Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Kollegiet för yrkeskunnandes seminarier

Aktuella och tidigare seminarier.

2020

 

Respektabla frisörer – femininiteter och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning

 

Dag: Tisdag 8 december

Tid: 14.30-16.00

Lokal: Webbseminarium i Zoom.

Anmäl dig till ingrid.berglund@gu.se så får du en länk till Zoom-mötet.

Eva Klope, Linné Universitetet, presenterar sin doktorsavhandling: Respektabla frisörer – femininiteter och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning

Eva är lektor i pedagogik med inriktning mot yrkesutbildning och har en bakgrund som frisör och yrkeslärare på gymnasieskolans hantverksprogram. Hennes forskningsintressen berör identitetsskapande, genus, yrken och yrkeskunnande. I avhandlingen, som är en etnografisk studie, intresserar hon sig för hur elever på det gymnasiala hantverksprogrammet förhandlar och iscensätter identiteter i relation till frisöryrket och frisörutbildningen med särskilt fokus på femininet.

 

Avhandlingen finns att hämta på:

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1431278/FULLTEXT01.pdf

 

Johanna Mellén, Göteborgs universitet, ger sina kommentarer på avhandlingens bidrag utifrån ett genusperspektiv

Ingrid Berglund, Göteborgs universitet, ger sina kommentarer på avhandlingens bidrag utifrån yrkeskunnande och yrkesidentitet

Därefter följer en gemensam diskussion.

Seminariet arrangeras i samverkan mellan Kollegiet för yrkeskunnande och Kollegiet genusperspektiv i pedagogik.

 

Halvdagskonferens om Floristutbildning och Trädgårdsutbildning

Under eftermiddagen bjuder vi på två presentationer, en som handlar om APL i floristutbildning och en som handlar om Trädgårdsutbildningens attraktionskraft.

Dag: Ej fastställt

Tid: 13.30-16.00

Lokal: Ej fastställt

Anmäl dig/er till ingela.andersson@gu.se

Program

13.30-14.30 Hantverkare, försäljare eller både och? – Helena Hellgren, Göteborgs universitet

Florist är ett hantverksyrke, där stor betoning under utbildningen ligger på just hantverket och skapandeprocessen. Men för floristen, liksom för de flesta andra hantverksyrken, är en viktig del av yrkeskunnandet att även vara skicklig på försäljning och service. Hur lär man sig det inom ramen för en gymnasieutbildning?

På den gymnasieskola där jag arbetar, tränas försäljning och service dels i skolans övningsbutik, men den större delen förläggs till APL-perioden. Min presentation kommer utgå från den Masteruppsats som jag har skrivit inom ramen för NOMIA-programmet, där jag dels har studerat vad det är som gör att elever får/inte får öva försäljning och service under APL, men även hur lärare kan få syn på och stötta sina elever i deras lärande.

De lärandepraktiker som framkom i resultatet kommer att presenteras, och förhoppningsvis diskuteras utifrån andra yrkesperspektiv och eventuella möjligheter till igenkänning och generalisering."

Masteruppsats: Hellgren, H. (2019). Hantverk och försäljning – en studie om att utveckla arbetsplatsförlagt lärande i floristutbildning.

14.30 Rast och erfarenhetsutbyte

15.00 – 15.30 Trädgårdsutbildningens attraktionskraft – Camilla Gåfvels, Konstfack & Ingrid Berglund, Göteborgs universitet

Det yrkesområde som vi valt att belysa närmare i detta presentation är Gröna arbeten inom trädgård och trädgårdsutbildning. Det är en utbildning som attraherar väldigt få ungdomar samtidigt som den expanderar starkt inom vuxenutbildningen. Detta förhållande blev vår utgångspunkt för att undersöka vad som kan påverka den gymnasiala trädgårdsutbildningens attraktionskraft för såväl ungdomar som vuxna.

15.30-16.00 Frågor och diskussion

 

2019

 

Hösttermin

Halvdagskonferens Validering av yrkeskunnande i forskning och praktik

Validering är ett angeläget område inom vuxenutbildning och för studie- och yrkesvägledning. Kollegiet för yrkeskunnande vill därför bjuda in alla intresserade till en eftermiddag med fil. dr. Maria C. Johansson, Malmö universitet och Björn Dufva Hellsten, chef för Validering Väst.

Dag: måndag 11 november
Tid: 13.30-16.00
Lokal: A1 338 (Pedagogen Hus A. En trappa upp vid biblioteket)

Anmäl dig/er till ingela.andersson@gu.se

Program

13.30 - 14.30 Yrkeskunskap och validering - fil. dr. Maria C Johansson, Malmö universitet

Validering kommer med många löften och stora förväntningar, om att till exempel lösa sociala och ekonomiska problem i samhället. Den retorik som omgärdar validering gör att till och med antagningen till yrkeslärarutbildningen handlar om väldigt mycket annat än just yrkeskunskap. Min presentation handlar om min doktorsavhandling. Jag kommer att prata om lite om varför det blev just den här avhandlingen, sedan berättar jag kortfattat om dess delar och resultat för att slutligen nämna tänkbara områden för fortsatt forskning.

Maria har lång yrkeserfarenhet från skola och andra verksamheter. Hon har en licentiatexamen i matematikdidaktik och har nyligen disputerat i pedagogik vid Linnéuniversitetet. För närvarande är hon verksam vid Malmö universitet, där hon framförallt arbetar med yrkeslärarutbildning och forskning.

Doktorsavhandling: Johansson, M. C. (2019).
The institutionalisation of validation and the transformation of vocational knowledge: The case of admission into Vocational Teacher

14.30 Rast och erfarenhetsutbyte

15.00 - 15.30 Validering i praktiken - Björn Dufva Hellsten är chef för Validering Väst

Björn delar med sig av sina erfarenheter kring validering både teoretiskt och med praktiska exempel. Validering Väst är en regional stödstruktur för validering som i flera delar är unik i Sverige gällande bredden på verksamheten, erfarenhet och kompetens. Validering Väst ger kvalificerat stöd och skapar bland annat processer, rutiner och metoder gällande branschvalidering, validering inom vuxenutbildningen, validering och reell kompetensbedömning inom högskolan samt för synliggörande av kompetens hos individer som inte på ett bra sätt går att bedöma mot svenska skolsystem eller branschkrav.

15.30 - 16.00 Frågor och diskussion

 

Vårtermin
 

Seminarium Skapad till skönhet - subjektiviteter i privat skönhetsutbildning

Dag: måndag 20 maj
Tid: 13.00-15.00
Lokal: meddelas senare

Kollegiet för yrkeskunnande bjuder tillsammans med Utbildningssociologiska kollegiet (IPS) in till seminarium med fil.dr Eleonor Linder Eknor

Eleonor Linder Eknor kommer att presentera sina avhandlingsresultat som handlar om hur deltagare i privat utbildning för skönhetsbranschen blir positionerade och positionerar sig själva, vilket fokuserar på relationen mellan yrkeslärande och identitet. Genom detta angreppssätt synliggörs yrkesblivande processer som bland annat handlar om könad kunskap och om hur yrkens legitimitet och status påverkar yrkeslärandet. Stora delar av resultatet handlar också om lärandeprocesser kopplade till kropp och utseende, och om att lära till känsloarbete (emotional labour).

Avhandlingen finns på följande länk: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1245837&dswid=7474

 

2018

 

Halvdagskonferens - Aktuell forskning om Barn- och fritidsprogrammet

Dag: Måndag 26 november
Tid: 13.30 – 16.30
Lokal: BE 014

Susanne Gustavsson, universitetslektor vid Göteborgs universitet ger en introduktion till forskning och utveckling inom Barn- och fritidsprogrammet

Ellinor Dyne, utvecklingsledare vid utbildningsförvaltningen i Göteborg presenterar sin licentiatavhandling Personlig tränare – Framtidsväg eller återvändsgränd? En gymnasial yrkesutgång inom barn- och fritidsprogrammet. Om samarbete mellan aktörer inom utbildning

Martina Wyszynska Johansson universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet presenterar sin doktorsavhandling Eleverfarenhet av ”yrkespersonsblivande” i gymnasial yrkesutbildning: att navigera med hjälp av återkoppling.
 

 

Seminarium - En studie om nyblivna yrkeslärares arbete

Susanne Fransisco från Charles Sturt University, Australien presenterar sin studie om nyblivna yrkeslärares professionella utveckling

Dag: Onsdag 9 maj
Tid: 10.00 – 12.00
Lokal: A1 338

Becoming a VET teacher: Learning how to go on
Novice vocational education and training (VET) teachers in Australia often begin teaching with no qualifications related to being a teacher. Many find themselves in the position where yesterday they were a (for instance) hairdresser and today they are a hairdressing teacher. Drawing on a longitudinal study of nine novice VET teachers undertaken in the first two years of their work as a teacher, this seminar outlines what enabled and constrained the participants in learning to become teachers (the practice architectures). Focusing on four cases from the research, the arrangements that enabled and constrained the development of a trellis of practices that supported teacher learning are explored.

Brief Bio
Susanne Francisco is a lecturer in adult and vocational education at Charles Sturt University in Australia. Her teaching areas are workplace learning, mentoring, professional learning, facilitating adult learning, and reflective practice. Her research areas are VET teacher learning, workplace learning, professional learning for academics in higher education, and leading VET pedagogy.

 

Halvdagskonferens om Yrkesdidaktikens mångfald

Forskare och licentiander presenterar aktuell forskning och du är välkommen att diskutera didaktisk mångfald och didaktiska utmaningar i gymnasial yrkesutbildning.

Dag: Tisdag 20 mars 2018
Tid: 13.30 – 16.30
Lokal: AK2 136

Gymnasial yrkesutbildning är ett viktig och omdebatterat inslag i det svenska samhället. Yrkesutbildning erbjuder kunskaper och färdigheter som elever utvecklar både i skolan och på arbetsplatser. Yrkeslärarens arbete blir komplext när undervisningen behöver utformas för att svara mot kraven som ställs i ett arbetsliv som präglas av ständig förändring. I det här sammanhanget blir följande frågor viktiga och nödvändiga att lyfta fram i den allmänna debatten för att belysa undervisning och lärande i yrkesutbildningens skolvardag: Vad är yrkesdidaktik? Vad är yrkesämnenas didaktik?

Vid konferensen medverkar:

Viveca Lindberg, Docent i didaktik och forskare vid Göteborgs Universitet, presenterar antologin Yrkesdidaktikens mångfald. De olika kapitlen redovisar resultat från licentiatavhandlingar inom den nationella forskarskolan i yrkesämnenas didaktik.

Yrkesdidaktikens mångfald (länk)

Några av författarna presenterar sina texter och ni bjuds in till diskussion:

Gun-Britt Wärvik, Docent i pedagogik och forskare, Göteborgs Universitet - Vad är ett yrkesämne?
Ola Lindholm, Fil. lic, Karlstads Universitet - När elever äger kunskapen
Martina Wyszynska Johansson, Fil. lic, Göteborgs Universitet - Bedömning för yrkeslärande
Åsa Mårtensson, Fil. lic. Linköpings Universitet - Tid för handledning
Ingrid Carlgren, Professor emerita, Stockholms Universitet – Yrkesdidaktiska vägval

 

2017 

 

Halvdagskonferens med diskussion om Vård och omsorgsutbildning i gymnasieskola och vuxenutbildning 

Dag: måndag 27 november 2017
Tid:13.30 –16.30
Lokal: AK 2 136 (Pedagogen hus A källarplan)

Enni Paul, Stockholms Universitet, presenterar sin doktorsavhandling
Vård- och omsorgselever möte med skriftbruk i samband med APL.

Ulrika Sjövall från Katrinelundsgymnasiet i Göteborg presenterar ett utvecklingsarbete inom yrkeslärarutbildningen
Gymnasiearbetet som rollspel i vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux.

Katarina Lagercrantz, Stockholms Universitet, presenterar sin doktorsavhandling
Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning. En studie av vuxnas erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux.

Välkomna hälsar
Ingrid Berglund (ordförande)
Ingela Andersson (sekreterare)


Halvdagskonferens med diskussion om Vård och omsorgsutbildning i gymnasieskola och vuxenutbildning

Dag: måndag 27 november 2017
Tid:13.30 –16.30
Lokal: AK 2 136 (Pedagogen hus A källarplan)

Enni Paul, Stockholms Universitet, presenterar sin doktorsavhandling
Vård- och omsorgselever möte med skriftbruk i samband med APL.

Ulrika Sjövall från Katrinelundsgymnasiet i Göteborg presenterar ett utvecklingsarbete inom yrkeslärarutbildningen
Gymnasiearbetet som rollspel i vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux.

Katarina Lagercrantz, Stockholms Universitet, presenterar sin doktorsavhandling
Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning. En studie av vuxnas erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux.

 

Seminarium och diskussion om yrkesutbildning inom Handelsprogrammet i gymnasieskolan och vuxenutbildning
Dag: måndag 25 september
Tid: 13.30 – 16.30
Lokal: AK 2 136

Per Kristmansson, universitetslektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet presenterar sin doktorsavhandling.

Gymnasial lärlingsutbildning på handels- och administrationsprogrammet. En studie av lärlingsutbildningens förutsättningar och utvecklingen av yrkeskunnande.


Handels- och administrationsprogrammet är ett av de minst utforskade yrkesprogrammen i gymnasieskolan. Min avhandling rör sig inom ramarna för försöket med gymnasial lärlingsutbildning - som inte heller är särskilt utforskat. Syftet med studien var att bidra med förståelse av, och kunskap om, hur gymnasial lärlingsutbildning realiseras på handels- och administrationsprogrammet och hur lärlingselever utvecklar yrkeskunnande i APU/APL. Avhandlingen syftar även till att synliggöra yrkeskunnande i detaljhandelsbranschen i ett historiskt och nutida perspektiv. I presentationen kommer jag att fokusera på avhandlingens två delstudier. Avhandlingen har delvis en verksamhetsteoretisk inriktning, därför har historien en avgörande betydelse. I den första delstudien ges en historik över detaljhandelsbranschens historia där några stora omvälvande förändringar pekas ut. Jag kommer att diskutera hur yrkeskunnandet förändrats över tid. I presentationen av den andra delstudien ges exempel på vilka arbetsuppgifter lärlingarna i studien får tillgång till och vad som framstår som avgörande för möjligheten att ta plats i yrkesgemenskapen. Jag kommer även att ge exempel på och diskutera de bedömningspraktiker som jag identifierade i studien.

Charlotte Arkenback-Sundström, Eductus Vuxenutbildning, presenterar sin licentiatavhandling.

 

Matematik? – Nej, det handlar bara om sunt förnuft och rätt attityd. En studie av matematikinnehållande aktiviteter i lärlingsvux inom detaljhandeln.

När butikschefer, butikssäljare, handledare och lärlingar får frågan om när de använder matematik i sitt arbete, så nämner de ofta i kassan och vid inventering i butiken och på lagret. De konstaterar också att det egentligen är väldigt sällan som man behöver räkna själv, allt är förprogrammerat i kassan eftersom det inte finns tid att räkna manuellt. En butikschef säger: "Det man behöver kunna för att jobba i kassan är datorn, men det kan ju nästan alla idag". I min presentation kommer jag att ge exempel på några av de matematikinnehållande lärandeaktiviteter på lagret, butiksgolvet och i kassan som jag fann i min studie, samt hur studiens matematiska referensram kan användas för att "hitta matematiken" i arbetsplatsförlagt lärande. Jag kommer också att diskutera hur aktiviteterna kan kopplas till skolmatematiken och handelns yrkeskompetenser.

 

Digitala redskap som stöd för lärande – i yrkesutbildning

Dag: Tisdag 14 mars 2017
Tid:13.30 – 16.30
Lokal: AK 2 136 (Pedagogen Hus A – källarplan)

Digitala redskap används på en mängd olika sätt av lärare i skolans verksamhet. Vi bjuder därför in till en eftermiddagskonferens med seminarier och erfarenhetsutbyte om hur digitala redskap används i och vid sidan av undervisningen. Vid konferensen ges tre presentationerna där det finns tid ställa frågor som rör dessa studier. Vi ser också gärna att ni som deltar i konferensen delar med er av egna erfarenheter i samband med rast och i den avlutande diskussionen.

 

2016

 

Kollegiet för yrkeskunnande och Aktionsforskningskollegiet bjuder in till ett seminarium med PhD Sarojni Choy från Griffith University.

Tid: torsdag 8 september kl. 15 – 16.30
Plats: AK 2 135
Efter seminariet bjuder vi något att äta i personalrummet på tredje våningen.
Anmälan krävs. E-mail: ingela.andersson@gu.se

Improving VET Practice: A Critical Participatory Action Research Approach
Assoc. Prof. Sarojni Choy
[Griffith University]
Vocational Education and Training practitioners need to constantly appraise their practices to provide high-quality education and training to diverse learner groups to meet emerging skill needs for the new economy. I present a case example of critical participatory action research (CPAR), applied as a work integrated framework, to enhance VET educator practices in a public provider based in South East Queensland. The framework is premised on establishing a sustainable approach to VET educator development, with overarching considerations of engagement and empowerment, contextualisation, resources, leadership and sustainability.

Participant educators (27) from two TAFE Queensland regions self-selected CPAR projects that were embedded and embodied within their areas of practice. In consultation with their teams, the participants identified and prioritised areas for attention. Being thus involved gave them a sense of ownership in the design and implementation of strategies to improve practice. Using a collaborative community-based learning approach they applied the CPAR framework to address issues at their practice sites. This presentation will illustrate examples of the CPAR projects and their outcomes to demonstrate how the CPAR framework was applied, its merits, and its limitations. It will also suggest a framework that can be considered by VET providers to improve teaching practice.

 

14 september, halvdagskonferens:
Aktuell forskning om yrkesutbildning

Lokal: Pedagogen Hus A, Sal AK2 137
Tid: Kl. 13.00-17.00

Anmälan skickas till:
Ingela Andersson (kollegiesekreterare) ingela.andersson@gu.se

 

29 september. Avstämningsseminarium för Charlotte Arkenback-Sundström

Matematik? Nej, det handlar bara om sunt förnuft och rätt attityd. En studie av matematikinnehållande aktiviteter i lärlingspraktiker inom detaljhandeln

Tid: kl. 13-15
Lokal: A1 330

Butikssäljare är en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen som består av kurser från gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram. Lärlingsvux är en ny studieform inom vuxenutbildningen (LVux12) som innebär att minst 70 % av yrkesutbildningen ska vara arbetsplatsförlagd. I studien undersöks 13 lärlingspraktiker inom detaljhandeln med fokus på matematikinnehållande aktiviteter.

Diskutant: Docent Ingrid Henning Loeb, IPKL
Huvudhandledare: professor Karin Rönnerman, IPS
Biträdande handledare: FD. Karin Lumsden Wass, IPS och FD. Anette Jahnke, NCM

Den som vill ta del av hela arbetet kan kontakta Charlotte Arkenback-Sundström, charlotte.arkenback-sundstrom@gu.se

14 juni kl. 13.00-16.30.
Lokal: Pedagogen, Grönsakstorget. Hus B, sal BE 036.

 

Kollegiet för yrkeskunnande vid Göteborgs universitet inbjuder till seminariet ”Språkutvecklande undervisning i gymnasieskolans yrkesutbildning”.

Seminariet riktar sig till yrkeslärare, skolledare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen som undervisar på yrkesprogram och introduktionsprogrammens yrkesutbildningar.
Vid seminariet presenteras resultat från ett pilotprojekt där forskarna under våren 2016 har studerat hur elever i några olika yrkesämnen i gymnasiet får möjlighet att utveckla sina kunskaper. Språket är en viktig nyckel när elever lär sig ett yrkesområde, både för att få kunskaper om specifika yrkesord och för att lära sig ämnesrelaterade ord. Det är grunden för skolframgång och har allt mer kommit i fokus. Området om språkutvecklande undervisningssätt har tills idag varit obeforskat i yrkesutbildning. Det är viktigt att pedagogisk forskning och yrkesverksamma får mer kunskap om hur yrkeselevers yrkesspråk får möjlighet att utvecklas.
Pilotprojektet är tvärvetenskapligt och har genomförts av två forskare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik (Ingrid Henning Loeb och Ann-Sofie Holm) och två forskare vid institutionen för svenska språket (Per Holmberg och Lotta Olvegård). Projektet har finansierats av Västra Götalandsregionen och är en förstudie till större forskningsansökningar. Forskarna har genomfört fältstudier vid olika skolor och yrkeslärares undervisning (genomgångar, instruktioner och dialoger med elever) har spelats in med MP3 och analyserats. Vid seminariet visas olika exempel på resultat från studien och de analyser som gjorts. Vid seminariet inbjuds också till diskussion resultat och analys. För de fortsatta studierna är viktigt med återkoppling från verksamma inom området.
I slutet av presentationen finner du också länkar och litteraturtips om att arbeta med språkutvecklande arbetsformer i undervisningen.
 

Från uppväxt till lärargärning: En livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet.

3 mars, kl 17.15 – 18.30, Lokal AK2 135

Kollegiet för yrkeskunnande bjuder in till ett seminarium med Hamid Asghari. Hamid är lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Han har också arbetat som verkstadsmekaniker, CNC-operatör, elektronikingenjör och yrkeslärare i ett antal år innan han disputerade i oktober 2014. Vid seminariet presenterar han sin avhandling:

Lärarna sätter spår i elevernas liv och eleverna utbildas till olika industriarbetare utifrån vem deras lärare är. Ur yrkeslärarnas livsberättelser framträder fyra olika mål med undervisning, mål som inte nödvändigtvis är samma som det som Skolverket eller styrdokumenten sätter upp för utbildningen. Ett mål är att skapa förutsättningar för yrkeseleverna att klara av skolan. Yrkeslärarna försöker i många fall vända en negativ attityd till skolan hos sina elever genom att stärka deras självförtroende. Ett annat mål är att skapa förutsättningar för eleverna att få jobb direkt efter utbildningen. Ett tredje mål handlar om att skapa förutsättningar för eleverna att studera vidare på universitetet. Det sista målet handlar om att forma yrkeseleverna till stolta industriarbetare, industriarbetare som av råmaterial kan tillverka arbetsstycken som sitter i bilar och flygplan. Resultatet visar att yrkeslärarna använder sig av olika undervisningsstrategier för att uppnå de här målen. Strategier som också kan förstås i relation till yrkeslärarnas tidigare livserfarenheter.
Länk till avhandlingen
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:747059/FULLTEXT01.pdf

 

2015

 

A praxis approach to mathematics education, Associate Professor Peter Grootenboer (Griffith University, Queensland, Australia)

25 NOVEMBER , kl 15.00 - 17.00 i sal A1 311

Kollegiet för yrkeskunnande och Aktionsforskningskollegiet samverkar i detta seminarium. Våra gemensamma internationella kollegor från Australien besöker oss vilket ger möjlighet att få höra om deras aktionsforskningsarbete inom utbildningsfältet i Australien. Två presentationer ges, en om aktionsforskning inom matematikdidaktik av Peter Grootenboer och en inom yrkesdidaktik av Annette Green.

A praxis approach to mathematics education recognizes that teachers are required to continually make morally-dense and value-laden decisions about their work. However, there is evidence that often this dimension of their teaching practice is overlooked, and this has had long-term consequences. In this seminar two cases of mathematics education are considered related to school mathematics teaching and to preservice teacher education to explore and promote discussion about educational praxis in mathematics. While the focus is specifically on mathematics education, there are implications for other disciplines and for teacher education.

School development in a vocational college in Australia: Praxis in action, Doctor Annette Green (Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australia)

A new vocational college provided the opportunity for the principal, staff and two researchers from Charles Sturt University to reflect and research at every stage since 2010 when the first students arrived. At every stage the process was discussed in terms of values particular to vocational learning, so industry appropriate learning spaces were well equipped and learners could be assured that Vocational Education and Training (VET) qualifications were at industry standards. In this seminar, as the reflective action research professional development for staff managing the new school, the ways in which the school reached out and created partnership programs with the community and the particular case of the Hospitality centre will be discussed. Finally, the model was replicated in two other Trade Training Centres in other linked schools will demonstrate how praxis can be seen in action to ensure the best outcomes for all.