Länkstig

Nils Hammarén

Studierektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Nils Hammarén

Nils Hammarén disputerade 2008 i ämnet socialt arbete på en avhandling om unga män i så kallat utsatta förorter och konstruktioner av identitet, med ett specifikt fokus på kön och sexualitet. Fram till 2012 arbetade han som lektor på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Från och med 2012 är han verksam på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) vid Göteborgs universitet. 2014 blev han antagen som docent och 2023 befordrad till professor i barn- och ungdomsvetenskap.

Hammaréns forskning och undervisning berör frågor i relation till barn och unga, identitet, livsvillkor, makt, segregation, migration och (för)skola. I hans undervisning ingår också handledningsuppdrag, samt frågor om metod(ologi) och vetenskapsteori. Mellan 2008-2011 arbetade Hammarén i det EU-finansierade projektet EUMARGINS, vars syfte var att analysera inkluderings- och exkluderingsprocesser för unga vuxna invandrare i Europa. Hammarén var mellan 2013-2015 koordinator för den tvärvetenskapliga forskargruppen Ungdom, kultur och lärande, UKL (senare Barndom, ungdom, kultur och lärande, BUKL) vid IPKL. Denna grupp fokuserade forskning kring ungdomars livsvillkor, identitetsskapande och lärande. Flera av forskargruppens projekt berörde genus, skolan, stadens segregationsprocesser och ungdomars strategier för att navigera i och utveckla motstånd mot ett socialt och etniskt uppdelat samhälle. Under 2014 arbetade Hammarén i projektet Brottsplats skolan – en studie av brottsoffer i skolan (Brottsoffermyndigheten). Fokus för detta projekt var att studera vilka bedömningar och strategier som skolor vidtar då elever i grundskolans senare år kategoriseras och bedöms som brottsoffer. Under 2019-2020 ledde Hammarén följeforskningsprojektet Projekt Trygghetsvärd, finansierat av Länsförsäkringar, som syftade till att följa en trygghetsvärd och dennes arbete på en skola i ett socialt belastat område.

Hammarén arbetar sedan 2020 i forskningsprogrammet Mellan resignation och framtidstro (2020-2024), finansierat av Stena-stiftelsen, i vilket tre forskningsprojekt ingår. Hammarén leder inom ramen för detta program forskningsprojektet Obehöriga äga ej tillträde, som fokuserar (o)behörighet till gymnasiet och synen på skolan för unga i "socialt utsatta" stadsdelar. Hammarén var mellan 2015-2021 ledamot i IPKL:s institutionsråd och är sedan 2022 ledamot i Beredning för utbildning på forskarnivå (BUF). Sedan 2020 är han en av kontaktpersonerna för forskningstemat Young People, Precariousness and Wellbeing (YPW), vid IPKL, och sedan 2021 också ordförande för dess kollegium, YPW-kollegiet. Från och med hösten 2022 är han studierektor för forskarutbildningen på IPKL.