Göteborgs universitet

Utvärdering genom uppföljning

Bild
UGU logotyp
Länkstig

Utvärdering Genom Uppföljning (UGU) är en longitudinell studie som bland annat används för utvärdering och forskning inom skolan.

UGU står för "Utvärdering Genom Uppföljning" och är en av landets största longitudinella studie inom utbildningsområdet landets största enkätstudie om skolan. Som ett led i den nationella utvärderingen av skolan bidrar vår studie med riksrepresentativ data som kan kopplas på andra databaser. Det innehåller riksrepresentativa stickprov av skolelever från elva årskullar, födda mellan 1948 och 2010. Det speciella med UGU är den longitudinella designen där individer från dessa årskullar följs genom utbildningssystemet. Designen gör det möjligt att både följa elever genom utbildningssystemet samt att jämföra kohorter från olika tider.

Navigate to video: Trender och ojämlikheter i skolrelaterad stress
Video (0.15)
Trender och ojämlikheter i skolrelaterad stress

Undervisningspraktiker och elevers mentala hälsa

I den nypublicerade artikeln "Beyond academics: Links from teaching practices in Swedish schools to students’ achievements and mental health complaints", som är baserad på UGU-data, undersöker forskarna Cristian Bortes och Joanna Giota sambandet mellan olika undervisningspraktiker och elevers mentala hälsa och skolprestation. Nedan har ni en sammanfattning av denna intressanta studie!

I denna studie undersöks sambandet mellan olika undervisningspraktiker och elevers mentala hälsa och skolprestation. 4573 elever i årskurs 9 ingår i studien. Nästan alla (+95%) är födda 1998, varav 55% av svarande är flickor.             

Undervisningspraktikerna som undersöks:             

- Lärarcentrerade             

- Elevcentrerade             

- Elevdominerade

Skillnaden mellan elevcentrerade och elev- dominerade undervisningspraktiker är att den förstnämnda innebär ett samarbete mellan lärare och elev, medan den sistnämnda grundas på uppgifter som kräver elevernas självständiga arbete.                             

Grunden för studien är svar från en elevenkät som samlades in 2014. Frågorna och deras indelning följer nedan*:

Lärarcentrerade                         Elevcentrerade                         Elevdominerade

a) Läraren pratar själv större delen av lektionen

b) Lärare och elever diskuterar gemensamt

c) Arbetar i grupper

f) Får själva söka information

g) Har prov

i) Får vara med och planera undervisningen

j) Redovisar egna arbeten eller projekt

k) Planerar och arbetar med eget arbete

*Delfrågorna d) och e) ingick inte i studien.

 

Resultat

•    Lärarcentrerade undervisningspraktiker är positivt förknippade med skolprestationer men saknar tydliga kopplingar till mental hälsa.

•    Elevcentrerade undervisningspraktiker är positivt förknippade med både skolprestationer och mental hälsa.

•    Elevdominerade undervisningspraktiker, som kräver elevernas självständiga arbete, hade ingen koppling till skolprestation men en negativ koppling till mental hälsa.

•    Lärarcentrerad undervisning visar starkare samband med skolprestationer för elever från hem med lägre utbildningsresurser, medan elevdominerad undervisning är mer negativ för dessa elevers mentala hälsa.

Sammanfattningsvis visar studien att både lärar- och elevcentrerade undervisningspraktiker är gynnsamma för skolprestationen, men att elevdominerade arbetssätt kräver lärarstöd.

Vi ses på QRM konferensen!

Kom och experimentera med vår data! Joina oss på QRMs konferens där du får lära känna forskare och doktorander som arbetar med kvantitativa forskningsmetoder inom pedagogisk forskning. Den 10 juni anordnar vi en workshop i möjligheterna med longitudinella data i forskning.

UGU bidrar till EU-projekt

Studien Utvärdering Genom Uppföljning (UGU) är Sveriges bidrag av metadata i detta internationella projekt. Tillsammans med forskare från Ungern, Finland, Norge och Tyskland ska våra kollegor Monica Rosén och Victoria Rolfe skapa en ramverk för att studera longitudinella data. Syftet med ramverken är att kunna kartlägga ojämlikheter inom utbildning i de medverkande länderna.

UGU Konferensen 2024

Mellan den 27-28 november kan du som är intresserad av UGUs studier och andra storskaliga data besöka oss på vår allra första konferens! Vi bjuder in till presentationer keynote-speakers och panelsamtal, där frågor kring longitudinella studier lyfts ur olika perspektiv.

UGU-projekt beviljas medel från RJ

UGU kommer att bidra till ett unikt forskningsprojekt med ett stort programstöd från Riksbankens Jubileumsfond. Programmet kommer att kartlägga faktorer som bidrar till god inlärningsförmåga genom hela livet och undersöka sätt att förbättra inlärning i hög ålder.

Rapport för elever födda 2004 är live!

Vi har nu laddat upp vår egna rapport baserad på elevenkäten i årskurs 6 för elever födda 2004. Enkäten samlades in under våren 2017 och 9775 elever var med i urvalet.

I denna rapport har vi kategoriserat våra enkätfrågor. Teman som trivsel, motivation och självskattning återkommer även i denna rapport och belyser hur elever födda 2004 upplevde sin skolgång. Med våra indelningar hoppas vi kunna underlätta forskarnas analyser och användningen av vår data. 

Kontakta oss på ugu@ped.gu.se om du har några frågor kring rapporten, vår data eller våra insamlingar. 

Gymnasieenkäten åk 12 för födelsekohort 2004

Utvärdering Genom Uppföljning (UGU) kan nu presentera att kohort 2004 nu har uppdaterats med gymnasieenkäten. Den nya datan är tillgänglig i kohort 2004-datasetet och dess kodbok.

Gymnasieenkäten följer upp den kohort som består av elever födda 2004 och som tidigare fått frågor i motsvarande år 6an och 9an i grundskolan samt i första året i gymnasiet angående covid19-pandemin. Ca 1900 elever valde att svara på enkäten. Enkäten har besvarats av elevurvalet under våren 2023. Mer info om exempelvis hur datan ser ut och vilka frågor som ställts går att finna här och i vår kodbok för kohort 2004.

Webinarie: Hantering och insamling av UGU

Utvärdering Genom Uppföljning (UGU) har sedan 60-talet samlat in enkäter från elever i Sverige. Urvalet av elever sker i samarbete med SCB och från att de går i årskurs 6 till och med sista året i gymnasiet svarar eleverna i urvalet på frågor kring sin hälsa, sina intressen, arbetssätt i skolan och sin personliga utveckling i olika ämnen.

Liknande enkäter besvaras dessutom av lärare och vårdnadshavare och samtliga samlas in var tredje år. Vår senaste insamling var i fjol och innehåll data från elever födda 2010, deras vårdnadshavare och lärare. Data används sedan av forskare inom ekonomi, psykologi, pedagogik och samhälle för att undersöka utvecklingen inom svensk utbildning och marknad.

Vi kommer att hålla i en interaktiv och introducerande timme (kl.9-10) den 19 september på Zoom där ni som doktorander, forskare och master-studenter får veta mer om hur vi samlar in denna data.

För mer information om vilka frågor som ingår i våra enkäter kan ni läsa mer i våra kodböcker: https://www.gu.se/utvardering-genom-uppfoljning-ugu/kodbocker

För inspiration från tidigare studier som har använt UGU data kan ni besöka länken med våra publikationer: https://www.gu.se/utvardering-genom-uppfoljning/publikationer

Vänta inte med att kontakta nelika.karimi@gu.se för tillgång till länken. Språket är på engelska.

Internationella ungdomsdagen

I lördags firade FN den internationella ungdomsdagen, och inför den tog vi fram data och studier relaterade till ungdomars mående och åsikter om gymnasiet. Nedan ser du data från enkäter och Curt Hagquists senaste forskningsstudie om unga och Covid-19.

Tack lärare och rektorer!

Ni spelar en viktig roll för våra barn och unga. Vi i UGU-gruppen önskar er en underbar start på terminen! Hur uppskattade kände sig våra lärare och kollegor under läsåren 2010/2011 och 2016/17? Nedan ser du en illustrering av detta baserad på våra lärarenkäter. De svarade undervisade kohort 1998 och 2004 i årskurs 6.

Därför ska du ta del av vår enkätundersökning!

Utvärdering Genom Uppföljning grundar sig i att följa cirka 10 000 elever som väljs ut var sjätte år genom att fråga de hur de presterar i skolan, hur de upplever sina relationer med familjemedlemmar, lärare och klasskamrater, och så mycket mer. Samma individer får samma frågor efter tre år i skolan och det är denna longitudinella design som gör oss så unika!

Navigate to video: UGU för forskare
Video (2:30)
UGU för forskare

Mer information för dig som är med i urvalet finns under följande länk: 
Rektorer med klasser i urvalet  

Lärare med elever i urvalet

Föräldrar med barn i urvalet

Informationsklipp för elever

Tack för att du är med och bidrar till forskning om svensk skola! 

Den sista insamlingen för kohort 2004 genomförs

Under våren 2023 kommer UGU att genomföra den sista insamlingen för kohort 2004 som till stor del går sista året i gymnasiet. Även i den här insamlingen kommer de utvalda eleverna att svara på en Corona-enkät som syftar till att kartlägga elevernas upplevelse av distansstudier och oroligheter som påföljd av den globala pandemin.

Utöver kohort 2004 kommer även ett nytt urval av elever (födda 2010) att svara på enkäten. En majoritet av denna kohort befinner sig under våren 2023 i årskurs sex och de kommer att bli tilldelade enkäten för första gången. Även vårdnadshavare och lärare till de utvalda eleverna kommer att bli ombedda att svara på enkäten. Vi är väldigt tacksamma för svaren som vi får in och vi ser fram emot en ny insamling, med nya svar och nya upptäckter om svenska elevers skolgång och hälsa. 

Avslutad UGU undersökning

UGU har genomfört en undersökning via en webbenkät till kohort 10 där de flesta är födda 2004 men en del är födda 2003 eller 2005. Undersökningen gäller hur skolgången påverkats av coronapandemin. De flesta av deltagarna gick i nian i våras och i ettan på gymnasiet under hösten 2020. Var du deltagare i undersökningen finns det mer information i länken här nedan.

UGU:s egenskaper som projekt

I utbildningsforskning nöjer man sig oftast med att samla in information om elever och deras utbildning vid en enda tidpunkt, t ex årskurs 6 eller årskurs 9. Den longitudinella designen är särskilt användbar för den som undrar varför olika elever tar olika vägar genom utbildningssystemet eller om det spelar någon roll vilken väg man tar för hur det går senare i livet. UGU är unikt i ett internationellt perspektiv då få longitudinella studier följer så många individer under så lång tid.

För varje årskull insamlas administrativa data, enkätuppgifter och olika mått på elevernas studieförutsättningar och utbildningsresultat. Eftersom likartade uppgifter har samlats in i varje årskull, kan man jämföra elever som växt upp och gått i skolan under olika tidsperioder. Det är användbar information i diskussioner om hur skolreformer eller samhälleliga förändringar inverkar på elevers utbildningskarriärer. UGU möjliggör således både längdsnitts- som tvärsnittsundersökningar av stora och riksrepresentativa elevurval.