Länkstig

Agneta Blomberg

Doktorand

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 469
40530 Göteborg

Forskare, biträdande

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe, hus 7, våning 3
41346 Göteborg
Postadress
Försäkringsmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 453
40530 Göteborg

Om Agneta Blomberg

Från och med februari 2023 är Agneta Blomberg doktorand och forskar på data inhämtade i forskningsprojektet Arbetsdeltagande och psykisk hälsa i arbetslivet (ADAPT). Du hittar mer information om ADAPT-projektet via https://www.gu.se/forskning/adapt.

I min tidigare roll på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa arbetade jag som biträdande forskare och programkoordinator för forskningsprogrammet New Ways på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin. New Ways har bland annat till syfte att öka kunskapen om psykisk hälsa i arbetslivet för att förbättra förutsättningarna för arbetstagare med psykisk ohälsa att upprätthålla arbetsförmågan och minska behovet av sjukskrivning.

Chefens perspektiv - en saknad pusselbit

I Chefsprojektet undersöktes svenska chefers kunskap, erfarenheter och strategier för medarbetare med nedsatt arbetsförmåga orsakad av depression och ångest. För den här studien samlades data in via en webbenkät som besvarades av totalt 3358 chefer, varav 42 % anställda inom offentlig sektor och 58 % från privat sektor. Vi fann att 64 procent av cheferna har erfarenhet av en eller flera medarbetare med depressions- och/eller ångestsjukdom de senaste två åren. Av dessa fick 61 procent kännedom om sjukdomen via medarbetaren själv. Knappt hälften av cheferna har någon gång aktivt uppmanat medarbetare till sjukskrivning p.g.a. sina psykiska problem. På frågan hur sjukdomsbesvären påverkar medarbetarens arbetsförmåga rapporterade en majoritet att medarbetaren hade svårt att prioritera bland arbetsuppgifter, svårt att koncentrera sig och svårt att upprätthålla arbetstempot. Cheferna arbetsanpassade genom att själva erbjuda medarbetaren mer stöd eller handledning.

Studien är idag den största i sitt slag både nationellt och internationellt och ger en första inblick i chefers kunskap och strategier när det gäller medarbetare med depressions- och ångestsjukdom.

Återgång i arbete

Att återgå i arbete efter en längre sjukskrivningsperiod har i många fall visat sig vara en komplex process. Är orsaken till sjukskrivning depression, ångest eller stressrelaterad ohälsa riskerar individen en lång sjukfrånvaro. Arbetslivsrelaterad rehabilitering kan vara aktuell i förhållande till symtom, sjukdomar och skador orsakade av arbetet eller av andra orsaker. För att kartlägga kunskapsläget kring arbetslivsinriktad rehabilitering genomfördes en litteraturöversikt med det övergripande syftet att utifrån relevanta översikter av studier kartlägga kunskapsläget kring arbetslivsinriktad rehabilitering vid psykisk ohälsa eller besvär i rörelseorganen. Vi fann att resultaten av de i rapporten ingående översikterna varierar stort, trots det blev den sammanvägda slutsatsen att arbetslivsinriktad rehabilitering som innefattar arbetsplatsen eller på annat sätt är arbetsriktad är mer effektiv för att minska antalet sjukskrivningsdagar och/eller för återgång i arbete än insatser som görs fristående från arbetsplatsen, oavsett om man är sjukskriven på grund av besvär i rörelseorganen eller psykisk ohälsa. Rapporten är publicerad i sin helhet i delbetänkande: SOU 2020:6 - En begriplig och trygg sjukförsäkring.

Agneta Blomberg har en magister i arbetsvetenskap (2017) och en kandidatexamen i folkhälsovetenskap (2016). Hon har också studerat arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle.

Övrigt

Biträdande kursansvarig för uppdragsutbildning Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling (FHU001) som ges av avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.