Göteborgs universitet

Doktorand på IPKL

På IPKL kan du antas till utbildning på forskarnivå i något av våra två forskarämnen antingen via en anställning som doktorand eller, om du har extern finansiering genom anställning hos annan arbetsgivare, via enskild antagning. Du kan bli antagen antingen mot doktorsexamen eller mot licentiatexamen.

Ansökan till forskarutbildning

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer om behörighetskrav för respektive forskarämne:

Barn- och ungdomsvetenskap

Pedagogik

Instruktioner för forskningsplan

I samband med ansökan till forskarutbildning ska du bifoga en forskningsplan som beskriver det avhandlingsarbete du önskar genomföra. Forskningsplanen utgör, tillsammans med övrig meritering, ett viktigt inslag vid bedömningen av din förmåga att tillgodogöra dig forskarutbildningen. Syftet med forskningsplanen är för det första att visa på forskningsfrågans vetenskapliga relevans och betydelse, för det andra att visa på din förtrogenhet med ämnet som avhandlingsprojektet kretsar kring, och för det tredje att ge en indikation på möjligheterna att realisera avhandlingsprojektet inom de givna tidsramarna för forskarutbildningen – vilket inkluderar en medvetenhet om de metodologiska utmaningar och potentiella avgränsningar som projektet kan aktualisera.

Forskningsplanen får skrivas på svenska eller engelska. I planen ska följande punkter ingå:

 • Preliminär rubrik för avhandlingsarbetet
 • Syfte och frågeställningar 
  Redogör för övergripande syfte, problembakgrund och frågeställningar för avhandlingsprojektet.
 • Tidigare forskning
  Gör ett kortfattat sammandrag av tidigare forskning inom det område och de frågeställningar som avhandlingsarbetet avser. Kortfattad referenslista ska ingå.
 • Projektbeskrivning
  Beskriv avhandlingsprojektet, t ex den empiri du avser att samla in och arbeta med, teoretiska utgångspunkter, analysmetoder, övergripande tidsplan. Motivera också hur ditt problem knyter an till forskning och forskningsintressen som finns på IPKL.
 • Etiska överväganden
  Beskriv de eventuella etiska övervägande som kan bli aktuella i samband med forskningens genomförande.

Forskningsplanen får vara maximalt 3 000 ord (inklusive referenser). Den ska skrivas med Times New Roman 12, radavstånd 1,5.

Doktorandtjänst

De flesta av våra doktorander har en doktorandanställning hos oss. Det innebär att du både är antagen som doktorand på forskarutbildningen samt har en anställning hos oss. Vi lyser ut doktorandanställningar mot både doktorsexamen och licentiatexamen.

Lediga anställningar

Enskild antagning till forskarutbildning

Om du har extern finansiering genom anställning hos annan arbetsgivare kan du lämna in ansökan till forskarutbildning löpande under året. Du har då ingen anställning hos oss. Du kan antas till utbildning på forskarnivå som avslutas med antingen licentiatexamen eller doktorsexamen. 

Du som är intresserad av att påbörja utbildning på forskarnivå rekommenderas att ta del av den allmänna studieplanen för barn- och ungdomsvetenskap respektive pedagogik och att kontakta studierektor vid institutionen för mer detaljerad information. Till utbildning på forskarnivå antas endast doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor samt har studiefinansiering.

 

Forskarskola

Många doktorander vid IPKL har också sin tillhörighet i en forskarskola. En forskarskola är oftast organiserad kring ett område och ger också obligatoriska kurser för fördjupning i detta område. En forskarskola kan inrättas vid ett universitet eller som ett nationellt samarbete mellan olika universitet.

Som doktorand inom en forskarskola är du anställd hos annan arbetsgivare och har din finansiering därifrån.

Efter antagning

Handledning och forskningsteman

När en doktorand antagits till forskarutbildning vid IPKL utser institutionen i samråd med  doktoranden en huvudhandledare och en biträdande handledare. Doktoranden knyts också tidigt under sin doktorandtid till någon av de forskningsteman som finns vid institutionen. Vanligtvis följer doktoranden huvudhandledarens tema men har också tillgång till institutionens övriga forskningsteman.

Kurser

Förutom att skriva din avhandling läser du också kurser om sammanlagt 85 hp om du är antagen mot doktorsexamen eller 50 hp om du är antagen mot licentiatexamen. Det finns både obligatoriska och valbara kurser. För doktorander som ingår i forskarskolor kan kursutbudet och antalet poäng ibland variera.

Här kan du söka bland aktuella kurser

Planerings-, mitt- och slutseminarier

Under forskarutbildningen presenterar du som doktorand ditt avhandlingsarbete på ett öppet seminarium vid tre tillfällen; planeringsseminarium, mittseminarium och slutseminarium.

Doktorander som är antagna mot licentiatexamen presenterar sitt arbete vid ett planeringsseminarium och sedan under ett avstämningsseminarium. Licentiatuppsatsen presenteras och granskas sedan vid ett öppet licentiatseminarium.