Göteborgs universitet
Bild
ungdomar
Foto: Adobe stock
Länkstig

Barn- och ungdomsvetenskap

Barn- och ungdomsvetenskap är ett ämne på forskarnivå som behandlar barns och ungas livsvillkor, lärande, utveckling och socialisation i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Forskningsområden som bearbetas rör barn och ungas vardagsliv, formella och informella lärandemiljöer och forskningen riktas mot frågor i gränslandet mellan utbildning, lek, fritid och familjeliv.

Behörighet

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet

till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För särskild behörighet krävs ett av följande alternativ:

A) Lärarexamen på avancerad nivå, alternativt lärarexamen samt ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

B) För särskild behörighet krävs kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i samhällsvetensskapligt utbildningsvetenskapligt- eller beteendevetenskapligt område med relevans för barn- och ungdomsvetenskap, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan

För utbildning på forskarnivå finns för varje ämne en allmän studieplan som reglerar utbildningen. I studieplanen ingår avsnitt om:

  •     Examensbenämning och ämnesbeskrivning
  •     Utbildningens mål
  •     Behörighetsvillkor och förkunskapskrav
  •     Antagning, urval och bedömningsgrunder
  •     Utbildningens innehåll och upplägg
  •     Handledning
  •     Individuell studieplan
  •     Övergångsregler

 

Bli doktorand hos oss!

Nyfiken på studier inom forskarutbildningsämnet barn- och ungdomsvetenskap? Besök Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande för att läsa mer och hur du ansöker.