Länkstig

Jennie Sivenbring

Studierektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Arkitektgatan 3, Gegerfeltska villan
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jennie Sivenbring

Jag är sedan hösten 2011, anställd vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) vid Göteborgs Universitet. Våren 2016 disputerade jag i barn och ungdomsvetenskap med avhandlingen I den betraktades ögon. Ungdomar om bedömning i skolan. Sedan våren 2016 arbetar jag för Segerstedtinstitutet (SI) med forskning och frågor som rör demokratisering i samhällsinstitutioner och preventivt arbete mot våldsbejakande extremism, frågeställningar vilka jag också med nöje föreläser om.

Mitt forskningsintresse ligger i fältet mellan barndom och ungdom och det samhälle som villkorar ungas uppväxt omch möjligheter.

Frågor om demokratisering är av stor vikt i mitt arbete vilket har föranlett att jag sedan 2017 samarbetar med andra europeiska aktörer i styrgruppen för Europarådets satsning "Free to speak, Safe to learn- democratic schools for all". Satsningen syftar till att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och en utbildning som främjar demokratiskt medborgarskap i alla Europeiska länder.

Därtill finns mitt huvudsakliga intresse i att studera hur preventivt arbete mot våld och våldsbejakande extremism kan utvecklas. Detta intresse är inriktat på både vetenskapliga och metodologiska aspekter. Under hösten 2018 inleder jag tillsammans med kollegor i de nordiska länderna ett treårigt forskningsprojekt som syftar till att studera policy, perceptioner och praktiker relaterade till samverkan mellan olika institutioner (skola, socialtjänst och polis) för att hantera våldsbejakande extremism.

Jag intresserar mig också för hur ungdomar interagerar i sociala nätverk online och för hur digitala gränssnitt villkorar interaktion och självpresentationer.

Jag undervisar främst i kurser som placeras inom Segerstetdinstitutets område och som fokuserar på yrkesverksamma vilka i sin vardag möter unga. Dessa kurser har en socialpedagogisk utgångspunkt och centrerar frågor om identitet, tolerans och extremism samt hur exkursionspedagogiska verktyg kan bidra till lärande om och av Förintelsen. Jag handleder även doktorander inom pedagogik och i barn- och ungdomsvetenskap.