Göteborgs universitet

Externa samarbeten Mobilitet

Gruppens medlemmar samarbetar med, och förmedlar kunskap till, omgivande samhälle på flera olika sätt. Detta är en av universitets uppgifter, vid sidan om forskning och undervisning.

Vi presenterar regelbundet forskningsresultat på konferenser som främst riktar sig till praktiker, såsom Transportforum eller SKLs Trafik- och gatudagar, och publicerar artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter som t.ex. Plan och Framtider. Vi håller också föredrag om vår forskning vid enstaka seminarier riktade till praktiker, t.ex. om urbana stationssamhällen (Mistra Urban Futures), om tillgänglighetsanalyser (Västra Götalandsregionen) och trender i resandets utveckling (Trafikkontoret Göteborg, Trafikverket, Trafikanalys, TÖI).

Vissa av våra projekt och tillhörande rapporter riktar sig specifikt till trafik- och samhällsplanerare. Dessa har t.ex. handlat om jämställdhetsintegrering inom transportområdet (finansierat av Vinnova), utvecklingen av en tillgänglighetsatlas över Västra Götaland (finansierat av Västra Götalandsregionen) och urban logistik (Handelns utredningsinstitut). Vi utvecklar workshops eller seminarier tillsammans med externa aktörer. Ett aktuellt exempel handlar om jämställdhet i Västlänkens stationer och genomfördes i samarbete med Metro Arkitekter (med Trafikverket som beställare).

Andra forskningsprojekt görs i samarbete med praktiker. Ett exempel är den fortsatta utvecklingen av ett GIS-baserat tillgänglighetsverktyg för analys av restider med bil och kollektivtrafik till arbetstillfällen, befolkning, service och andra viktiga samhällsfunktioner (finansierat av Västra Götalandsregionen). I ett pågående forskningsprojekt utvecklar vi i en interaktiv arbetsprocess, som involverar både forskare och praktiker, verktyg för att definiera, analysera och utvärdera vad som är en miljömässigt och socialt hållbar tillgänglighet. Detta är ett flerårigt projekt som beräknas pågå 2014-2017. Båda projekten grundas i ett europeiskt forskningssamarbete om implementeringen av tillgänglighetsverktyg i samhällsplaneringen (TUD COST Action TU1002 Accessibility instruments for planning practice in Europe).

Externa samarbeten inom forskning

 • ICT: Mobilizing Persons, Places and Spaces. The international network on Information and Communication Technologies, Everyday Life and Urban Change
 • IGU, Commission on the Geography of Information Society
 • IATUR, International Association for Time Use Research
 • TÖI, Transportökonomisk Institutt: Reisevaner og mobilitet
 • Cosmobilities Network, connects European scientists working in the field of mobility research
 • COST Action TU1002 Accessibility instruments for planning practice in Europe.
 • Transport Studies Unit, School of Geography and the Environment, University of Oxford, England
 • K2, The National Knowledge Centre for Public Transport
 • SAMOT, The Service and Market Oriented Transport Research Group, Karlstad University
 • CASE, Centre for Ageing and Supportive Environments, Lund University
 • VTI, The Swedish National Road and Transport Research Institute, Linköping
 • Swedish ICT Viktoria Institute
 • TECAL, Transport Efficiency and Customer Adapted Logistics, Sustainable Transport Initiative, Chalmers
 • TEVS Research Group, Technology and Social Change, Linköping University

Externa samarbeten med samhället

Finansiärer