Bild
Elever med lärare i ett klassrum
Länkstig

Didaktiska klassrumsstudier

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Kort beskrivning

Didaktiska klassrumsstudier (DKS) arbetar med forskning där ett sammanhållet perspektiv på undervisning, lärande och dessa processers innehåll är centralt, liksom ett kritiskt perspektiv på hur dessa processer relaterar till specifika utbildningsmål.

Mer information

Didaktiska klassrumsstudier fokuserar undervisnings- och lärandeprocesser samt de didaktiska konsekvenser som dessa processer kan ge upphov till. I empiriska klassrumsstudier hålls undervisning, lärande och innehåll samman vilket gör sådana studier centrala för didaktisk kunskapsutveckling. Sammantaget arbetar därför forskningsmiljön DKS för att utveckla teori och metod inom detta område. På så sätt avser gruppen bidra till ökad förståelse för problem och utmaningar i klassrumsundervisning med fokus på relationerna mellan lärare, elev och aktuellt kunskapsinnehåll i en specifik kontext.

Denna kontext eller detta forskningssammanhang är inte begränsat till skolklassrummet utan begreppet klassrum förstås här i bredare mening, som ett integrerat sammanhang för organiserad och intentionell undervisning och lärande. Forskningen är ofta praxisorienterad och genomförs inte sällan med såväl skolor som samarbetspartners i andra utbildningskontexter. Ett särskilt intresse utgörs av lärarutbildningsforskning.

Cirka 50 medarbetare vid institutionen är knutna till forskningsmiljön.

Arbete

Didaktiska klassrumsstudier (DKS) arbetar med forskning där ett sammanhållet perspektiv på undervisning, lärande och dessa processers innehåll är centralt. En sådan fokusering möjliggör ett kritiskt perspektiv på hur dessa sammanflätade processer verkar i relation till specifika utbildningsmål. Att didaktiska studier är innehållsfokuserade innebär att de också kan beskrivas som ämnesdidaktiska med fokus på undervisning och lärande i skilda innehållsliga områden som matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Inom forskningsmiljön bedrivs också studier där innehållet har en mindre framtonad position, dvs. studierna har en allmändidaktisk karaktär. Att forskare med olika ämnesintressen arbetar tillsammans i forskningsmiljön möjliggör jämförande didaktisk forskning där såväl generella som ämnesspecifika komponenter kan uppmärksammas och undersökas i relation till varandra. Exempel på forskning inom DKS där det snarast är de generella processerna som är i förgrunden gäller bedömningar, literacies och relationer i klassrumsarbetet.

Teorier och metoder

Olika didaktiska, socialkulturella, kognitiva och humanistiska utbildningsteorier bidrar med perspektiv av betydelse för den forskning som bedrivs i DKS, såsom diskursteori, hermeneutik, fenomenologi, lärarkognition, socio-semiotik och litteracies.

Såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder används liksom olika former av mixad design. För klassrumsstudier är observationsstudier av skilda slag centrala. Exempel på metoder som kan förekomma är fallstudie, etnografi samt interventions- och designstudier där naturligtvis såväl intervjuer som enkäter och dokumentanalyser är centrala.

Aktiviteter

I forskningsmiljön bedrivs regelbunden seminarieverksamhet. Då miljön är relativt nystartad (ht 2018) pågår för närvarande utveckling av nya forskningsprojekt kring gemensamma intressen. Den skrivarvecka som organiseras varje år fungerar som en plattform för arbete med nya forskningsidéer, relevanta teorier och metoder men också diskussion av intressant praktikutveckling – vilket är av betydelse för DKS. Skrivarveckan är ett tillfälle för såväl individuellt som kollektivt skrivande.

Forskarskola

Ämnesdidaktisk forskarskola för hållbar utveckling och klassrumsstudier

Miljön är värd för Vetenskapsrådets ämnesdidaktiska forskarskola om hållbar utveckling och klassrumsundervisning i mellanårens svenska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen, Christina Osbeck (Vetenskapsrådet-VR)

Pågående forskning