Göteborgs universitet

Rektorer med klasser i urvalet

Här står information som är viktig för dig att ta del utav om du är rektor på en skola där en eller flera elever finns med i vårt urval.

I samarbete med SCB når vi cirka 10 000 svenska elever och deras lärare med våra enkäter vid varje insamling. Dina medarbetare kan finnas med i urvalet, och då är det viktigt att ni får rätt information och förutsättningar för att besvara enkäten på bästa sätt. Du som rektor har alltså en avgörande roll i huruvida våra enkäter besvaras och därför tar vi gärna emot förslag på hur vi kan underlätta arbetet för dig och dina medarbetare. 

"Utvärdering Genom Uppföljning" (UGU) och är en av landets största studie inom utbildningsområdet och den enda tillgängliga longitudinella datamängden som finns på nationell nivå. Genom att delta i vår undersökning har eleverna på din skola chansen att påverka sin utbildning och svensk skola i allmänhet. Svaren (som är pseudonymiserade) används i forskning av ekonomer, statsvetare, psykologer och pedagoger. 

Vid en ny insamling av elever i årskurs 6 kommer även deras föräldrar och lärare att bli tilldelade en enkät. Elevenkäterna behöver besvaras i ett klassrum inför en lärare som instruerar eleverna om enkätens olika moment. Besvarandet av enkäten tar cirka 2 timmar och innehåller fyra kognitiva tester som är tidsbegränsade och behöver genomföras under lärarens tillsyn. Lärarna kommer att få instruktioner med manuskript som förklarar testerna. 

Under tiden som eleverna besvarar sina enkäter kan läraren också besvara sin enkät. Deras enkät som innehåller frågor om deras uppfattning om kunskapsnivån i klassen och deras arbetslivserfarenheter har stor betydelse för forskningen om svensk skola och lärarnas förutsättningar. 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du här. 

Navigate to video: UGU för rektorer
Video (2:01)
UGU för rektorer