Göteborgs universitet

Chefios

Chefers organisatoriska förutsättningar Uppdragsutbildningar och nyttiggörande.

Uppdragsutbildningar

Organisatoriska förutsättningar för chefer, 7,5 hp

En uppdragsutbildning inom Ledarskap i offentlig verksamhet (LiOV) i samarbete mellan Inst för Sociologi och Arbetsvetenskap samt  Handelshögskolan. Utbildningen vänder sig både till resursfunktioner (såsom HR, ekonomi, kommunikation) och chefer på lokal och strategiska nivåer inom kommunala och regionala organisationer.

Kursens lärandemål är att förstå, kartlägga, analysera och värdera olika organisatoriska förutsättningar och dess betydelse för det egna ledarskapet, chefs- och ledarskap i allmänhet samt anställdas hälsa och hållbarhet i arbetet.

Organisatoriska förutsättningar för chefer, 7,5 hp

 

En uppdragsutbildning inom Ledarskap i offentlig verksamhet (LiOV) i samarbete mellan Inst för Sociologi och Arbetsvetenskap samt  Handelshögskolan. Utbildningen vänder sig både till resursfunktioner (såsom HR, ekonomi, kommunikation) och chefer på lokal och strategiska nivåer inom kommunala och regionala organisationer.

Kursens lärandemål är att förstå, kartlägga, analysera och värdera olika organisatoriska förutsättningar och dess betydelse för det egna ledarskapet, chefs- och ledarskap i allmänhet samt anställdas hälsa och hållbarhet i arbetet.

Syftet är att få en övergripande systemförståelse om samspel mellan förutsättningar och ledarskap/chefskap -som i sin tur har betydelse för anställdas hälsa, hållbarhet i arbetet under såväl vardagsarbetet som under förändringsarbeten.

Teman
Utifrån olika teman fokuseras organisatoriska förutsättningar. Olika metoder för att kartlägga, analysera och utveckla organisatoriska förutsättningar demonstreras, provas och diskuteras i utbildningen. Reflektions övningarna fokuserar: Om detta skulle applicera inom den egna verksamheten –hur skulle det kunna se ut?

Utbildningen baseras på vetenskapliga och förvärvade kunskaper-om hur chefers arbete är, och blir, mer hållbart när de organisatoriska förutsättningarna är goda. Vad som är goda förutsättningar, för vem och när? På vilket sätt kan stödjande förutsättningar utvecklas? Hur kan de stödja individer, klimat och verksamheter? Hur kan de ge ett mer övergripande stöd till mer hållbart chefs-och ledningsarbete; och inte minst vad som är ett hållbart ledarskap och chefsarbete?

Följande teman behandlas:

  • Systemperspektiv
  • Strukturerade förutsättningar och stödjande resurser
  • Organisatoriska värden, normer och praktiker
  • Decentraliserat ansvar, kontroll, mandat.
  • Lärande och hälsofrämjande organisationer
  • Utvärdering av chefers förutsättningar

Länk till kursinformation 2021

För ytterligare information, kontakta Lotta Dellve, tel 031-786 40 18.

Processledning - Chefoskopet

I samarbete med kommuner och regioner genomförs kurser riktade till processledare i arbetet med Chefoskopet (ett arbetsmaterial för att kartlägga och åtgärda chefers organisatoriska förutsättningar, se länk till suntarbetsliv.nu). Utbildningen omfattar seminarier med kunskapsförmedling med tillhörande handledningstillfällen. Under 2021-2022 genomförs utbildningar i samarbete med Sjuhäradsbygden kommunförbund, Göteborgs Stad och Västra Götalands regionens Företagshälsovård för processledare.

För ytterligare information, kontakta Hans Lindgren, tel 031-786 54 39

Samverkan i kartläggning, processutveckling och uppföljning

Vi samverkar med organisationer under längre och kortare samarbetsavtal och uppdrag. I uppdragen kan vi till exempel genomföra kartläggning och uppföljning i olika former av utvärdering av chefers förutsättningar och organisationens arbete med frågan. Vi kan också ta uppdrag i processledning.

För att understödja organisationers egna arbete med frågan har vi sammanställt forskningsbaserad kunskap i populärvetenskapliga rapporter och arbetsmaterial (se högerkolumnen)

Nyttiggörandeprojekt - förändringsarbete med chefers faktiska förutsättningar i fokus

Flera förvaltningar i Västsverige har deltagit i olika projekt som har handlat om förändringsarbeten med chefers faktiska förutsättningar i fokus. Syftet är att omsätta resultat från Chefios-projektet i praktiken och därigenom bidra till ytterligare kunskapsutveckling och analyskompetens. Uppdragen omfattar de fyra kartläggningsinstrumenten: ”Hur chefer har det”, ”Vad chefer gör”, ”Organisatoriska strukturer och Kommunikationsmönster” samt ”Hur verksamheten ligger till”.

Följande kommuner har deltagit i nyttiggörandeprojekt: Stadsdel Lundby och Park och Naturförvaltningen i Göteborgs kommun samt Område 3 Sahlgrenska, Västra Götalandsregionen.

För ytterligare information, kontakta Hans Lindgren, 031-786 54 39.

 

Intresserad av pågående Forskning, samverkan och uppdragsutbildning inom området?

Kontakta Lotta Dellve, epost: lotta.dellve.gu.se

 

Foto på Lotta Dellve
Foto på Lotta Dellve

Intresserad av kurser och uppdrag?

Kontakta Hans Lindgren, epost: hans.lindgren@gu.se