Bild
Fötter som trampar på travar av böcker
Foto: Yuri Arcurs
Länkstig

Nytt forskningsprojekt banar väg för mer kunskap om utbildning och jämlikhet

Det EU-finansierade projektet “MapIE - Mapping of Longitudinal data of Inequalities in Education” ska öka förståelsen för hur ojämlikhet uppstår i och påverkas av olika utbildningssystem.

   – Experimentella studier är ofta inte möjliga att genomföra i skolan, men det man kan åstadkomma med longitudinella studier är något liknande. Det vill säga, man kan se ett utfall av en viss utbildningsreform i efterhand och möjligtvis också dra slutsatser om orsak och verkan, säger Monica Rosén, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik och lokal projektledare för MapIE-projektet vid Göteborgs universitet.

Projektet, som startade den 1 mars 2024 och ska pågå i fyra år, syftar bland annat till att identifiera effektiva åtgärder för att minska utbildningsrelaterade klyftor. Det kan finnas flera orsaker på individnivå till att elever presterar olika i skolan. Men genom storskaliga, longitudinella studier går det att blottlägga vilka skillnader som uppstår till följd av ett visst system. 

   – Vi kommer att titta på skillnader i resultat och möjligheter kopplade till exempelvis kön eller socioekonomiska faktorer. Men också skillnader mellan skolor i stad och landsbygd eller inom samma kommun, säger Victoria Rolfe som är forskare i projektet.

Data tillgängliggörs för forskning 

MapIE-projektet genomförs av ett konsortium bestående av sex lärosäten i Finland, Norge, Ungern, Tyskland och Sverige, tillsammans med det finska nationella centret för utbildningsutvärdering. Varje part bidrar med såväl expertis som data. Ett viktigt resultat av projektet kommer att vara en kartläggning av utbildningsrelaterade, longitudinella datamängder och ett ramverk för hur dessa kan användas.

   – Tillsammans kommer vi att skapa ett sökbart arkiv för våra databaser. När det är klart kommer man att enkelt kunna ta reda på vilken data som är möjlig att få fram och var den finns, berättar Victoria Rolfe.

Hos Göteborgs universitet finns exempelvis databaserna GOLD och UGU – den sistnämnda med enkätsvar från 11 svenska årskullar, som sträcker sig över sextio års tid. Genom att alla datamängder taggas upp på samma sätt, blir det lättare att överblicka vad som går att undersöka. Monica Rosén betonar också nyttan av att framtida studier följer ett och samma ramverk:

   – Ett av MapIe-projektets viktigare bidrag är att vi ska försöka åstadkomma ett ramverk för studier av longitudinella data. Det kommer att leda till undersökningar som är mer jämförbara, vilket har stor betydelse för att öka kunskapsnivån om utbildningsreformer och deras effekter, säger hon.  

Text: Kristina Modigh

Fakta

Projektet “MapIE - Mapping of Longitudinal data of Inequalities in Education” pågår 2024–2028, med finansiering av Horizon Europe, Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation.

Projektet kooridineras av Tampere University i Finland. Därutöver ingår Göteborgs universitet, Helsingfors universitet, Universitetet i Oslo, Goethe University of Frankfurt, University of Szeged, samt det finska nationella centret för utbildningsutvärdering i samarbetet.