Länkstig

Jennie Sivenbring

Studierektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Arkitektgatan 3, Gegerfeltska villan
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jennie Sivenbring

Jennie Sivenbring disputerade 2016 i ämnet Barn- och ungdomsvetenskap med avhandlingen I den betraktades ögon. Ungdomar om bedömning i skolan. Fram till våren 2023 arbetade hon för Segerstedtinstitutet (SI) med forskning och utbildning i frågor som rör demokratisering i samhällsinstitutioner och preventivt arbete mot våldsbejakande extremism. Sedan 2023 är Sivenbring docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL).

Forskningsintresse ligger i fältet barndom och ungdom och det samhälle som villkorar ungas uppväxt och möjligheter. Därtill finns ett intresse för hur ungdomar interagerar i sociala nätverk online och för hur digitala gränssnitt villkorar interaktion och självpresentationer.

Intresset för frågor om demokratisering är av stor vikt och har föranlett att hon samarbetat med andra europeiska aktörer i styrgruppen för Europarådets satsning Free to speak, Safe to learn- democratic schools for all. Samt som expert i advisory board för Europeiska Wergelandcentrets projekt DEMRED - Strengthening democratic resilience through education. Båda med syfte att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och en utbildning som främjar demokratiskt medborgarskap i samtliga europeiska länder.

Mellan 2018 och 2022 arbetade Sivenbring tillsammans med forskarkollegor i de nordiska länderna ett forskningsprojekt med syfte att studera policy, perceptioner och praktiker relaterade till samverkan, så kallade multi agency approaches, mellan olika institutioner (skola, socialtjänst och polis) för att hantera våldsbejakande extremism. Projektet presenteras som HEXNA- Handling extremism Nordic perspectives.

Undervisningen fokuserar främst i kurser i grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem och i kärnkurser eller i kurser som har en social- eller specialpedagogisk utgångspunkt och centrerar frågor om identitet och tillhörighet. Därutöver kurser med fokus på vetenskaplig metod och teori för genomförande av examensarbeten. Hon handleder även doktorander inom pedagogiskt arbete och i barn- och ungdomsvetenskap.

Sedan 2021 är Sivenbring studierektor för uppdragskurser som ges av Segerstedtinstitutet i samarbete med IPKL.