Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Du är utsatt för trakasserier

Trakasserier och mobbning. Temat mobbning på arbetsplatser är angeläget men också svårhanterligt. Vi begränsar oss här till att dels ge några kortfattade råd, dels varna för alltför förenklade synsätt på mobbningens orsaker. Se även avsnittet om kränkningar inom avdelningen Du behöver information om arbetsrätt på denna webbplats.

Råd till mobbade

I tidiga faser

* I normalfallet bör du ta upp frågan med din chef, om inte denne själv är en del i problemen. Beskriv så sakligt och konkret som möjligt vad det är som pågår. Visa att du är medveten om att olika inblandade, inklusive chefen själv, kan ha olika syn på bakgrunden och de aktuella händelserna, men begär att chefen tar tag i problemen. Om det är helt olämpligt eller omöjligt att ta upp frågan med din chef bör du kontakta personalavdelningen om det finns en sådan, din fackförening och/eller ditt skyddsombud.

* Prata om din arbetssituation med någon du har förtroende för. Det ska vara någon som du känner är klok, någon som kan lyssna utan att direkt komma med råd och tyckanden. Välj någon som kan vara kritisk mot dig, men som är respektfull. Berätta om situationen (se avdelningen "Du mår dåligt"). Välj inte en person som kommer att driva på dig att till varje pris protestera offentligt, gå till media, etc. Mobbningsituationer är ofta så svåra att hantera konstruktivt att den tuffa vägen bara leder till mer problem för den som redan är utsatt.

* Uppmärksamma signalerna så tidigt som möjligt och vänta inte tills det är för sent. I praktiken är det klokaste rådet ofta att se dig om efter ett nytt jobb så tidigt som möjligt. När mobbningen pågått en lång tid mår du dåligt och har sämre chanser att få ett bra jobb någon annanstans.

* De som mobbar har för det mesta sin egen beskrivning av vad som hänt tidigare och vad som pågår nu. Denna beskrivning ser helt annorlunda ut än den som du själv skulle göra. Om mobbningen inte gått så långt än kan det vara till nytta för dig att ta reda på hur deras "story" ser ut. Det kan finnas saker där som du kanske kan göra något åt. Det krävs dock vanligen mycket och hårt arbete för att mobbad och mobbare ska nå fram till en gemensam beskrivning av problemen. I mobbningsituationer är det sällan man lyckas med detta.

* Så fort du hamnar i en situation där du är utsatt för trakasserier bör du göra anteckningar om vad som händer. Skaffa dig en särskild anteckningsbok som du använder som loggbok. Skriv så konkret som möjligt: datum, gärna klockslag, ordagrant vad som sagts eller precis vad som gjorts. I den mån skriftliga dokument spelar en roll bör du spara dessa. Var dock diskret med ditt antecknande, så att du inte i onödan provocerar dina kollegor.

* Var beredd på att du inte får något öppet stöd från de arbetskamrater som inte är direkt inblandade, även om du vet att de tycker att du blir illa behandlad. Det är tyvärr vanligt att mobbade blir lämnade helt ensamma med sin situation. Det är därför dubbelt viktigt att du själv söker stöd utanför din arbetsplats.

När mobbningen pågått en längre tid

* Tänk över om du tror att du kommer att få stöd om du tar upp mobbningen inom ditt företag eller organisation, t.ex. med chefer, personalavdelning, skyddsombud eller fackförening. Tyvärr händer det att man får ännu större problem när man tar upp mobbningen med företrädare för organisationen.

* I en fullt utvecklad mobbningsituation är utsikterna dåliga att det ska gå att reda ut och reparera de söndertrasade relationerna. Tänk i det läget främst på vad som är långsiktigt bra och hälsosamt för dig själv. Du vill kanske att rättvisa ska skipas för att du ska kunna behålla förtroendet för att det finns en anständighet i tillvaron. Chansen är dock mycket liten att du ska nå fullständig framgång i din kamp för rättvisa, bland annat därför att de andra inblandade har en helt annan bild av vad som skett än vad du har. Det är för det mesta bättre att söka sig bort från en arbetsplats där det utvecklats starka allergier mellan människorna.

* Följande personer och organisationer kan eventuellt bistå dig med olika tjänster:
- Fackföreningens lokalkontor. Om detta inte fungerar bra kan du vända dig till din fackförenings centrala kansli. Där finns också erfarna jurister.
- Företagshälsovården.
- Försäkringskassan. Om du blivit sjukskriven till följd av en dålig arbetsplatssituation kan försäkringskassan ha ett rehabiliteringsansvar för dig.
- Jurister med inriktning mot arbetsrätt. Om du inte har råd med detta kan du eventuellt fråga hos socialtjänsten om du har rätt till rättshjälp (se även Om rättshjälp och rättsskydd).

Orsaker till mobbning

Mobbning uppkommer genom samverkan av en rad olika faktorer. Det är lika fel att lägga skulden enbart på den mobbade själv, som att lägga skulden enbart på arbetssituationen, på dåligt ledarskap eller på mobbaren/mobbarna.

Om du tror att det är den mobbade själv som med sitt beteende provocerar fram mobbningen, fundera på följande: Människor är olika. En del personers sätt att vara väcker irritation eller motvilja hos många andra. Ingen kan helt och hållet rå för sin personlighet eller sin stil (vilket inte hindrar att man kan kräva att var och en tar ansvar för sitt beteende i förhållande till andra). Att en person upplevs som udda, kufisk, svag, lågpresterande eller frustrerande ger inte andra rätt att bete sig hur som helst mot denne. Alla har rätt att bli behandlade respektfullt. Om det finns påtagliga anledningar till frustration på grund av en viss persons sätt att vara bör detta tas upp till problemlösning. Mobbning är dock en mycket destruktiv form av "problemlösning." Erfarenheten visar att det ibland är en ren slump vem som blir utsatt för mobbning: det går inte att finna någonting i den mobbades beteende eller personlighet som förklarar varför just denna person blivit utsatt. Tillfälligheter i kombination med en rad ogynnsamma omständigheter leder till att en viss person blir syndabock. Inte sällan finns det dock någon sorts "krok" som kollegorna använder för att hänga upp skylten "mobbningsoffer" på. Det kan därför vara klokt att närmare skärskåda vad det kan vara för inslag i beteendet eller stilen som är provocerande för andra.

Om du tror att det är en pressad arbetssituation som ger upphov till mobbningen, fundera på följande: Även om arbetet är stressigt, rollerna är otydliga och resurserna är otillräckliga så är detta ingenting som gör mobbning till en nödvändighet. Om var och en tar ansvar för sitt sätt att umgås med stress och frustrationer och lever upp till elementära värden vad gäller respekt för andras värdighet då kan man hitta andra sätt att hantera de krafter som annars skulle leda till en mobbningsituation. Likaså kan uppmärksamt och skickligt ledarskap tidigt fånga upp och bearbeta begynnande friktioner så att de inte leder till mobbning.

Om du tror att orsakerna till mobbningen finns att söka hos mobbaren/mobbarna, fundera på följande: Det är säkert vanligt att någon aspekt av det som försiggår i mobbarens eget inre spelar en viktig roll för att förklara att mobbaren mobbar. Mobbaren kanske dras till att mobba därför att det ger en känsla av överlägsenhet och makt. Ett annat skäl kan vara att mobbaren inte har några tydliga föreställningar om allmängiltiga normer, som t.ex. respekt för andras integritet. Detta i kombination med att mobbaren aldrig frågar sig om det egna tyckandet och de egna tolkningarna av vad som pågår på arbetsplatsen verkligen är rimliga kan leda till att mobbarens samvete inte protesterar. Den mobbade ses då som någon som förtjänar att behandlas hårdhänt. Detta kan vara viktiga faktorer i en mobbningsituation, men lika väl som det finns människor som genom sitt beteende provocerar andra så finns det också människor som inte har några inre spärrar mot kränkande beteende mot andra. Detta är helt enkelt ett faktum som en organisation måste förhålla sig till på ett ansvarsfullt sätt. Det är chefernas personliga ansvar och organisationsledningens ansvar att ingripa mot såväl ogynnsamma arbetsmiljöer som mot oacceptabelt beteende. Även om man kan begära av den enskilda individen att han eller hon beter sig anständigt mot sina kollegor och underordnade så fungerar det inte alltid. Mobbaren har troligen inte haft en sådan miljö i livet där han eller hon vant sig vid att följa vissa normer för umgänget med andra. Kanske har han eller hon aldrig stimulerats att tänka på att det kan finnas bakomliggande orsaker till såväl att andra människor beter sig lite konstigt som att det uppstår problem på en arbetsplats. Om så inte är fallet är man kanske oförmögen att utan hjälp utifrån se några alternativ till syndabockar som orsaker till problem. Ser man inte komplexa orsaker så tror man automatiskt att när ett problem uppstår så måste det bero på att någon person har gjort fel. Är det ett allvarligt fel så blir lösningen att den "skyldiga" personen måste bort eller åtminstone straffas. När det individuella ansvaret inte räcker för att förebygga mobbning måste det finnas ett ledarskap, en organisationskultur och konkreta resurser som skrider in och ser till att trakasserier inte får förekomma.