Göteborgs universitet

Doktorand vid IDPP

På institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) kan du antas till utbildning på forskarnivå i något av våra två forskarutbildningsämnen pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik. Det sker via en anställning som doktorand eller, om du har extern finansiering genom anställning hos en annan arbetsgivare, via enskild antagning. Du kan bli antagen mot doktorsexamen eller mot licentiatexamen.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer i informationen om respektive ämne.

Utlysning av doktorandtjänst

De flesta av våra doktorander har en doktorandanställning hos oss. Det innebär att du både är antagen som doktorand på forskarutbildningen samt har en anställning på institutionen. Vi lyser ut doktorandanställningar mot både doktorsexamen och licentiatexamen.

Lediga anställningar på Göteborgs universitet.

Enskild antagning till forskarutbildning

Om du har extern finansiering genom anställning hos en annan arbetsgivare kan du lämna in ansökan till forskarutbildning löpande under året. Du kan antas till utbildning på forskarnivå som avslutas med antingen licentiatexamen eller doktorsexamen.

Du som är intresserad av att påbörja utbildning på forskarnivå rekommenderas att ta del av den allmänna studieplanen för ämnet och att kontakta viceprefekt för forskarutbildning för mer detaljerad information. Till utbildning på forskarnivå antas endast doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor samt har studiefinansiering. 

Samverkansdoktorand

En samverkansdoktorand kombinerar studier på forskarnivå med arbete hos sin arbetsgivare. Det sker genom ett nära samarbete mellan den pedagogiska verksamhet som doktoranden arbetar i och vår institution vid Göteborgs universitet. Samverkansdoktorander kan även antas via forskarskolor som Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) eller institutionens ämnesdidaktiska forskarskola, En ämnesdidaktisk forskarskola om hållbar utveckling och klassrumsundervisning.

Möt två samverkansdoktorander.

  Tips och råd vid ansökan

  Handledning och forskningsmiljö

  När en doktorand antagits till forskarutbildning vid IDPP utser institutionen i samråd med  doktoranden en huvudhandledare och en biträdande handledare. Doktoranden knyts också tidigt under sin doktorandtid till någon av de forskningsmiljöer som finns vid institutionen;

  Kurser

  Förutom att skriva din avhandling läser du också kurser. Studier på doktorandnivå omfattar 240 hp fördelade på en avhandlingsdel om 155 hp och kursdel om 85 hp. Tiden för doktorandstudier är fyra år på heltid. En licentiatexamen omfattar två års heltidsstudier, 120 hp, fördelade på en uppsatsdel om 70 hp och en kursdel om 50 hp

  Här kan du söka bland aktuella kurser

  Planerings-, mitt- och slutseminarier

  Under forskarutbildningen presenterar du som doktorand ditt avhandlingsarbete på ett öppet seminarium vid tre tillfällen; planeringsseminarium, mittseminarium och slutseminarium. Doktorander som är antagna mot licentiatexamen har två seminarium före det att licentiatuppsatsen presenteras och granskas vid ett öppet licentiatseminarium, ett planeringsseminarium och ett avstämningsseminarium (jämför slutseminarium för doktorsexamen). Doktorander som redan har en licentiatexamen har endast slutseminarium innan disputationen.