Länkstig

Anna-Maria Fjellman

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 316
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna-Maria Fjellman

Jag disputerade 2019 med avhandlingen School choice, space and the geography of marketization- Analyses of educational restructuring in upper secondary education in Sweden. Jag har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och samhällsskunskap men jag har främst undervisat inom vuxenutbildningen. Jag har även gått programmet International Master in Educational research (IMER).

Min avhandling skrevs inom forskningsprojektet CHANCE: Utbildningsreformer för gymnasieskolan under två årtionden: Konsekvenser för fördelning av resurser, rekrytering och utbildningsresultat. Jag ansvarade för delprojekt 1 och det syftade till att undersöka konsekvenserna av det fria skolvalet med fokus på att kartlägga skolmarknadernas geografiska utveckling över tid genom att analysera elevrörlighet och fördelning av utbildningsresurser över kommuner och regioner. Analyserna är baserade på registerdata från Gothenburg Longitudinal Database (GOLD). Mobilitet, spatiala analyser, differentieringsprocesser i utbildningssystemet, strukturella rörelsemönster och förändringar i tillgång till utbildningsmöjligheter och likvärdighet över tid på systemnivå är viktiga intressen i min forskning.

Nuvarande projekt:

  • School, learning and mental health: determinants, consequences and prevention of school failure //Skola, lärande och psykisk hälsa: påverkansfaktorer, konsekvenser och prevention av skolmisslyckande. Leds av Jan-Eric Gustafsson.
  • Gymnasiemarknaden i svenskglesa områden. Valet av gymnasieutbildning bland familjer och elever medmigrationsbakgrund i etniskt heterogena och socioekonomiskt tillbakasatta bostadsom. Leds av Håkan Forsberg, Uppsala Universitet.

Tidigare projekt:

  • Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices (2018-2021), projektledare: Tore Björgo, Oslo universitet. I projektet studerades samverkansarbete i arbetet mot våldsbejakande extremism i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
  • EUTOPIA. Utredare i Workpackage 2 - Utbildning.

Jag är med i forskningsmiljöerna Förutsättningar, Utbildning och Resultat (FUR) samt KRIT.