyter till såväl det sökta ämnet som till den forskningsmiljö du önskar anknyta till. Ta gärna kontakt med respektive forskningsmiljös kontaktperson.

  Anställning som doktorand (s.k. doktorandtjänst) är en studiefinansieringsform under forskarutbildningen. Den som är anställd som doktorand omfattas av samma sociala förmåner som övriga anställda vid universitetet. Maximitiden för anställning som doktorand är fyra år, men kan förlängas högst ett år vid institutionstjänstgöring. Följande bestämmelser gäller för forskarutbildning.

  • Studietiden skall normalt vara 4 år på heltid, och 8 år på halvtid.
  • Studierna skall bedrivas på minst 50 % av heltid.
  • Licentiatexamen kan avläggas.
  • Varje doktorand skall i samband med antagning ha en plan för finansiering av studierna.
  • Det skall upprättas en individuell studieplan för varje nyantagen doktorand. Den individuella studieplanen skall revideras minst en gång årligen eller vid behov.

  Lektor inom skolväsendet

  En lektor som är verksam i skolformerna  förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning har vanligtvis som uppgift att, förutom undervisning, också arbeta med att stärka den vetenskapliga anknytningen. Det kan innebära att:

  • bedriva egen forskning
  • stödja det didaktiska arbetet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
  • leda utvecklingsprojekt
  • skapa kontaktnät med lärosäten
  • hålla sig uppdaterad om aktuell forskning och sprida kunskapen vidare till kollegor
  • vara huvudansvarig för ett visst ämne

  Lektorstjänst inom skolan innebär individuell lönesättning där arbetsgivaren kan få statsbidrag för  ett lönepåslag med 10-15 000 kr per månad. För att bli lektor krävs:

  • Lärarlegitimation
  • Avlagd examen på forskarnivå
  • Arbetslivserfarenhet som lärare i minst fyra år
  • Visad pedagogisk skicklighet 

  Lektorstjänst inom högskola/universitet

  Som lektor på högskola/universitet erbjuds olika möjligheter att kombinera undervisning med forskning. Yrkeserfarenhet som lärare ger goda möjligheter att sprida erfarenheterna från dina år som lärare och den kunskap du inhämtat under din forskning.

  Presentation från informationsmöte om lediga doktorandtjänster 13 november

  Presentation from information meeting about doctoral posistions IDPP (PDF)

  Handledning och forskningsmiljö

  När en doktorand antagits till forskarutbildning vid IDPP utser institutionen i samråd med  doktoranden en huvudhandledare och en biträdande handledare. Doktoranden knyts också tidigt under sin doktorandtid till någon av de forskningsmiljöer som finns vid institutionen;

  Kurser

  Förutom att skriva din avhandling läser du också kurser. Studier på doktorandnivå omfattar 240 hp fördelade på en avhandlingsdel om 155 hp och kursdel om 85 hp. Tiden för doktorandstudier är fyra år på heltid. En licentiatexamen omfattar två års heltidsstudier, 120 hp, fördelade på en uppsatsdel om 70 hp och en kursdel om 50 hp

  Här kan du söka bland aktuella kurser

  Planerings-, mitt- och slutseminarier

  Under forskarutbildningen presenterar du som doktorand ditt avhandlingsarbete på ett öppet seminarium vid tre tillfällen; planeringsseminarium, mittseminarium och slutseminarium. Doktorander som är antagna mot licentiatexamen har två seminarium före det att licentiatuppsatsen presenteras och granskas vid ett öppet licentiatseminarium, ett planeringsseminarium och ett avstämningsseminarium (jämför slutseminarium för doktorsexamen). Doktorander som redan har en licentiatexamen har endast slutseminarium innan disputationen.