Länkstig

Lena Lindgren

Professor emerita

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Lena Lindgren

Bakgrund Min akademiska bakgrund är fil dr i statsvetenskap (1991) och docent i offentlig förvaltning (2001). Jag arbetar främst med undervisning och forskning inriktad på teori- och metodutveckling i utvärdering och policyanalys. Jag är också starkt engagerad i samverkan med den offentliga sektorn. Forskningsintressen Min forskning har över tid haft lite olika fokus och handlat om demokrati- och institutionsuppbyggnad i Afrika, folkbildning och den ideella sektorns demokratiroll, utbildningspolitik samt utvärderingsforskning. Med utvärderingsforskning menas dels forskning som använder beprövade vetenskapliga metoder för att bedöma och bidra till förbättring av olika verksamheter, dels forskning om utvärdering som praktik och samhällsfenomen.

Intresset för utvärderingsforskning har alltid funnits med i bilden, men har på senare år förstärkts. Forskningen om utvärdering har i huvudsak handlat om att kritiskt granska logik och funktioner hos olika former av uppföljnings- och utvärderingssystem, t ex kvalitetsmätning och brukarundersökningar.

Jag har också genomfört ett 20-tal utvärderingar på beställning av olika statliga och kommunala myndigheter, främst inom utbildning och socialtjänst. Pågående forskningsprojekt Utvärderingars konsekvenser för grundskolans praktik - styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring. Finansierat av Vetenskapsrådet 2012-2014. Medarbetare: Anders Hanberger och Agneta Hult, Umeå universitet

Mått och mätande i GR-kommunerna. En studie av öppna jämförelsers inom äldreomsorgen. Finansieras av FoU i Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund 2010-2012. Samverkan Mitt engagemang för samverkan kommer bl.a. till uttryck genom att jag: a) som en del av min tjänst bistår kommunerna i VG-regionen med metodstöd i utvärderingsfrågor, b) på uppdrag utför utvärde-ringar och/eller statliga myndigheter med metodstöd, och c) är en ofta anlitad föredragshållare. Uppdrag

  • Ledamot i Högskoleverkets vetenskapliga råd från 2011.
  • Ledamot i Sadevs insynsråd från 2011.
  • Ledamot i Skolinspektionens vetenskapliga råd från 2011.
  • Ordförande i Svenska utvärderingsföreningen 2008-2009; vice ordförande 2006-2007.

Undervisningsområden Efter att ha arbetat drygt 20 år som lärare är min undervisnings-erfarenhet omfattande. Undervisningen har framförallt genomförts på Förvaltningshögskolan där jag medverkat i och varit ansvarig för en rad olika kurser på såväl grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Jag har också handlett ett stort antal uppsatser på grund- och masternivå, samt varit handledare i forskarutbildningen.

För närvarande är jag ansvarig för masterkursen Implementering & utvärdering, samt medverkar i Policyanalys som är en kurs på kandidatnivå.

Även när det gäller uppdragsutbildning har jag varit ofta anlitad som lärare, t ex i kurser som givits på uppdrag av statliga, regionala och kommunala myndigheter.