Bild
Studenter i en föreläsningssal på Pedagogen.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Kritisk utbildningsforskning (KRUF)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Kort beskrivning

De frågor som forskningsmiljön undersöker gäller hela utbildningssystemet. Exempelvis om hur skolan som institution kan möta de utmaningar som samhället står inför. Det kan handla om frågor som social klass, migration, sexism, rasism, homofobi, sekularism, speciesism men även privata aktörers inflytande på skolan med avseende på friskolor och krav på ökad digitalisering. Forskningsmiljön tittar även på vem som blir vad i utbildning och på produktion av kunskap.

För närvarande är kring 20 forskare på institutionen för didaktik och pedagogisk profession engagerade i forskningsmiljön.”

Mer information om KRUF

Forskningsfrågorna inom forskningsmiljön kritisk utbildningsforskning berör hela utbildningssystemet betraktat som en social och därmed politisk institution, dess plats, problem och möjlighet i samhället.

Det handlar om kritiska studier av kunskapsprocesser, utbildningsreformer och lärarprofessioner inom hela utbildningssystemet. Vi intresserar oss därmed för hur utbildningssystemet möter och svarar upp mot frågor om utbildning och demokrati i anslutning till samhälleliga utmaningar. Det handlar framför allt om differentiering som kan visa sig i fenomen kopplade till social klass, migration, sexism, rasism, homofobi, sekularism och speciesism. I anslutning till detta ställer vi även frågor om privata aktörers inflytande på skolan med avseende på friskolor och skolans digitalisering.

Ytterligare ett intresse är samband mellan utbildning, identitet(er) och/eller subjektstillblivelser, det vill säga vem som kan bli vad i utbildning. Vi intresserar oss också för produktion av kunskap, värden och ideologier.

Forskningsfält

Forskningsfältet är institutionaliserad utbildning från förskola till högre utbildning, policy-studier och media.

Metoder

Inom området använder vi oss av en rad olika teoretiska ingångar. Utifrån bland annat poststrukturalism, posthumanism, kritisk teori och utbildningsfilosofi bedriver vi kritisk forskning som fokuserar olika former av maktförhållanden i utbildning.  Vi använder oss framför allt av kvalitativa metoder i form av:

  • etnografi
  • fenomenologi
  • textanalys
  • diskursanalys
  • kritisk diskursanalys
  • postkvalitativ ansats.

Aktuella projekt