Länkstig

Caroline Rossiello Runesdotter

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Caroline Rossiello Runesdotter

Forskningsintressen Mitt avhandlingsprojekt var att studera förändrad styrning av folkhögskolan och hur folkhögskolornas anpassning till ändrade villkor i sin tur påverkar verksamheten. Detta var en del i ett större projekt, Förändrade incitament i den svenska vuxenutbildningen, med det övergripande målet att få ökad kunskap om omvandlingarna av den svenska vuxenutbildningen. De olika delprojekten studerade ur olika perspektiv skilda praktiker inom såväl utbildningen för vuxna som organiseringen av densamma.

Folkhögskolan har liksom annan vuxenutbildning en förändrad styrning, en övergång från regel- till mål- och resultatstyrning. För folkhögskolans del har det bland annat inneburit att en väl avgränsad arena för verksamheten håller på att lösas upp och i sin förlängning kan man förmoda att det ger upphov till dilemman när en traditionell plats inom vuxenutbildningen utmanas.

Mitt forskningsintresse har bland annat rört de institutionella och organisatoriska aspekterna av utbildning och samspelet med ekonomiska, sociala och politiska förändringar. Med den utgångspunkten har mitt intresse också berört de förändringar vi ser inom allt från förskola till gymnasial utbildning och då med läroplansteori som ett teoretiskt raster. En aspekt har då varit att undersöka olika uttryck för förändrad styrning av skolan, då framförallt en tilltagande juridifiering.

Undervisningsintressen jag undervisar i fristående kurser inom vuxenpedagogik och folkbildning, inom lärarprogrammet har jag framförallt undervisat kurser som Statsvetenskapliga institutionen ansvarat för och har då ingått i temat om läroplansteori.

Nyckelord utbildningspolitik, organisatoriska och institutionella aspekter på utbildning, folkbildning, juridifiering, läroplansteori.