Länkstig

Beniamin Knutsson

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
samhällsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
B4 462
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Beniamin Knutsson

Beniamin Knutsson är docent och universitetslektor. Han är verksam inom intresseområdet Utbildning för Hållbar Utveckling och inom forskningsmiljön Kritisk Utbildningsforskning (KRUF) vid institutionen. Beniamin är också affilierad till Centre for Education Rights and Transformations (CERT) vid University of Johannesburg. Beniamins forskning, som i vid mening berör frågor om makt och ojämlikhet, är främst fokuserad på utbildning, hållbar utveckling och internationellt bistånd. Hans arbete är influerat av kritiska traditioner, främst Foucauldiansk teori om biopolitik och governmentality samt postfoundationalistisk politisk teori.

Beniamin leder för närvarande ett fyraårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet: Utbildning för hållbar utveckling i en ojämlik värld: Populationer, kunskap(er) och livsstilar (2019-2022)

Han arbetar också i ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten: Minskad biltrafik i Göteborg: En förutsättning för klimatomställning, men hur? (2019-2021).

Beniamin undervisar och handleder på alla nivåer från grundutbildning till forskarutbildning. Han är bland annat verksam i lärarutbildningen och det internationella mastersprogrammet i utbildning för hållbar utveckling.