Länkstig

Per Jonsson

Professor emeritus

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22 B
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Per Jonsson

Professor vid Institutionen för marina vetenskaper - Tjärnö

Utförligare presentationer av pågående projekt finns i den engelska versionen.

Evolution av marina larvers simbeteende och betydelse för lokala anpassningar Projektet, med finansiering av svenska forskningsrådet (VR) sytar till att undersöka kopplingen mellan evolution av olika simbeteenden hos marina larver och hur det påverkar spridning och larvernas möjlighet att hitta en lämplig miljö och påbörja sitt vuxna liv. För många arter som lever i kustzonen är en stor utmaning för larverna att stanna kvar i eller komma tillbaka till kustzonen trots att de driver fritt i många veckor. En spännande möjlighet är att naturligt urval för vissa simbeteenden minskar spridningen bort från kustzonen. En sådan mekanism öppnar också möjligheten för utveckling av lokala beteendevarianter anpassade till den lokala oceanografin. En effekt av lokala anpassningar som reducerar larvers spridning är att spridningen mellan populationer inom arten kan minska vilket då kan öka möjligheten till andra lokala anpassningar även hos det vuxna livsstadiet.

Integrering av ålgräsets ekologiska och ekonomiska värden för en uthållig fysisk havsplanering och förvaltning Ekosystembaserad havsplanering och förvaltning förespråkas idag för att motverka den pågående utarmningen av marina miljöer och de ekosystemtjänster de tillför samhället. Denna förvaltningsmetod försvåras dock allvarligt av bristen på information om hur ekologiska samhällen är sammanlänkade genom spridning av larver och frön, hur ekosystemtjänster skall värderas, samt metoder för hur denna information skall användas i förvaltningen. Ålgräsängar (Zostera marina) är ett dominerande habitat i grunda kustområden som erbjuder flera viktiga ekosystemtjänster, men som minskat dramatiskt i utbredning och är i omedelbart behov skydd och restaurering. Utefter svenska kuster har upp till 60% av ålgräsängarna försvunnit sedan 1980- talet. Med ett multidisciplinärt team syftar projektet till att utveckla en serie nya spatiella förvaltningsredskap för områdesskydd och restaurering av ålgräsängar genom 3 delmoment: 1. Undersöka fröspridning och konnektivitet mellan historiska och nu levande ålgräsängar med hjälp av oceanografiska partikelmodeller och populationsgenetiska metoder. 2. Identifiera ålgräsets ekosystemtjänster och beräkna deras lokala ekonomiska värde genom att använda modeller av torsklarvers rekrytering och kostnaden för att minska närsaltsutsläpp. 3. Utveckla ett modell-verktyg som integrerar hur ålgrässamhällen är sammanlänkade via larvspridning, med ängarnas lokala ekonomiska värde för att identifiera de viktigaste ålgräsängarna ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Integration av klimatförändringseffekter i en ekosystembaserad förvaltning och planering av den svenska marina miljön (ClimeMarine)

Den globala klimatförändringen kommer att påverka haven och de marina ekosystemen under lång tid framöver. Denna utmaning kommer att samexistera med nuvarande påverkan av haven, så som övergödning, sjöfart, fiske och användning av kustområden för hamnar, turism och rekreation. Att ha en effektiv förvaltning av havsresurserna på plats är avgörande för att skydda och bevara det som i många fall representerar oersättliga värden. På grund av de stora och snabba förändringar som förväntas uppstå p.g.a. klimatförändringen, samt de komplexa interaktioner som finns i marina system, behöver vi samtidigt ta hänsyn till såväl nuvarande och kommande havspåverkan. Det föreslagna projektet kommer att främja en ekosystembaserad förvaltning av de svenska haven som kommer att ta hänsyn till klimatförändringar, osäkerheter i data och nödvändig klimatanpassning. Genom intressentdialoger och gemensam framtagning av frågeställningar, kommer vi undersöka möjligheter och hinder för olika sektors förmåga att förstå och integrera klimatförändringen i beslutsprocessen. Inom projektet kommer det kumulativa bedömningsverktyget "Symphony", som utvecklats och kommer att användas för marin planering inom den svenska förvaltningen, att vidareutvecklas för att införliva klimatdata. Fallstudier i Symphony kommer att utvecklas och vara basen för intressentdiskussioner, utformade för att identifiera konkurrerande intressen, hinder och ytterligare behov för en adekvat och klimatbeständig marin planeringsprocess.

Effekter av ägg- och larvspridning för evolution av lokalt anpassade torskbestånd i Skagerack/Kattegatts fjordmiljöer Lokala torskbestånd i Skagerack/Kattegatt har minskat dramatiskt sedan 1970-talet. Inom projektet MarGen, finansierat genom EU-Interreg, använder vi biofysiks modellering och genetisk/genomisk analys för att bättre förstå viktiga lekplatser (både nuvarande och historiska) som fungerar som källor för ung torsk som rekryterar i Skagerack/Kattegatt. Vi letar också efter unika anpassningar hos torsk i fjordar, t.ex. kopplat till migrationsmönster.

Utformning av marina skyddade områden i Arktis utifrån spridning och konnektivitet Marina skyddade områden är ett viktigt verktyg i naturvårdsarbetet med att bevara biologiskt mångfald och att skydda överfiskade kommersiella bestånd. Det saknas dock idag viktig kunskap om hur organismer sprids i havet och hur områden och olika reservat är sammanbundna via spridning. Detta utgör ett allvarligt hinder för att kunna utforma ett effektivt och uthålligt nätverk av marina reservat som uppfyller uppsatta mål om bevarande av marina miljöer, bestånd och biodiversitet. Målet med detta projekt, som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten är att utveckla modellredskap som hjälper förvaltare av marina miljöer och kommersiella bestånd i Arktis att inkludera aspekter av spridning och konnektivitet för utvärdering och utformning av nätverk av marina skyddade områden.

The Linnaeus Centre for Marine Evolutionary Biology

Läs mer om projektet på den här länken.