Länkstig

Caroline Rossiello Runesdotter

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Caroline Rossiello Runesdotter

Forskningsintressen Mitt avhandlingsprojekt är att studera verkan av förändringar i styrning av folkhögskolan och hur folkhögskolans anpassning till ändrade villkor i sin tur påverkar verksamheten. Detta är en del i ett större projekt, Förändrade incitament i den svenska vuxenutbildningen, med det övergripande målet att få ökad kunskap om omvandlingarna av den svenska vuxenutbildningen. De olika delprojekten studerar ur olika perspektiv skilda praktiker inom såväl utbildningen för vuxna som organiseringen av densamma.

Folkhögskolan har liksom annan vuxenutbildning en förändrad styrning, en övergång från regel- till mål- och resultatstyrning. För folkhögskolans del har det bland annat inneburit att en väl avgränsad arena för verksamheten håller på att lösas upp och i sin förlängning kan man förmoda att det ger upphov till dilemman när en traditionell plats inom vuxenutbildningen utmanas.

Mitt forskningsintresse rör de institutionella och organisatoriska aspekterna av vuxenutbildning och samspelet med förändringar i det ekonomiska, sociala och politiska.

Undervisningsintressen Jag är verksam inom Folkhögskollärarprogrammet, Linköpings Universitet, och undervisar i fristående kurser i vuxenpedagogik, livslångt och livsvitt lärande och folkbildning.

Nyckelord utbildningspolitik, folkbildning, organisatoriska och institutionella aspekter på utbildning